Lausuntopyyntö, taloussuunnitelma vuosille 2021-2023, Kårkulla samkommun -kuntayhtymä

HEL 2020-007386
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 417 §

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2021–2023

Helsingfors stadsstyrelse

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Anna Vuorjoki.

Stadsstyrelsen ger följande utlåtande till Kårkulla samkommun om samkommunens ekonomiplan 2021–2023:

Kårkulla samkommun producerar största delen av de svenska tjänsterna avsedda för klienterna inom Helsingfors stads social- och hälsovårdssektors omsorger om personer med utvecklingsstörning. Kårkullas boendeservice omfattar ca 40 helsingforsare, den kortvariga vården ca 14 och den dagtida verksamheten 38. Institutionsboendet omfattar nio klienter.

Helsingfors stadsstyrelse gav 2.3.2020 (§ 149) utlåtande till Kårkulla samkommun om beredningen av samkommunens verksamhet och ekonomi för år 2021. I utlåtandet betonades ett aktivt växelverkande samarbete för att utveckla servicen. Tillgången till service har varit förknippad med omfattande utmaningar. Åtgärder är nödvändiga särskilt inom sysselsättningen för personer med utvecklingsstörning på den fria arbetsmarknaden, inom autismkompetensen och inom utvecklingen av innehållet i tjänsterna för barn och övriga nuvarande tjänster. Det är nödvändigt att förnya remissförfarandena inom rådgivningstjänsterna och göra dessa smidigare i samråd med stadens poliklinik för personer med utvecklingsstörning. Dessutom finns det utvecklingsbehov i synnerhet i rapporteringen, hanteringen av klientuppgifter och registreringen av dessa i realtid.

Ett informationsmöte för samkommunens medlemskommuner i Nyland ordnades 25.3.2020, och Helsingfors representerades där av chefen för köpta tjänster inom handikapptjänsterna. Vid mötet behandlades samkommunens budget och ändringar i verksamheten. Där lyftes fram att det är nödvändigt att utveckla servicen, produktiviteten och kundorienteringen. Kommunerna har upplevt att trögheten i samkommunens organisation belastar kostnadsstrukturen. Medlemskommunerna har effektiviserat sin verksamhet och förbättrat sin produktivitet, och de utgår från att samkommunen gör detsamma utan merkostnader för kommunerna. Dessutom har coronaläget betydande konsekvenser för kommunernas ekonomi.

Samkommunens styrelse fattade 28.5.2020 beslut om prisförhöjningar på i genomsnitt 1,6 procent. Helsingfors stad godkänner inte att priserna höjs. Samkommunens ekonomi visade ett överskott på 1,7 miljoner euro år 2019. År 2020 har målet varit att minska överskottet.

Stäng

Kårkulla samkommun begär bl.a. Helsingfors stadsstyrelses utlåtande senast 4.9.2020 om sin ekonomiplan 2021–2023 (bilagorna 1 och 2).

Beslutsförslaget baserar sig på ett utlåtande från social- och hälsovårdssektorn.

Ärendet har beretts i samråd med stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning.

Stäng

Detta beslut publicerades 19.08.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

kanslichef
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi