Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tilojen vuokranmaksun saatavissa ja vuokranmaksujärjestelyissä, koronavirus-tilanne

HEL 2020-005996
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 80 §

Toimivallan määräaikainen siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, koronaepidemiasta johtuvat tilavuokralaisten vuokranmaksujärjestelyt

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella seuraavasti:

Palvelukokonaisuuden johtaja päättää palvelukokonaisuuteensa kuuluvien, edelleen vuokrattujen tilojen vuokranmaksuista vapauttamisesta sekä maksuajan myöntämisestä enintään kolmen kuukauden vuokra-ajalta, liittyen koronaepidemian aiheuttamiin vaikutuksiin. Toimialan suljetuissa toimipaikoissa sijaitsevien vuokralaisten osalta vuokranmaksuvapautus koskee vähintään sitä aikaa, kuin toimipaikka on suljettu. Maksuvapautukset määriteltyjen alojen vuokralaisille tehdään ilman erillistä hakemusta.

Lisäksi lautakunta päätti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin korona-koordinaatiorymä 19.3.2020 on linjannut, että kaupungin sulkemissa tiloissa sijaitsevilta vuokralaisilta ei peritä vuokraa siltä ajalta kuin kaupungin toimipaikka on suljettu. Asiasta myös pormestarin tiedoksianto 19.3.2020.

Kansliapäällikkö päätti 25.3.2020, § 73 (Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano korona-tilanteessa 20.3.–25.3.2020), että liiketilojen vuokrien maksu voidaan tarvittaessa keskeyttää 3 kk:n ajaksi. Erääntyneet maksut maksetaan kunkin vuokralaisen kanssa erikseen sovittavan 12 kuukauden maksuaikataulun mukaisesti.

Kansliapäällikkö kehotti 29.3.2020, § 77 (Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano korona-tilanteessa 25.3.–27.3.2020) kaupunkiympäristön toimialaa valmistelemaan kaupungin yritysvuokralaisten vuokria koskevat linjaukset siten, että mm. eräitä liikehuoneita koskeva vuokravapautus myönnetään kolmeksi kuukaudeksi ajalla 1.4.–30.6.2020.

Selvityksen perusteella kaupungin korona-koordinaatioryhmä linjasi, että vuokranmaksusta voidaan ajalla 1.4.–30.6.2020 vapauttaa seuraavien toimialojen tilavuokralaiset: ravintolat ja muut ruokapalvelut, myymälät, taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut, liike-elämän palveluista hautomo-, kasvupalvelut ja muu uutta yrittäjyyttä edistävä toiminta, kampaamot, kauneushoitolat sekä liikunta- ja terveyspalvelut mukaan lukien hieronta ja fysioterapia.

Edellä mainittujen alojen vuokranmaksun vapautukset tapahtuvat automaattisesti eli yrittäjän ei tarvitse olla erikseen yhteydessä kaupunkiin. Muiden toimialojen yrityksiä voidaan vapauttaa vuokranmaksusta tilanteen mukaan erillisen tarkastelun kautta. Maksuvapautuksen aikana vuokralainen saa harjoittaa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimintaa, lukuun ottamatta valtion viranomaisen asettaman toimintakiellon alaista toimintaa. Toiminnasta on ilmoitettava vuokranantajan edustajalle.

Stäng

Detta beslut publicerades 13.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Mer information fås av

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi