Sopimus, etädigitukipalvelun tietosuoja ja henkilötietojen käsittely, Enter ry

HEL 2020-004900
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Yhteistyössopimus koronaepidemian vuoksi tarjottavan etädigituen järjestämiseksi Helsingin kaupungin ja Enter ry:n välillä

Kommunikationsdirektör

Päätös

Viestintäjohtaja päätti hyväksyä ja allekirjoittaa Enter ry:n kanssa liitteenä olevan yhteistyösopimuksen koronaepidemian vuoksi tarjottavan etädigituen järjestämisestä vuonna 2020. Sopimuksen liitteenä on tietosuojalain edellyttämä etädigitukipalvelun tietosuojaliite. Yhteistyösopimus ei sisällä taloudellisia velvoitteita.

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä voidaan toteuttaa koronavirusepidemian ajaksi digituen etäpalvelu Helsingissä. Koronaepidemia on sulkenut kaupungin perinteiset digitukipaikat kuten kirjastot, asukastalot, palvelukeskukset ja työväenopiston tilat. Tämän vuoksi Helsingin kaupunki aloittaa digituen etäopastuksen huhtikuussa 2020.

Helsinki ottaa vastaan kaupunkilaisten etädigitukipyyntöjä puhelimessa Helsinki-info 09 310 11111, kaupungin chatissa ja nettilomakkeella http://digituki.hel.fi.

Tukea saa tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käytössä. Tukea saa myös sähköisen asioinnin, verkkopalveluiden ja yleisimpien sovellusten käyttöön liittyvissä ongelmissa. Tukipyynnön jälkeen digituen antaja ottaa asiakkaaseen yhteyttä soittamalla ja sopii digituen antamisesta tarkemmin. Digitukea annetaan arkisin klo 9 -19 välillä.

Etädigitukea antavat kaupungin neuvontapalveluiden, kirjastojen, asukastalojen ja työväenopistojen työntekijät sekä Enter ry:n vapaaehtoiset. Tukea saa myös muilla kuin suomen ja ruotsin kielellä. Digitukea ei ole aiemmin annettu näin laajasti puhelimitse ja etänä Helsingissä. Kokemuksia hyödynnetään digitukipalvelujen kehittämisessä.

Etädigituen antamisessa noudatetaan Digi- ja väestötietoviraston digituen eettistä ohjeistusta.

Detta beslut publicerades 16.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Ari Tammi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25090

ari.tammi@hel.fi

Beslutsfattare

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja