Vuokraus- ja myyntiperiaatteet, toimitilatontti (KTY), Länsisatama, Ruoholahti, tontti 20798/1

HEL 2020-006791
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 196 §

Försäljnings- och arrendeprinciper för en tomt för verksamhetsbyggnader (Västra hamnen, Gräsviken, KTY-tomten 20798/1)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde försäljnings- och arrendeprinciper för tomten 20798/1 för verksamhetsbyggnader i Gräsviken i enlighet med bilaga 1.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsens näringslivssektion har 7.5.2018, 25 §, beslutat reservera ett område på ca 5 200 m² i Gräsviken för NCC Property Development Oy fram till 31.12.2020 för planering av ett kontorsprojekt. Området ligger i Gräsviken på K. A. Fagerholms plats (gatu- och trafikområde). Planeringen av projektet har framskridit enligt reserveringsbeslutet och för projektet har ansökts om bygglov.

Detaljplane- och tomtuppgifter

För området gäller detaljplanen nr 12597 som trädde i kraft 6.5.2020. Enligt detaljplanen utgör tomten kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY). Byggrätten för tomten uppgår till 22 200 m² vy kontorslokaler, och dessutom ska affärslokaler på minst 800 m² vy byggas.

Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.

Arrende- och försäljningsprinciper

Det är meningen att tomten ska arrenderas ut genom ett långsiktigt arrendeavtal med köpoption eller också säljas. Arrendeavtalet ingås från ett datum som bestäms senare och gäller till 31.12.2080.

Tomtens försäljningspris och årsarrende bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 36,62 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde ca 720 €/m² vy) för kontorsbyggrätten och 27,47 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde ca 540 €/m² vy) för affärsbyggrätten.

Ett värderingsutlåtande av två utomstående experter har använts för värderingen. På basis av våningsytan enligt detaljplanen och priserna ovan blir tomtens årsarrende cirka 820 000 euro och försäljningspriset cirka 16,4 miljoner euro. Utlåtandena finns i bilagematerialet.

Från de ovanstående priserna på byggrätterna utifrån marknadsvärdet på området får man dra av byggkostnader som avviker från de sedvanliga och som orsakats av tomtens särdrag samt kostnader för att göra tomten byggbar.

Bland annat nås betydande besparingar om grävningen som behövs för att flytta ledningar utförs som en del av tomtens övriga byggande. Andra kostnader som avviker från det normala uppstår bland annat av flyttning av ingången till skyddsrummet, rivning av spårvägsräls, avvikande uppdämningshöjd, flyttning av statyn Rumba samt parkeringsanläggningens hissar. Med beaktande av kostnaderna uppgår tomtens försäljningspris till 14,5 miljoner euro (630 €/m² vy).

Avdragen har listats i bilaga 3.

Kortfristig utarrendering

Stadsmiljönämnden har 9.6.2020, 360 §, beslutat berättiga chefen för företagstomtteamet att arrendera ut tomten för högst 30 år för att projektets byggarbeten ska kunna startas innan stadsfullmäktige fattar beslut om arrende- och försäljningsprinciperna.

Överlåtelse av tomten

Det är meningen att tomten ska överlåtas till arrendetagaren genom försäljning eller utarrendering med köpoption, i enlighet med de riktlinjer för överlåtelse av företagstomter som stadsstyrelsen fastställde 1.4.2019, 220 §.

Befogenheter och verkställigheten av beslutet

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år. Stadsfullmäktige beslutar om överlåtelse av fast egendom då priset överstiger 10 miljoner euro (7 kap. 1 § 6 punkten i förvaltningsstadgan).

Stadsstyrelsen har för avsikt, efter att stadsfullmäktige har fastställt försäljnings- och arrendeprinciperna, att berättiga tomtchefen eller den som tomtchefen utser att sälja eller arrendera ut tomten med köpoption i enlighet med de principer som stadsfullmäktige har fastställt.

Stäng

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 480

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Ruoholahdessa sijaitsevan toimitilatontin 20798/1 myynti- ja vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 360

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 • Ruoholahdessa sijaitsevan toimitilatontin 20798/1 vuokraus- ja myyntiperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti. 
 • Tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama oikeutetaan vuokraamaan tai myymään tontti 20798/1.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

 • oikeuttaa yritystonttitiimin päällikön vuokraamaan edellä esitysehdotuksessa A mukaisen tontin kohdan A liitteessä 1 esitetyin periaattein enintään 30 vuodeksi riippumatta tonteille asemakaavan muutoksessa osoitetusta kerrosalamäärästä. Selvyyden vuoksi todetaan, että näin mahdollisesti päätettyjä vuokrauksia jatketaan, mikäli kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa esitysehdotuksessa A tarkoitetut vuokrausperiaatteet.
 • oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(vuokraustunnus L1120-129)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.09.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi