Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kokoonpanon muutos, toimielin, kaupunginvaltuusto, uusi jäsen, varavaltuutettu

HEL 2020-006446
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 151 §

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att fullmäktigeersättaren René Hurstis förtroendeuppdrag har upphört.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

René Hursti har varit sjätte ersättare i Vänsterförbundets fullmäktigegrupp under den fullmäktigeperiod som började 2017. René Hursti har avlidit 2.5.2020.

Enligt 17 § i kommunallagen (410/2015) väljs till ersättare för fullmäktigeledamöterna av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. Antalet ersättare förblir således inte fulltaligt.

Enligt 93 § i vallagen (714/1998) ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod.

Stäng

Kaupunginhallitus 25.05.2020 § 309

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa, että varavaltuutettu René Hurstin luottamustoimi on päättynyt.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 18.06.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi