Toivomusponsi, katupuiden lisääminen ja kadunvarsipysäköinnin arvioiminen Kulosaaren Kyösti Kallion tie 2 A asemakaavassa

HEL 2020-007174
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 255 §

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi katupuiden lisäämisestä Kyösti Kallion tielle Kulosaaressa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.5.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Hyväksyessään Kulosaaren Kyösti Kallion tie 2 A asemakaavan muuttamisen 27.5.2020 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnen:

"Jatkosuunnittelussa ja tarkemmassa katusuunnitteluvaiheessa selvitetään mahdollisuudet korvata osa menetettävästä puistosta katupuita lisäämällä, ja kadunvarsipysäköinnin lopullista määrää arvioimalla koulun saattoliikenne turvaten."

Jatkosuunnittelussa on tutkittu toivomusponnen edellyttämällä tavalla mahdollisuuksia jättää tilaa katupuiden istuttamiselle Kyösti Kallion tien varteen. Kun otetaan huomioon puiden kasvualustan vaatima tila, nykyiset ja uudet rakennukset, rakenteet ja niille välttämättömät tonttiliittymä sekä kadunvarsipysäköinnin tarve, olisi katupuita enimmilläänkin mahdollista lisätä niin vähän, etteivät ne muodostaisi merkittävää kokonaisuutta. Kadunvarsipysäköinnille on alueella paljon kysyntää, jota synnyttävät mm. läheisen koulun saattoliikenne, ostoskeskuksessa asiointi, kadun eteläreunaan sijoitettava kierrätyspiste sekä toistaiseksi toteutumaton tonttirakentaminen. Kaupunginhallitus katsoo kaupunkiympäristölautakunnan tapaan, että aloitteessa esitetyltä katualueelta ei näin ollen ole tarkoituksenmukaista varata tilaa katupuiden istuttamista varten.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Kulosaaren Kyösti Kallion tie 2 A:n asemakaavan muutoksesta on tehty neljä valitusta, jotka ovat parhaillaan vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Lautakunta äänesti asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 7 - 6. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 17.11.2020 § 676

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Läpimenevänä asemakaavallisena suunnitteluperiaatteena Kulosaaren kerrostaloalueella on ollut muiden helsinkiläisten metsäkaupunki-ihannetta noudattavien asuntoalueiden tapaan avokortteliperiaate siten, että samansuuntaisten rakennuslamellien väliin jäävät vehreät pihatilat ja metsä soljuu modernistisen ohjelman mukaisesti rakennusten välistä ja pihojen läpi. Tämä periaate ilmenee siten, että Kulosaaressa, Itäväylän eteläpuolella, ei kaduilla pääsääntöisesti ole istutettuja katupuita. Katualueilla on joitakin itsestään kylväytyneitä tai muuten kuin kadun rakentamisen kautta kasvavia puita. Ainoa poikkeus on Adjutantinpolun jalankulkua ja pyöräilyä palveleva katualue, jonka reunaan on istutettu pihlajia. Alueen kasvillisuusrakenne muodostuu siten pääosin tonteilla ja puistoissa olevista runsaslukuisista puista ja muusta kasvillisuudesta, jotka luovat myös katualueille vehreää ilmettä.

Kyösti Kallion tien länsipäähän, Svinhufvudintien ja Tupavuoren väliselle osuudelle on suunniteltu asemakaavoituksen tilavaraussuunnittelun yhteydessä pysäköintipaikkoja palvelemaan jatkossa alueen asiointia 27 kappaletta ja kahden auton mittainen pysäyttämispaikka. Paikat ovat kadun suuntaisia. Alueen asiointipysäköintiä synnyttävät kadun eteläreunalla oleva koulu ja erityisesti sen saattoliikenne sekä kadun pohjoispuolella oleva ostoskeskus, jolla ei ole tontillaan pysäköintipaikkoja. Lisäksi kadun eteläreunaan on sijoittumassa kierrätyspiste, jossa on keräysastia tavanomaisille kierrätysjätteille. Kierrätysastioiden ja kierrätettävien artikkeleiden määrän lisäämiseen on varauduttu. Pysäköintipaikat jakautuvat siten, että kadun pohjoisreunalla on 18 autopaikkaa sekä pysähtymispaikka ja eteläreunassa 16 autopaikkaa. Lähialueella on nykyisin pysäköintikysyntää, jota lisää toistaiseksi toteutumaton tonttirakentaminen. Tähän vaikuttaa muun muassa läheisen kirkon pysäköinti, jolle osoitettu erillinen alue poistuu käytöstä.

Joukkoliikenteeseen varautumisen ja asukkailta saadun palautteen mukaan ostoskeskuksen nykyiseen ajorataan nähden kohtisuora pysäköinti aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita. Kohtisuoria paikkoja on nykyisin 19 kpl ja ne sijaitsevat osittain tontilla. Uudessa tilanteessa ostoskeskuksen edustalle on suunniteltu 9 paikkaa sijoittuen kaikilta osin katualueelle, jotka ovat myös välttämättömän tarpeellisia ostoskeskuksen elinvoimaisuuden kannalta. Kadun varren pysäköinti on suunniteltu kadun suuntaiseksi palvelemaan kaikkia käyttäjiä. Uuden asemakaavan myötä katualueen levennys antaa mahdollisuuden näistä mainituista 27 paikoista 9:lle.

Kadulla katupuulle/puille varattavan viherkaistan leveys on vähintään 3m. Kasvualustan tilavuustarve/puu vaihtelee tilanteesta riippuen noin 7-25 kuution välillä. Kun otetaan huomioon kasvualustan vaatima tila, nykyiset ja uudet rakennukset, rakenteet ja niille välttämättömät tonttiliittymä sekä tarve varata ostoskeskuksen kohdalle suunnitellut paikat, olisi kadun pohjoisreunaan mahdollista sijoittaa yksi puu, jolloin pysäköintipaikkoja poistuisi kadun eteläreunasta 2 kappaletta suunnitellusta.

Kadun eteläreunaan, koulun puolelle olisi mahdollista sijoittaa puita enemmän, koska seinälinjat ovat kauempana ja rajoittavia ajoliittymiä on vähemmän. Eteläreunassa noin 100 metrin matkalle pysäköinnin lomaan puita saisi enintään 5 kappaletta normaalimitoituksella. Tällöin pohjoisreunalle ei mahtuisi pysäköintipaikkoja uuden asemakaava mahdollistamalla tavalla. Mikäli maksimimäärän sisältämä kierrätyspisteen kohdan pysäköinti jaksotettaisiin puuistutuksin niin ostoskeskuksen kohdalta poistuisi 5 paikkaa, ellei saataisi sovittua jalankulun sijoittamisesta osin tontin puolelle, jossa se nykyisinkin on.

Katupuita olisi enimmilläänkin mahdollista lisätä niin vähän, etteivät ne muodostaisi merkittävää kokonaisuutta. Ottaen huomioon pysäköinnin keskittynyt, yleisiä tarpeita palveleva kysyntä kyseessä olevalle katualueelle ei ole tarkoituksenmukaista suunnitella katupuita.

Katupuiden istuttaminen Kyösti Kallion tielle ei ole perusteltua.

Käsittely

Palautusehdotus:
Tuomas Rantanen: Lautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteluun siten, että Kyösti Kallion katusuunnitelmassa jätetään tilaa ympäristön vehreyttä lisääville katupuille.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteluun siten, että Kyösti Kallion katusuunnitelmassa jätetään tilaa ympäristön vehreyttä lisääville katupuille.

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 6
Mia Haglund, Noora Laak, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 7 - 6.

10.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088

markus.ahtiainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi