Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 53 §

Oikaisuvaatimus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksestä 26.02.2021, § 13

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksestä 26.02.2021, § 13 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa ei ole vaadittu päätöksen muuttamista tai kumoamista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

********** on tehnyt kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen, joka koskee kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtajan tekemää päätöstä 26.02.2021, § 13: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen sulkeminen ja toiminnoiltaan supistettavat toimipisteet ajalla 1.–31.3.2021 koronavirustilanteesta johtuen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on kunnan asukas ja hän on jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupungille 17.03.2021. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on kuntalain mukainen oikeus tehdä oikaisuvaatimus ja oikaisuvaatimus on jätetty kaupungille oikaisuvaatimusajan puitteissa, joten asia otetaan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on todennut 17.03.2021 päivätyssä oikaisuvaatimuksessaan: ”Päätös maskinkäytöstä ei perustu lakiin ja on perustuslain vastainen.”

Hallintolain 49 d §:ssä todetaan, että oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. 17.03.2021 toimitetussa oikaisuvaatimuksessa ei ole mainittu, minkälaista oikaisua päätökseen vaaditaan. Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty 07.04.2021 hallintolain 22 §:n mukaista täydennystä siitä, minkälaista oikaisua päätökseen vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut täydennyksen 13.04.2021. Täydennyksessään oikaisuvaatimuksen tekijä on todennut: ”Vaadin että julkinen palvelu keskittyy toimialaansa ja lopettaa suositusten valvomisen, se ei kuulu tehtäviin. Kirjasto ei laillisesti pysty vaatimaan asiakkailtaan mitään, mikä ei perustu mihinkään lakiin.”

Oikaisuvaatimuksen tai sen täydennyksen ei voida katsoa sisältävän tietoa siitä, minkälaista muutosta oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan päätökseen haetaan. Päätöstä ei ole esimerkiksi pyydetty muutettavan tai kumottavan. Oikaisuvaatimuksesta ei siis selviä se, minkälaiseen lopputulokseen muutoksenhaulla pyritään.

Hallintolain 49 g §:n mukaan oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen voi ratkaista asian ainoastaan siinä laajuudessa ja sillä tavalla, mitä oikaisuvaatimuksessa on vaadittu. Oikeuskirjallisuudessa on lisäksi todettu, että päätöksen sisällölliseen virheeseen vetoavan oikeussuojapyyntö voidaan tutkia vain, jos päätöstä on vaadittu muutettavan tai kumottavan. Pelkästään päätöksen perusteluihin ei voi hakea muutosta.

Kyseessä olevassa tapauksessa oikaisuvaatimuksessa ei esitetä vaatimusta päätöksen muuttamisesta tai kumoamisesta. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen ei voi tehdä asiassa sellaista ratkaisua, jota oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole vaatinut, joten oikaisuvaatimus on hylättävä. Oikaisuvaatimuksen tekijän oikeussuojan tarve ei edellytä, että oikaisuvaatimuksessa esitettyihin näkemyksiin otettaisiin erikseen kantaa, vaan tässä kohdassa voidaan viitata oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen perusteluihin.

Stäng

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 26.02.2021 § 13

Stäng

Detta beslut publicerades 05.05.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Mer information fås av

Ilona Syvälä, lakimies, puhelin: 09 310 25441

ilona.syvala@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus 17.3.2021
2. Oikaisuvaatimus 13.4.2021

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.