Hankinta, Töölöntorin elävöittäminen joulunaikaan

HEL 2020-005777
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11

Töölöntorin elävöittäminen -hanke

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti tilata Töölöntorin elävöittämisen hankkeen toteutettavaksi joulunaikaan 2020 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä National-Filmi Oy:ltä kokonaishintaan ilman arvonlisäveroa 98 000 euroa.

Päätöksen perustelut

OmaStadi –kokonaisuus (https://omastadi.hel.fi/) on Helsingin tapa toteuttaa osallisuutta ja siihen liittyvää osallistuvaa budjetointia. Helsinki käyttää vuosittain 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten esittämien ideoiden toteuttamiseen. Tähän liittyen kaupunkilaiset esittivät vuonna 2019 ideoita osallistuvan budjetoinnin hankkeiksi, joista kriteerit täyttävät päätyivät äänestykseen. Esitys Töölöntorin elävöittämisestä erityisesti jouluaikaan äänestettiin kaupunkilaisten toimesta toteutukseen eteläisessä Helsingissä.

Hankintamenettely

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) kansallisen kynnysarvon alittava liitteen E mukainen palveluhankinta ja se on toteutettu rajoitettuna menettelynä. Kilpailutus toteutettiin käänteisenä kilpailutuksena, jossa hankinnalle on asetettu hinta ilman arvonlisäveroa 98 000 euroa ja vertailuperusteina ovat ainoastaan laadulliset vertailuperusteet.

Tarjouspyyntö lähetettiin 24.4.2020 etukäteen selvityksen perusteella valituille neljälle ehdokkaalle: Elmu ry:lle, Maria Baric Company, National-Filmi Oy:lle ja Oranssi Oy:lle. Määräaikaan 15.5. klo 16.00 mennessä tarjoukset saatiin kahdelta tarjoajalta: National-Filmi Oy:ltä ja Maria Baric Companylta. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnössä edellytettiin tuottajataholta kokemusta tapahtumatuottamisesta Helsingissä sekä näkemystä ja kokemusta osallistavasta tuotantotavasta asukasjärjestöjen ja –verkostojen kanssa ja painotettiin tuotantoprosessin merkitystä alueen toimijoiden yhdistämisessä. National-Filmi Oy:n tarjous on asukkaita osallistavana ja prosessin merkitystä ja avoimuutta tähdentävänä parempi ja täyttää tapahtumalle asetetut tavoitteet. National-Filmi Oy:llä on monipuolinen tuotannollinen kokemus ja se osoitti näkemystä kuvailemalla osallistavan, asukastoimijoita huomioivan tuotantoprosessin hankkeelle.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman laatusuhteeltaan parhaimman
tarjouksen perusteella valituksi tulee National-Filmi Oy.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Sopimuksessa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (Jyse 2014 Palvelut).

Detta beslut publicerades 09.06.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 09 310 80007

sampo.laurikainen@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja