Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastajan virka, työavain KYMP-03-31-20

HEL 2020-007524
Ärendet har nyare handläggningar
§ 28

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikön ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti valita terveydensuojelutiimin ympäristötarkastajan virkaan (022731) ympäristötekniikan diplomi-insinööri ********** 1.9.2020 alkaen 3134,44 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Ympäristötarkastajan virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 1.7.2020 alkaen.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2. mom. 5 kohtaan.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 26.5.-15.6.2020. Ilmoittautumisaika päättyi 15.6.2020 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaistu Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Helmi-intrassa, TE-palvelussa, LinkedInissä, Duunitorilla sekä Ympäristö ja Terveys –lehden internetsivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluvat terveydensuojelulain mukaiset viranomaistehtävät, joita ovat muun muassa päivähoitotilojen ja koulujen terveydellisten olosuhteiden valvonta ja tilojen käyttöönottoa koskevien ilmoitusten käsittely. Oleskelutilojen terveydellisiin olosuhteisiin kuuluvat muun muassa sisäilman laatu ja ilmanvaihto, home- ja kosteusvauriot sekä melu. Tehtävään kuuluu tarkastuksia ja mittauksia, asiakirjavalmistelua sekä yhteydenpitoa muun muassa toiminnanharjoittajiin, kiinteistöjen omistajiin ja lasten vanhempiin.

Ympäristötarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi insinööri (AMK) tai muu vastaava. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, soveltuvuutta viranomaistehtävään sekä hyviä tietoteknisiä taitoja. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, riittävä englannin kielen taito ja ajokortti luetaan eduksi.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Ympäristötarkastajan virkaa haki hakuajan kuluessa 40 henkilöä. Hakijoista kaksi ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa: **********

Hakijoita haastattelivat 25.6.2020 **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävässä korostuvat terveydensuojelulain mukaiset viranomaistehtävät kuten terveydellisten olosuhteiden valvonta ja tilojen käyttöönottoa koskevien ilmoitusten käsittely, tilojen tarkastukset ja mittaukset, asiakirjavalmistelu sekä yhteydenpito asiakkaisiin. Lisäksi arvioitiin hakijoiden vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, soveltuvuutta viranomaistehtävään sekä tietoteknisiä taitoja. Ympäristötarkastajan tehtävässä korostuu lisäksi neuvonnan ja ohjauksen merkitys sekä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ymmärrys. Tehtävien ja tilanteiden nopea muuttuminen puolestaan edellyttää joustavuutta ja kykyä reagoida tilanteiden edellyttämällä tavalla.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että ympäristötarkastajan virkaan soveltuu parhaiten **********

Hänellä on tehtävään vaadittava koulutus ja hänellä on pitkän työuran myötä poikkeuksellisen monipuolinen ja vankka kokemus ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvista tehtävistä, hallintomenettelyistä sekä syvällinen ymmärrys asiakasyhteistyöstä. Hänellä on myös kokemusta koulujen ja päiväkotien terveydellisistä valvontatehtävistä. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti.

Detta beslut publicerades 09.07.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pertti Forss, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32002

pertti.forss@hel.fi

Beslutsfattare

Pertti Forss
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-31-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.