Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Tonttivaraus ja vuokrausperusteet, tontti 20026/7, Länsisatama, Jätkäsaari

HEL 2020-006983
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 296 §

Arrendeprinciper för en tomt för bostads-, affärs- och verksamhetslokaler (Västra hamnen, Busholmen, tomten 20026/7, AL-1)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomten 20026/7 (AL-1) på Busholmen fram till 31.12.2080 i enlighet med bilaga 2.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Pristävling

Stadsstyrelsen har 5.11.2018 (§ 691) beslutat reservera tomten 20026/7 för överlåtelse genom en pristävling för oreglerad produktion av ägar- och/eller hyresbostäder. Stadsstyrelsen bemyndigade samtidigt stadsmiljönämnden att utifrån pristävlingen välja en reserveringstagare och verkställare för tomten.

Staden ordnade under tiden 1.2–8.5.2020 en öppen pristävling om tomten för bostads-, affärs- och verksamhetslokaler (AL-1) 20026/7 i terrasshuskvarteret på Busholmen i Västra hamnen. Pristävlingen genomfördes med ett s.k. tröskelvärdesförfarande. Tilldelningskriterierna i tävlingen var, utöver den hyra som fastställs i anbudsbegäran, arrendets tilläggsdel som betalas som ett engångsbelopp. Enligt tävlingsvillkoren föreslås det att vinnaren av tävlingen är den anbudsgivare som erbjuder den högsta tilläggsdelen för arrendet.

Enligt villkoren för pristävlingen ska på tomten byggas fritt finansierade oreglerade ägar- och/eller hyresbostäder utan Hitas-villkor och de affärslokaler på gatuplanet som detaljplanen förutsätter. Av bostadsbyggnadsrätten får högst ca 50 % vara hyresbostäder.

Den som vinner tävlingen är skyldig att på egen bekostnad i samarbete med staden ordna en arkitekturtävling för inbjudna om tomten i enlighet med Finlands Arkitektförbunds tävlingsregler. Tävlingen ordnas för att säkerställa en högklassig stadsbildsmässig profil, den funktionella kvaliteten och energiekonomin i tomtens planeringslösningar.

Pristävlingen var öppen för alla och även grupper fick lämna in anbud. Anbuden lämnades in med anbudsformuläret som ingick som bilaga till anbudsbegäran. Av anbudsgivaren krävdes dessutom tillgång till tillräcklig teknisk kompetens, erfarenhet och ekonomiska förutsättningar och andra byggförutsättningar för att genomföra ett omfattande och byggnadstekniskt krävande bostadsbyggnadsprojekt på ett centralt område. Tomten överlåts med ett långfristigt arrendeavtal. Närmare bakgrundsuppgifter om pristävlingen och villkoren för denna framgår av anbudsbegäran i bilaga 3.

Inom utsatt tid kom det in ett anbud. Skanska Talonrakennus Oy lämnade ett anbud på tomten som kan anses godtagbart, i vilket bolaget erbjuder 2 007 000 euro som tilläggsandel till arrendet.

Detaljplane- och tomtuppgifter

Tomten är belägen på Busholmen, i detaljplaneområdet för terrasshuskvarteret, i närheten av Gräsvikskanalen, Utterhällsparken och havet. Detaljplaneändringen nr 12272 för området godkändes av stadsfullmäktige 26.8.2015 (§ 195), och den vann laga kraft 12.8.2016. Detaljplanen möjliggör byggande av boende, tjänster, parkering och affärs- och verksamhetslokaler i Utterhällen på Busholmen.

I detaljplanen är byggrätten för tomten 20026/7 (AL-1) 9 400 m² vy och dess användningsändamål är en tomt för bostads-, affärs- och verksamhetslokaler. Tomtens yta är 4 119 m² och adress Västrahamnsgatan.

Reserveringsbeslut

Stadsmiljönämnden har 1.9.2020 (§ 451) fattat ett beslut om att avgöra pristävlingen genom att reservera tomten för Skanska Talonrakennus Oy fram till 31.12.2022 på villkor att stadsfullmäktige fastställer arrendeprinciper för tomten.

Skanska Talonrakennus Oy har bjudit den högsta tilläggsandelen till arrendet för tomten, 2 007 000 euro, vilket var grunden för avgörandet av anbudstävlingen. I och med den bjudna tilläggsandelen till arrendet blir priset för byggrätten på tomten ca 1 360 euro/m² vy, då man beaktar byggrättens pris per enhet, 1 150 euro/m² vy, som ligger till grund för arrendet i anbudsbegäran. För anbudsbegäran säkerställdes det marknadsmässiga priset per enhet för byggrätten med hjälp av priszonsmodellen.

Reserveringsvillkoren finns i bilaga 1.

Arrendeprinciper

Arrendeprinciperna har bestämts med beaktande av tomtens pris enligt ett värderingsinstrument, priszonsmodellen, arrendeprinciper som tidigare fastställts för samma område eller motsvarande områden och tomtens upplåtelse- och finansieringsformer och läge.

Årsarrende och arrendetid

Årsarrendet för tomten bestäms så att priset per enhet för bostadsbyggrätten är 1 150 euro/m² vy. Enligt vedertagen praxis beaktas affärslokaler på gatuplanet eller andra motsvarande utrymmen som byggs på tomten på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms. Arrendet för tomten binds till utvecklingen av det officiella levnadskostnadsindexet. Med anledning av begynnelseårsnedsättningen som beviljas utgående från att byggandet i området inte är fullbordat tas 80 % av arrendet ut fram till utgången av år 2026.

Eftersom vederlagseffekten av tomtens arrende med priset 1 150 euro/m² vy för byggrätten (vederlagseffekten 4,60 euro/m² bostadsvåningsyta i månaden) kan bli för hög med tanke på framtida bostadsköpare, är det möjligt att sänka arrendet för tomten med en förskottsbetalning av arrendet som tas ut som en engångsbetalning. Förskottsbetalningen av arrendet bestäms enligt skillnaden mellan det ovannämnda priset per enhet för byggrätten och priset per enhet för byggrätten som reserveringstagaren eftersträvar, multiplicerad med storleken på tomtens byggrätt. I och med förskottsbetalningen av arrendet kan priset per enhet för byggrätten som används som grund för tomtens arrende dock inte vara lägre än 800 euro/m² vy, varvid vederlagseffekten blir cirka 3,20 euro/bostadsvåningsyta i månaden.

Att arrendet är marknadsmässigt säkerställdes genom ett värderingsutlåtande från en utomstående sakkunnig. Arrendet kan anses acceptabelt med beaktande av värderingsutlåtandet om byggrättens marknadsvärde, referensköpesummor och marknadsförhållandena. Utlåtandet finns i bilagematerialet.

Arrendetiden för tomten är i enlighet med vedertagen praxis cirka 60 år, dvs. fram till 31.12.2080. I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av en behörig tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Befogenheter

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Stäng

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 649

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Jätkäsaaressa sijaitsevan AL-1 tontin 20026/7 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 2 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.09.2020 § 451

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Jätkäsaaren nk. terassitalokorttelin hintakilpailun perusteella valita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20026 tontin (AL-1) 7 (pinta-ala noin 4 119 m2, os. Länsisatamankatu) varauksensaajaksi Skanska Talonrakennus Oy:n (Y-tunnus 1772433-9) liitteen 1 mukaisin ehdoin 31.12.2022 asti ja ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tontin vuokrausperiaatteet kohdan B mukaisesti.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa sijaitsevan asuin-, liike- ja toimitilarakentamisen tontin (AL-1) 20026/7 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteen 2 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.11.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi