Vuokraus, myyntipaikka, Hakaniemen tori, Naughty BRGR Oy

HEL 2020-005820
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 37. / 377 §

Oikaisuvaatimus tukkutori-yksikön päällikön tekemästä Hakaniementorin alueen luovuttamispäätöksestä 30.4.2020 (47 §)

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä Kahvisiskot ky:n, ********** tekemän oikaisuvaatimuksen, joka koski tukkutori-yksikön päällikön 30.4.2020 (47 §) tekemää päätöstä sallia hampurilaisvaunun tilapäinen sijoittaminen Hakaniemen torille. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta tukkutori-yksikön päällikön päätöstä olisi syytä muuttaa.

Päätös, jota oikaisuvaatimus koskee

Tukkutori-yksikön päällikkö on päättänyt sallia NAUGHTY BRGR 11 Oy:n hampurilaisvaunun sijoittamisen Hakaniemen torille tilapäisesti 28.4.2020 alkaen mm. seuraavin ehdoin:

  • Myyntivaunu torilla korvaa sen toimintoja muualla koronaepidemian aikana, joten toiminta on sallittua poikkeustilan aikana ja rajoitusten niin salliessa, kuitenkin kauintaan 31.8.2020 saakka.
  • Toimija hankkii kustannuksellaan kaikki toiminnan vaatimat luvat sekä infran, mm sähkönsaannin.
  • Toiminta ei saa häiritä kohtuuttomasti alueen normaalia toimintaa.

Oikaisuvaatimuksen perusteet ja oikeudellinen arviointi

Tukkutori-yksikön päällikön aiemmin tekemän (27.3.2020, 33 §) mukaisesti toritoiminnasta ei peritä vuokraa toimijoilta huhti - kesäkuun ajalta, joten myöskään torialueella tapahtuvasta pop-up -toiminnasta ei peritä vuokraa tuolta ajalta. Mikäli NAUHGTY BRGR 11 Oy:n toimintaa tullaan jatkamaan Hakaniemen torilla kesäkuun jälkeen, on toimijan kanssa sovittu korvauksen perimisestä erillisellä päätöksellä. Maksun suuruudeksi on sovittu sama, kuin muiden toritoimijoiden maksu.

Hampurilaisvaunut oli tarkoitettu kesän 2020 tapahtumiin ja kun ne kaikki jouduttiin peruuttamaan, otti toimija yhteyttä löytääkseen niille käyttöä korvaavista paikoista. Samalla työllistyi iso joukko nuoria kesän ajaksi.

NAUGHTY BRGR 11 Oy vastaa kaikista kustannuksista, joita tilapäisen myyntivaunun pystyttämisestä torille aiheutuu, mm sähkönsaannin (erillinen tapahtumasähkökeskus Heleniltä) kustannukset ovat noin 800 euroa, lisäksi peritään laitteen kuukausivuokra sekä kulutukseen perustuva korvaus sähkönkäytöstä.

NAUGHTY BRGR 11 Oy:lle on luovutettu yksi avain Hakaniemen hallin väistötilaan, jotta he voivat käyttää hallin sosiaalitiloja myös hallin sulkeutumisen (klo 18) jälkeen. Sama järjestely mahdollistetaan muillekin torikauppiaille, jos siihen on tarve. Toistaiseksi tarvetta ei ole ilmoitettu.

Vaunun sijoituskohta torilla on erikseen sovittu paikan vakituisen marjakauppiaan (Auvco Oy) edustajan kanssa. Lisäksi on sovittu, että vaunu siirretään hallin eteen terassin viereen ennen marjamyynnin alkua.

Asiassa ei ole todettu olevan edellytyksiä päätöksen muuttamiseen laillisuusperusteella. Tukkutori-yksikön päällikön päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Viranhaltija on ollut toimivaltainen ja tehnyt päätöksen harkintavaltansa rajoissa.

Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään ole esitetty sellaista lisäselvitystä, jonka johdosta tukkutori-yksikön päällikön päätöstä olisi syytä tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.

Kaupungin yleinen linjaus torien elävöittämisestä

Kaupungin linjauksena torien sekä muiden yleisten alueiden elävöittäminen ja kehittäminen kuuluu osana toimialan tehtäviin. Tukkutori-yksikkö on pyrkinyt toteuttamaan tätä linjausta suhtautumalla entistä sallivammin erilaisiin kokeiluihin ja tapahtumiin sen hallinnoimilla kaupallisilla torialueilla.

Fredrikin torille on saatu kaksi ruokatoimijaa, Töölön torilla pysähtyy Perhon ruokarekka mahdollistaen opiskelijoiden valmistumisen ajallaan, NAUGHTY BRGR on aloittamassa Töölössäkin hampurilaismyyntiä, torialueelle ollaan myös avaamassa pientä terassia viereisen viinibaarin anniskelualueeksi. Kaikki tämä kesän 2020 kokeiluna pop-up -hengessä.

Stäng

Oikaisuvaatimuksen yleiset edellytykset

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat Hakaniemen torikauppiaita, mutta allekirjoitukset on tehty yksityishenkilöinä eli kuntalaisina. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on julkaistu kaupungin nettisivuilla 30.4.2020. Oikaisuvaatimus on saapunut kirjaamoon 14.5.2020. Oikaisuvaatimus on siten saapunut määräajassa ja se on osoitettu oikealle toimielimelle.

Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen oikaisemista asianosaisen vahingoksi, eikä vaatimusta jätetä tutkimatta tai heti perusteettomana hylätä. NAUGHTY BRGR 11 Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa oikaisuvaatimuksen johdosta.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tilapalvelut Tukkutori Yksikön päällikkö 30.04.2020 § 47

Päätös

Tukkutori-yksikön päällikkö päätti sallia NAUGHTY BRGR 11 Oy:n hampurilaisvaunun sijoittamisen Hakaniemen torille tilapäisesti 28.4.2020 alkaen seuraavin ehdoin:

Myyntivaunu torilla korvaa sen toimintoja muualla koronaepidemian aikana, joten toiminta on sallittua poikkeustilan aikana ja rajoitusten niin salliessa, kuitenkin kauintaan 31.8.2020 saakka.

Toimija hankkii kustannuksellaan kaikki toiminnan vaatimat luvat sekä infran, mm sähkönsaannin.

Toiminta ei saa häiritä kohtuuttomasti alueen normaalia toimintaa. Käytettävän paikan tai alueen osoittaa tarvittaessa tukkutori-yksikön edustaja.

Toimijan on siistittävä käyttämänsä alue päivittäin ja kuljetettava kaikki roskat ja jätteet pois alueelta ja huolehtii paikan ja alueen siistimisestä välittömästi tilaisuuden päätyttyä tai maksaa laskun mukaan kaupungille alueen siistimisestä aiheutuneet kulut.

Toimija vastaa kaupungille tai kolmannelle henkilölle tilaisuuden järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta tai haitasta.

Toimija on korvausvelvollinen alueen pintamateriaalien ja istutusten mahdollisesta vahingoittumisesta.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Lisätiedot

Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 16.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Mer information fås av

Elina Siltanen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32500

elina.siltanen@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus 13.5.2020
2. Oikaisuvaatimus 13.5.2020, liitteet

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.