Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankesuunnitelma, perusparannus, Käpylän peruskoulu, Untamo-rakennus

HEL 2020-006226
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 295 §

Projektplan för ombyggnad av byggnaden Untamo vid Käpylän peruskoulu

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för byggnaden Untamo vid Käpylän peruskoulu, daterad 27.4.2020, enligt vilken projektet omfattar cirka 4 496 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 16 300 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för mars 2020.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Käpylän peruskoulus byggnader och behovet av ombyggnad

Verksamheten vid Käpylän peruskoulu är uppdelad i tre byggnader, varav Hykkylä har byggts om under åren 2010-2011. Byggnaden Untamo och byggnaden Väinölä är i behov av en omfattande ombyggnad. Projektplanen för byggnaden Väinölä godkändes av stadsfullmäktige 11.12.2019 (§ 372). Beslutet som fattas nu gäller projektplanen för byggnaden Untamo.

Byggnaden Untamo blev färdig år 1950. Enligt undersökningarna av byggnadens skick är den i sin helhet i behov av en omfattande teknisk ombyggnad. Den byggnadstekniska utrustningen är i slutet av sin livslängd. Den bristfälliga ventilationen och lokala fuktskador i konstruktionerna medför en risk för inomhusluften. Fasadernas rappning, det tegelbelagda yttertaket och de medfarna fönstren är i slutet av sin livslängd.

För tomten gäller en detaljplan från 2015, i vilken tomten utgör kvartersområde för byggnader för utbildningsverksamhet (YO/s). Byggnaden är i detaljplanen skyddad med beteckningen sr-1: arkitektoniskt, historiskt, och stadsbildsmässigt särskilt värdefull byggnad. Regntaket på skolgården har skyddats med beteckningen sr-1a, arkitektoniskt, historiskt och stadsbildsmässigt särskilt värdefullt skärmtak.

Enligt en lokal granskning som tagits fram av fostrans- och utbildningssektorn är byggnaden Untamo en nödvändig del av servicenätet för den grundläggande utbildningen. Lokalerna i byggnaden Untamo är främst avsedda för unga elever och förskoleelever. I byggnaden Untamo kommer antalet elever efter ombyggnaden att vara 260 (en ökning på 160 elever), varav 42 är förskoleelever. Käpylän peruskoulu är närskolan i sitt eget område och dess elever inom den allmänna undervisningen kommer huvudsakligen från Kottby och Gumtäkt. Lokalerna i de tre byggnaderna används flexibelt enligt det föränderliga behovet av tjänster.

Projektplan för ombyggnaden

Projektets funktionella mål är att renovera undervisningslokalerna och aktualisera utrustningen så att lokalerna stöder verksamheten enligt den nya läroplanen. I projektet moderniseras arrangemangen, den fasta inredningen och utrustningen för ämnesundervisningen och den allmänna undervisningen och utvecklas lokalernas multifunktionalitet. Akustiken i undervisningslokalerna och korridorerna förbättras. Byggnadens brandsäkerhet och tillgänglighet förbättras. Dessutom byggs två nya hissar, varav en betjänar elevvården och matförsörjningen. Antalet elevtoaletter ökas så att de motsvarar kravet som antalet elever ställer och tillgängliga toaletter byggs till. Nya konstruktioner, material, inventarier och utrustningar ska vara slitstarka, kunna repareras och vara lätta att rengöra.

För att förbättra inomhusluften öppnas mellanbjälklaget och övre bjälklaget och de rensas från organiskt material. Fasadrappningarna, yttertaket och de irreparabla yttre fönstren förnyas.

Gårdsområdets funktionalitet förbättras genom att gårdens spel- och lekredskap och ytstrukturerna i området förnyas. Nya fasta bänkar och bord gör det möjligt att ordna studieverksamhet på gårdsplanen.

Skolbyggnadens förbindelser till byggnaderna Hykkylä och Väinölä förbättras bl.a. genom att byggnaden Untamos ingångsförbindelse mot norr förbättras och Kalervogatans gårdsgata utnyttjas som inlärningsmiljö. Elevernas trygghet har beaktats i fråga om skolgårdarna och gårdsgatans funktioner.

Planerna har utarbetats med beaktande av byggnadens arkitektoniska och historiska värde.

Stadsstrategin och målen

Genom projektet realiseras följande målsättningar i Helsingfors stadsstrategi 2017–2021:

- En hög kvalitet på rådgivningsbyråerna, daghemmen och skolorna samt fritidsmöjligheterna överallt i staden är en förutsättning för ett jämlikt gott liv.

- Helsingforsarna har jämställda utbildningsmöjligheter. Finska och svenska småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen är attraktiva närtjänster.

- I Helsingfors har barn och unga trygga och sunda inlärningsmiljöer.

- Motion ges en större roll som en integrerad del av barnens och ungdomarnas vardag inom småbarnspedagogiken och på skolorna.

- Arkitekturen är intressant, mångsidig och högklassig, och byggandets höga kvalitet skapar en stark identitet och image åt staden.

- Byggnadernas energieffektivitet förbättras både i nybyggen och vid renovering av det gamla byggnadsbeståndet.

- Nivån för reparationsinvesteringar i stadens servicelokaler höjs för att trygga en effektiv användbarhet av lokalnätverket. Tyngdpunkterna ligger på lokalernas säkerhet och hälsosamhet.

Projektets omfattning och tidsschema

Ombyggnaden omfattar hela bygganden Untamo, skärmtaket på gården och funktionerna på Kalervogatans gårdsgata. Byggandet av nya ventilationsmaskinrum på vinden ökar byggnadens bruttoyta.

Ombyggnadsområdet omfattar 4 495,5 m² bruttoyta, 3 300 m² lägenhetsyta och 1 744 m² effektiv yta. Gården som ska iståndsättas är ca 2 600 m² stor och gårdsgatan 1 365 m². Entréhallar och korridorer som kan utnyttjas som inlärningsmiljö har inte inkluderats i den effektiva ytan.

Starten på genomförandet av projektet är planerad till juni 2022 och projektet ska vara färdigt i december 2023.

Byggnadskostnader och finansiering

Projektets byggnadskostnader uppgår till sammanlagt 16 300 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för mars 2020.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2020-2029, som bifogats budgeten för 2020, har det reserverats 13 miljoner euro åren 2019-2023 för att planera och genomföra ombyggnaden.

Projektet har enligt projektplanen ett finansieringsbehov på 16,3 miljoner euro, vilket beaktas då förslaget till nytt byggnadsprogram bereds.

Kostnader för att använda lokalerna

Den kalkylerade lokalhyran, eller den interna månadshyran, uppgår efter att ombyggnaden har blivit färdig till ca 113 456 euro. Årshyran är ca 1 361 500 euro. Månadshyran är ca 33,34 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 29,30 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 4,04 euro/m² lägenhetsyta. Grunden för hyran är 3 403 m² lägenhetsyta. Avkastningskravet är 3 procent och avskrivningstiden 30 år.

Den slutliga kapitalhyran justeras efter de verkliga kostnaderna. Underhållshyran justeras så att den motsvarar underhållshyran vid tidpunkten då projektet slutförs.

Den nuvarande månadshyran är 49 738 euro, dvs. 596 852 euro om året. Månadshyran är 15,43 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 12,08 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 3,35 euro/m² lägenhetsyta. Grunden för hyran är 3 224 m² lägenhetsyta.

Tillfälliga lokaler

Verksamheten i byggnaden Untamo flyttas till tillfälliga lokaler under ombyggnaden. De tillfälliga lokalerna består av en flyttbar volymelementlösning som placeras i Amers park. Projektplanen för de tillfälliga lokalerna har godkänts av stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden 11.6.2020, § 85.

För de tillfälliga lokalerna betalar fostrans- och utbildningssektorn under byggtiden en hyra som motsvarar hyran för de befintliga lokalerna. Kostnaderna för de tillfälliga lokalerna har i enlighet med anvisningarna för behandling av stadens lokalprojekt beaktats i den framtida kapitalhyran.

De tillfälliga lokalernas verkning på den kommande hyran är 0,69 euro/m² lägenhetsyta per månad och 28 292 euro per år.

Projektets beredning och genomförande

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. Under planeringstiden har som sakkunniga hörts företrädare för stadsmiljösektorns byggnadstillsyn och miljötjänst och för räddningsverket. Dessutom har man hört representanter för stadsmuseet samt samarbetspersonalen för arbetarskydd i fostrans- och utbildningssektorn. I samband med projektplaneringen har man engagerat lärare och elever med hjälp av digitala enkäter och ordnat ett separat diskussionsmöte i samband projektet Väinölä.

Servicehelheten byggnader och allmänna områden i stadsmiljösektorn har helhetsansvaret för projektet. Stadsmiljösektorns underhållstjänster ansvarar för underhållet av byggnaden.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har 15.9.2020 (§ 216) tillstyrkt projektplanen i sitt utlåtande och konstaterat att projektplanen bra svarar mot de funktionella målen för fostran och utbildning. Utlåtandet finns i sin helhet i ärendets beslutshistoria.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Stäng

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 650

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen 27.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 4  496 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 16 300 000 euroa maaliskuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.09.2020 § 216

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 27.4.2020 päivätystä Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti Käpylän peruskoulun pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön, oppilaiden ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.06.2020 § 93

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen 27.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on 4 495,5 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 16 300 000 euroa maaliskuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen@hel.fi

Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.11.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Bilagor

2. Käpylän pk Untamo hankesuunnitelman liitteet 27.04.2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.