Maksuhyvitys, elintarvikehuoneistoilmoituksesta perittävä maksu, koronavirus-tilanne, E.Vilhelm

HEL 2020-007229
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Päätös E.Vilhelmin elintarvikehuoneistoilmoituksesta perittävän maksun alentamisesta

Enhetschef

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää, että E.Vilhelmin ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 50 % ympäristöterveydenhuollon taksan mukaisesta maksusta. Perittävä maksu on tällöin 80 euroa.

Toimija

E.Vilhelm, Ostostie 5 U 353, 00940 Helsinki, y-tunnus 2944095-8

Elintarvikehuoneisto

Coffee Stop, Liikkuva elintarvikehuoneisto

Asian tausta

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:n 1 momentin mukaan ravitsemisliike ja siihen kuuluvat sisä- ja ulkotilat on pidettävä suljettuina asiakkailta vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavan hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin aikana niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen ehkäisemisen kannalta. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske ruoan tai juoman myymistä ravitsemisliikkeestä muualla nautittavaksi. Valtioneuvoston asetuksella (173/2020) ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi on säädetty tarkemmin maakunnista, joissa edellä mainittu ravintoloiden sulkeminen on voimassa. Rajoitukset koskevat asetuksen mukaan kaikkia maakuntia. Asetus on voimassa 4.4.-31.5.2020. Ravintolatoimintaa koskevilla rajoituksilla pyritään hidastamaan COVID-19 –viruksen (koronavirus) leviämistä.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi säädetyillä rajoitustoimilla on ollut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia elintarvikealan toimijoihin, minkä johdosta osa yrityksistä on muuttanut toimintamalliaan. Elintarvikehuoneistosta ja sen olennaisesta muuttamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoituksen käsittely on maksullista.

E.Vilhelm on tehnyt 14.4.2020 ilmoituksen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Toimija kertoi aloittavansa liikkuvan elintarvikehuoneistotoiminnan (kahvinmyynti) johtuen monien kahviloiden sulkeutumisesta koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kuuleminen

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asian saa kuitenkin ratkaista asianosaista kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.

Toimijaa ei ole kuultu ennen päätöksen antamista, koska päätöksen ei katsota vaikuttavan asianosaisten oikeusturvaan eikä tuovan lisäselvitystä asiaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on päättänyt 24.11.2017 (§ 85) ympäristöterveydenhuollon taksasta. Ympäristöterveydenhuollon taksaa sovelletaan elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat laitosten hyväksymistä ja muiden kuin elintarvikelain 13.3 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten käsittelyä. Taksan 3.1 kohdan mukaan elintarvikelain mukaisen huoneistoilmoituksen käsittelyyn sisältyy ilmoitusta koskevien tietojen tarkastaminen, tietojen siirtäminen viranomaisen valvontakohdetietojärjestelmään, alustava riskinarviointi sekä todistuksen lähettäminen toimijalle. Taksan 3.3. kohdan mukaan hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen.

Taksan 8.2 kohdan mukaan taksan mukainen maksu voidaan jättää poikkeuksellisen erityisistä syistä perimättä tai se voidaan periä alennettuna, silloin kun taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelymaksun tulee kuitenkin tällöinkin olla pääsääntöisesti vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin perittäisiin.

Poikkeustapauksesta tehtävästä valvontamaksun muutoksesta tai maksun perimättä jättämisestä päättää taksan 8.3 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättämiensä asioiden osalta ja ympäristöpalveluiden viranhaltijat päätösvaltaansa kuuluvien asioiden osalta. Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelymaksun alentamisesta päättää ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö.

Elintarvikelain 13 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta 14 §:ssä säädetylle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

E.Vilhelm on tehnyt Helsingin kaupungin elintarvikevalvontaviranomaiselle koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi elintarvikelain 13 §:n mukaisia ilmoituksen toiminnan aloittamisesta. Ilmoituksen käsittelystä peritään normaalisti 160 euron suuruinen maksu. Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kuitenkin katsoo, että maksun periminen johtaisi taksan 8.2 kohdan mukaisesti poikkeuksellisen erityisistä syistä ilmeiseen kohtuuttomuuteen, kun ottaa huomioon Suomessa tällä hetkellä vallitsevat poikkeusolot ja niiden merkittävän taloudellisen vaikutuksen elintarvikealan toimijoihin. Toimija on kertonut aloittavansa liikkuvan elintarvikehuoneistotoiminnan koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen johdosta monien kahviloiden sulkeuduttua.

Sovelletut säännökset

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Elintarvikelaki (23/2006) 71, 74 §

Detta beslut publicerades 01.06.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta perustevalituksella.

Perustevalitusoikeus

Se, joka katsoo, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti, saa tehdä perustevalituksen.

Perustevalitusaika

Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu, ja muussa tapauksessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona se on erääntynyt.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Perustevalitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Perustevalituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  • vaatimusten perustelut;
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Riikka Pennanen, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 20996

riikka.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö