Hankinta, minikilpailutus, purku- ja rakennustyöt, Savoy-teatterin takatilojen muutostyö, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-008249
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Savoy-teatterin takatilojen muutostyö; purku- ja rakennustyöt

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti hankkia Savoy-teatterin takatilojen muutostyöt kokonaistaloudellisesti halvimpaan hintaan Rakennustoimisto Korpiniko Oy:ltä tarjouksen mukaisesti arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 62 800,00 euroa.

Lisäksi kulttuurijohtaja päätti, että hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan Savoy-teatterin käyttötalouden budjetista.

Päätöksen perustelut

Savoy-teatterin takatiloihin tehdään muutostyö. Tilat ovat vanhat, ahtaat ja epäkäytännölliset. Uudistamisen myötä ja avokonttoritiloiksi muutettuna tilat ovat nykyistä tarkoituksenmukaisemmat. Lisäksi remontoidaan erilliseksi tilaksi neuvottelutila, joka tällä hetkellä puuttuu. Remontin toteutuksessa aikataulu on kriittinen, koska mittava muutostyö on tehtävä esityskauden ulkopuolella, jotta esitystoiminta voi elokuussa jatkua varausaikataulun mukaisesti. Tämän vuoksi hankinnassa ei voida noudattaa normaalia muutoksenhakumenettelyä määräajan suhteen.

Hankinnan kohde

Savoy-teatterin vuokralaisille ja esiintyjille tarkoitettujen pukuhuone-, tauko- sekä toimistohenkilökunnan työtilojen uudistaminen on osa pitkäjänteistä palvelumuotoilusuunnitelmaa, jonka tavoitteena on ajanmukaistaa ja edistää Savoy-teatterin vuokraustoimintaa ja parantaa palveluiden laatua.

Hankintaprosessi

Savoy-teatterin takatilojen muutosten pienkilpailutuksessa tarjouspyyntöjä lähetettiin 8.6.2020 kuudelle etukäteen kartoitetulle ehdokkaalle: Rakennustoimisto Korpiniko Oy, Expedit Finland Oy, Rakennus-Pajunen Oy, RESTOK OY, Consti Talotekniikka Oy ja Restatop Oy.

Hankintamenettelynä urakoitsijoille lähetettiin remontoitavan alueen suunnitelmat ja tarjous pyydettiin suullisesti suunnitelmien mukaisesti. Remontin ajankohdaksi kerrottiin heinäkuu 2020. Lisäksi urakoitsijat tutustuivat remontoitavaan kohteeseen paikan päällä ennen tarjouksen jättämistä. Määräaikaan 18.6.2020 mennessä saatiin kaksi (2) tarjousta: Rakennustoimisto Korpiniko Oy ja Expedit Finland Oy. Rakennustoimisto Korpiniko Oy:n tarjoushinta on 62 800,00 euroa ilman arvonlisäveroa ja Expedit Finland Oyn tarjoushinta on 67 800,00 euroa ilman arvonlisäveroa.

Valituksi tulee kokonaistaloudellisesti halvimman hinnan antanut tarjoaja Rakennustoimisto Korpiniko Oy.

Rakennustoimisto Korpiniko Oy:n tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on tarkistettu.

Detta beslut publicerades 26.06.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Päivi Loponen, johtaja (Savoy-teatteri), puhelin: 09 310 36565

paivi.loponen@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Bilagor

1. Savoy_urakkatarjousvertailu 20200618

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.