Hankinta, Infrakit-työmaahallintaohjelman käyttöönotto, rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2020-006433
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Kaupunkitekniikan yksikönjohtajan päätös Infrakit -työmaahallintaohjelman lisenssipaketin suorahankinnasta

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hankkia työmaanhallintajärjestelmän lisenssipaketin Infrakit Group Oy:ltä tarjouksen 12.5.2020 mukaan. Sopimuksen kesto on 1.6.2020 – 31.5.2021.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 189.900,00 euroa.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on työmaanhallintajärjestelmän lisenssipaketti Infrakit-ohjelmistoon. Hankinnan arvo on 189.900,00 (alv 0%) euroa. Hankintamenettelynä on hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen suorahankinta, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Hankittava Infrakit-järjestelmä on tällä hetkellä markkinoiden ainoa laitteisto- ja suunnitteluohjelmistoriippumaton työmaanhallintajärjestelmä, eikä markkinoilla ole korvaavaa palvelua, jolla voitaisiin saavuttaa sama hankinnan lopputulos. lnfrakit Group Oy:n tarjous on arvioitu kokonaistaloudellisesti edulliseksi ja tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista soveltuvuutta koskevat vaatimukset on tarkistettu.

Helsingin kaupunki on lähtenyt aktiivisesti viemään kunnallistekniikan suunnittelua tuotemallisuunnittelun (3D) suuntaan. Perinteisesti suunnitelmat on esitetty kartoilla sekä pituus- ja poikkileikkauksilla. Tuotemallisuunnittelussa suunnittelun tavoitteena on aikaansaada jatkuva malli alimmasta kadun- ja putkilinjojen kaivupinnasta sekä kaikista rakennekerrosten pinnoista, Tuotemallina tehtävä suunnitelma tulee suunniteltua valmiimmaksi kuin perinteinen suunnitelma, jossa detaljien suunnittelu on usein jäänyt työmaan tehtäväksi. Tuotemallin sivutuotteena saadaan helposti visualisoitua suunnitelma ja esitettyä se aiempaa paremmin kuntalaisille ja päätöksentekijöille.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen (myöhemmin KTR) hankkeissa on toteutettu kaksi tuotemallia hyödyntävää pilottiurakkaa, ja KTR on toteuttanut ensimmäistä hankettaan 3D -koneohjausjärjestelmällä. Lisäksi kaupungin urakoitsijat ovat alkaneet oma-aloitteisesti ottaa käyttöönsä tuotemallia ja koneohjausta

Vuonna 2020-21 KTR jatkaa tuotemallilla toteutettujen urakkakohteiden toteuttamista eri kohteissa. Suunnittelun ohjausta kehitetään yhä enemmän myös tuotemallia hyödyntäväksi, mikä edellyttää myös tilaajalta parempia valmiuksia tuotemallisuunnitelmien ohjaukseen. Nyt hankittava ohjelmisto palvelee sekä Staran tilaajaa että liikelaitoksen tuottajatoimintoa yhteisissä urakoissa.

Hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä vaan vasta myöhemmin tehtävällä kirjallisella sopimuksella.

Detta beslut publicerades 18.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Infrakit Stara sopimustarjous V5 (4)

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.