Vuokrahyvitys, mainoslaitevuokra, Clear Channel Suomi Oy

HEL 2020-006712
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 30. / 370 §

Ulkomainosvälinepaikkasopimusta koskevan määräaikaisen maksuvapautuksen myöntämisen edellytykset ja toimivallan siirtäminen

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää hallintosäännön 10 luvun 1.3 § 1 kohdan mukaista toimivaltaansa päättää vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden alueidenkäytön tiimipäällikölle siten, että alueidenkäytön tiimipäällikkö päättää Helsingin kaupungin ja Clear Channel Suomi Oy:n välistä ulkomainosvälinepaikkasopimusta koskevan vuokravapautuksen myöntämisestä koskien vuokria ajalla 1.4.–30.6.2020. Clear Channel Suomi Oy:lle voidaan myöntää vuokravapautus koronaviruspandemiaan liittyvän poikkeustilanteen johdosta seuraavin edellytyksin:

 • Alennus myönnetään niiltä kuukausilta, joiden osalta Clear Channel Suomi Oy:n kyseistä sopimusta koskevan toiminnan toteutunut liikevaihto on laskenut vähintään 50 % vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna.
 • Alennus vuokrasta vastaa kyseisen kuukauden toteutuneen liikevaihdon muutosta täyteen prosenttiyksikköön ylöspäin pyöristettynä. Alennus on täten vähintään 50 % ja enintään 100 %.
 • Arviointi tehdään kunkin kuukauden osalta jälkikäteen erikseen Clear Channel Suomi Oy:n toimittaman tilintarkastusyhteisön lausunnon perusteella.
 • Alennus lasketaan kultakin kuukaudelta muutoin perittävästä sopimuksen mukaisesta vuokrasta.

Tätä menettelyä sovelletaan ajalta 1.4.–30.6.2020 perittäviin vuokriin. Kaupunkiympäristölautakunta päättää menettelyn mahdollisesta jatkamisesta erikseen. Vuokranalennuksen myöntäminen ei vaikuta muihin Helsingin kaupungin ja Clear Channel Suomi Oy:n välisen ulkomainosvälinepaikkasopimuksen velvoitteiden noudattamiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tausta

Helsingin kaupunki ja Clear Channel Suomi Oy ovat allekirjoittaneet 31.7.2008 sopimuksen ulkomainosvälinepaikkojen vuokrauksesta. Sopimukseen sitoutumisesta on päätetty Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan päätöksillä 15.4.2008 § 265 sekä 24.6.2008 § 463. Sopimusta on muutettu 14.12.2012 allekirjoitetulla sovintosopimuksella, josta on päätetty yleisten töiden lautakunnan päätöksellä 13.11.2012 § 509. Sopimus on voimassa 31.7.2023 asti.

Sopimuksen perusteella Clear Channel Suomi Oy saa sijoittaa mainoslaitteita Helsingin kaupungin yleiselle alueelle sekä kaupungin omistamiin rakenteisiin, ja kaupunki saa puolestaan käyttöönsä mainospinta-alaa Clear Channel Suomi Oy:n mainoslaitteista Suomessa sekä ulkomailla. Clear Channel Suomi Oy maksaa sopimuksen perusteella kaupungille kuukausittaista vuokraa, joka perustuu ulkomainoslaitteiden määrään.

Helsingin kaupungin koronavirus-koordinaatioryhmä linjasi 27.3.2020 kaupungin liikehuoneistojen yritysvuokralaisilta perittävistä vuokrista siten, että päätöksessä mainituilla aloilla toimiville yritysvuokralaisille myönnetään vapautus vuokranmaksusta kolmeksi kuukaudeksi ajalla 1.4.–30.6.2020. Päätöksessä ei mainittu mainosalalla toimivia yrityksiä. Päätöksen mukaan kuitenkin myös muiden kuin siinä nimenomaisesti mainittujen toimialojen yrityksiä voidaan vapauttaa vuokranmaksusta tilanteen mukaan erillisen tarkastelun jälkeen.

Vapautusperusteita sovelletaan huhti-, touko- ja kesäkuun 2020 ajan. Tänä aikana vuokralainen saa harjoittaa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimintaa. Tilannetta on tarkoitus tarkastella uudelleen em. ajanjakson jälkeen.

Helsingin kaupungin koronavirus-koordinaatioryhmä linjasi 16.4.2020 kaupungin maanvuokrien osalta, että yritysvuokralaisille voidaan myöntää hakemuksesta vapautus vuokranmaksusta kolmeksi kuukaudeksi, mikäli vuokralaiset käyttävät tonttia, muuta aluetta ja/tai sillä olevaa rakennusta pääasiallisesti päätöksessä nimetyillä toimialoilla tai vuokraavat tontilla olevia tiloja pääasiallisesti päätöksessä mainittuihin tarkoituksiin. Vapautuskuukaudet ovat lähtökohtaisesti vuoden 2020 huhti-, touko- ja kesäkuu. Myös muille kuin edellä mainittujen nimettyjen toimialojen yritystonttien vuokralaisille voidaan päätöksen mukaan myöntää vapautus maanvuokran maksamisesta osin tai kokonaan, jos se on koronaviruspandemiasta johtuvista syistä erityisen perusteltua.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtaja on päättänyt 6.5.2020, 71 § myöntää vastaavanlaisen alennuksen liikenneliikelaitoksen ja JCDecaux Finland Oy:n välisten mainospaikkasopimusten nojalla liikennelaitoksen perimistä takuuvuokrista ajalla 1.4.-30.6.2020.

Vaatimus

Clear Channel Suomi Oy on toimittanut 11.5.2020 Helsingin kaupungille vaatimuksen väliaikaisesta vapauttamisesta vuokranmaksuvelvoitteesta. Yritys vaatii vapautusta sopimuksen mukaisesta vuokranmaksuvelvollisuudesta ajalta 1.4.–30.6.2020 koronaviruspandemiasta aiheutuneen tilanteen vuoksi.

Vaikka ulkomainoksien asettamista ei sinänsä ole kielletty, ovat viranomaisten antamat määräykset ja ohjeet kokoontumisrajoituksista, matkailun, yleisillä paikoilla oleskelun ja liikkumisen välttämisestä, yleisötapahtumien kieltämisestä sekä ravintoloiden sekä kahviloiden sulkemisesta vähentäneet mainoksia näkevän yleisön määrää. Koronaviruspandemiasta aiheutunut poikkeustilanne on täten johtanut ulkomainonnan kilpailukyvyn laskuun verrattuna kotioloissa esitettyihin mainosmedioihin. Lisäksi monien Clear Channel Suomi Oy:n asiakkaina olevien yritysten liiketoimintaan on kohdistunut rajoituksia ja niiden liiketoiminta on pysähtynyt, mikä on puolestaan vähentänyt mainonnan tarvetta. Jo sovittuja mainoskampanjoita on peruttu eikä uusia kampanjoita tilata tavanomaiseen tapaan, sillä mainonta on tyypillisesti yrityksille kuluerä, josta karsitaan taloudellisen tilanteen ollessa epävarma.

Clear Channel Suomi Oy katsoo koronaviruspandemian aiheuttaneen vähintäänkin epäsuoran ylivoimaisen esteen suurimmalle osalle sen liiketoiminnasta. Ulkomainosvälinepaikkasopimusta tulisi kohtuullistaa liikavaikeuden ja muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Kyseisen sopimuksen ehdoissa ei ole huomioitu nykyisenkaltaista tilannetta, mutta sopimuksessa on kuitenkin tuotu esiin tahtotila siitä, että viranomaiskielloista aiheutuva mainonnan rajoittaminen tulee huomioida vuokran tarkistamisena. Vaatimuksessa vedotaan lisäksi kaupungin yritysvuokralaisten tasapuoliseen kohteluun.

Vuokravapautuksen myöntäminen

Vallitsevat olosuhteet poikkeavat merkittävästi siitä tilanteesta, jossa Helsingin kaupungin ja Clear Channel Suomi Oy:n välinen sopimus on tehty. Clear Channel Suomi Oy:n toimittaman tilintarkastusyhteisön lausunnon (liite 2) sekä liikevaihtoa koskevan laskelman (liite 3) perusteella koronaviruspandemia on aiheuttanut yrityksen myyntiin sekä liikevaihtoon merkittävän muutoksen huhtikuussa viikoilla 14-17 ja sen arvioidaan vaikuttavan merkittävästi myyntiin sekä liikevaihtoon myös viikkoon 26 asti.

Esitetyn selvityksen perusteella Clear Channel Suomi Oy:n liiketoiminta ei kuitenkaan kokonaan ole pysähtynyt vaan yrityksellä on ollut koko ajan mediamyyntiä. Ottaen lisäksi huomioon se, ettei yrityksen liiketoimintaa ole koronavirukseen liittyvillä viranomaismääräyksillä kielletty tai rajoitettu, ei täyden maksuvapautuksen myöntäminen ole perusteltua. Jotta vuokravapautuksen määrä voidaan yksiselitteisesti laskea ja jotta se kuvaa koronaviruspandemian vaikutusta yrityksen toimintaan, sidotaan maksuvapautuksen määrä yrityksen toteutuneen liikevaihdon prosentuaaliseen muutokseen.

Vuokravapautuksen myöntäminen Clear Channel Suomi Oy:lle vastaa Helsingin kaupungin koronavirus-koordinaatioryhmän linjauksia yritysvuokralaisille myönnettävistä maksuvapautuksista. Vuokravapautus koskee aikaa 1.4.–30.6.2020, kuten muutkin kaupungin linjausten mukaiset vuokrahelpotukset. Arvio vuokravapautuksen myöntämisen taloudellisista vaikutuksista on esitetty liitteessä 4. Arvio perustuu Clear Channel Suomi Oy:n toimittamaan liikevaihtoa koskevaan laskelmaan.

Tällä päätöksellä päätetään vuokravapautuksen myöntämisen perusteista ja edellytyksistä, joiden täyttyessä Clear Channel Suomi Oy voi saada maksuvapautuksen vuokrista ajalla 1.4.–30.6.2020. Varsinaisen maksuvapautuksen myöntäminen edellyttää jälkikäteen toimitettavia asiakirjoja sekä niiden tarkistamista, joten toimivalta maksunvapautuksesta päättämisestä on tarkoituksenmukaista siirtää sille viranhaltijalle, joka on muutoin toimivaltainen päättämään ulkomainoslaitteita koskevista sopimuksista.

Ylivoimaisesta esteestä tai olennaisesta olosuhteiden muutoksesta johtuvan sopimusmuutoksen ja vuokranmaksusta vapautuksen osalta kyse ei ole yrittäjille tai muille toimijoille suunnatusta valtiontuesta tai muustakaan avustamisesta, vaan sopimusoikeudellisesta toimenpiteestä olosuhteiden muutostilanteessa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1.3 §:n 1 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 15.5.2019, 244 § delegoinut edellä mainittua toimivaltaa palveluiden päälliköille siten, että palvelun päällikkö myöntää vapautuksen palvelun vastuualueeseen tulevan maksun, korvauksen ja muun suorittamisesta 50 000 euroon asti. Lisäksi toimivaltaa on delegoitu maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden tontit-yksikön päällikölle siten, että tontit-yksikön päällikkö päättää maanvuokrasopimuksen perusteella maksettavan maanvuokramaksun määräaikaisesta keskeyttämisestä euromääräisistä toimivaltarajoista riippumatta enintään kuuden kuukauden ajaksi kerrallaan silloin, kun keskeytys on tarpeen tontin vuokralaisesta riippumattoman perustellun syyn vuoksi.

Helsingin kaupungin ja Clear Channel Suomi Oy:n välinen sopimus ulkomainosvälinenpaikkojen vuokrauksesta ei ole yksinomaan maanvuokrasopimus, vaan se käsittää sekä maanvuokrausta, muuta vuokrausta että mainostilan hankintaa. Clear Channel Suomi Oy:n vaatimus vuokranvapautuksesta on ylittää palvelun päällikön maksuvapautusta koskevan toimivallan euromääräisen rajan.

Näin ollen kaupunkiympäristölautakunta on toimivaltainen päättämään Clear Channel Suomi Oy:lle myönnettävän vuokravapautukset edellytyksistä sekä sen myöntämistä koskevan toimivallan siirtämisestä.

Stäng

Detta beslut publicerades 16.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Mer information fås av

Inkeri Lehmusoksa, lakimies, puhelin: 09 310 22794

inkeri.lehmusoksa@hel.fi

Bilagor

1. Hakemus 30.4.2020
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
4. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.