Hankinta, johtoryhmän pilottivalmennus ja Vibemetrics -palvelut, rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2020-006434
Ärendet har nyare handläggningar
§ 40

Yksikönjohtajan päätös Ketterä -kyselyn käyttöönotosta suorahankintana

Enhetschef

Päätös

Kaupunkitekniikan yksikönjohtaja päätti valita Vibemetrics Oy:n Ketterä -kyselyn käyttöönottoon liittyvien palveluiden toimittajaksi soveltuvin osin tarjouksen 27.10.2020 mukaan. Sopimuksen kesto on 1.10.2020 – 31.12.2021. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 110.000,00 euroa.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan erillisellä sopimuksella. Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on Ketterä -kyselyn käyttöönotto ja lisäpalvelut Staran kaupunkitekniikan rakentamisessa ja rakennustekniikassa. Hankinnan ennakoitu arvo on 110.000,00 euroa (alv 0%). Hankintamenettelynä on hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen suorahankinta, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Palveluhankinnan erityispiirteet huomioiden samaa hankinnan lopputulosta ei ole mahdollista aikaansaada toisen toimijan kanssa. Kyseessä olevan hankinnan käyttöönotto liittyy läheisesti Helsingin kaupungin kehittämishankkeisiin koskien digitalisointiohjelmaa. Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja rakennustekniikan osastot ovat käyttäneet Ketterä -kyselyä säännöllisesti vuoden 2020 alusta alkaen koskien yhteensä 600 henkilöä. Vibemetrics Oy:n tarjous on arvioitu kokonaistaloudellisesti edulliseksi ja tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista soveltuvuutta koskevat vaatimukset on tarkistettu.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on kyselyn käyttöönotolle sisältäen tarjouksen mukaiset palvelut yhteensä 92.092,00 euroa. Lisäksi lisä- ja muutostöihin varataan 17.908,00 euroa ottaen huomioon kehityshankkeen luonne. Hankinnan ennakoiduksi kokonaisarvoksi muodostuu näin arviolta yhteensä 110.000,00 euroa.

Detta beslut publicerades 11.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vibemetrics Stara tarjous 27.10.2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.