Lainan myöntäminen, koululaina, Helsingin saksalainen koulu, Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry

HEL 2020-008718
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 413 §

Lainan myöntäminen Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle 750 000 euron suuruisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 02, Muut koululainat, koulukiinteistössä tehtäviin perusparannuksiin seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0 %) suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lainan erityisehto: Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnalle on pyydettäessä toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry ylläpitää Helsingin Saksalainen koulu (Deutsche Schule Helsinki) - nimistä koulua. Koulu toimii yhdistyksen omistamassa kiinteistössä Kampin kaupunginosassa osoitteessa Malminkatu 14. Koulun toiminta perustuu Suomen ja Saksan väliseen sopimukseen kulttuuriyhteistyöstä (27.9.1978). Koulussa on tällä hetkellä yli 650 oppilasta ja se on ainoa koulu, joka tarjoaa saksankielistä opetusta ja saksalaisen Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (ent. Reifeprüfung) pääkaupunkiseudulla. Lisäksi Saksan valtio asettaa osan opetushenkilöstöstä.

Koulun tulot muodostuvat pääosin Suomen valtion yksityisille opetuksenjärjestäjille maksamista korvauksista. Perusopetusta ja varhaiskasvatusta järjestävien yhdistysten ja säätiöiden tulot muodostuvat olennaisin osin valtion maksamista valtionosuuksista sekä lukio-opetuksen osalta oppilaskorvauksista. Koska valtionosuudet maksetaan kunnille, on kunnille säädetty velvollisuus maksaa kotikuntakorvausta kaikista 6–15 vuotiaista kunnan asukkaista, jotka käyvät muuta kuin kunnan ylläpitämää koulua. Valtiokonttori maksaa peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmään sisältyvät kuntien korvaukset suoraan yksityisille opetuksen järjestäjille ja tämä osuus vähennetään kunnalle maksettavasta valtionosuudesta. Valtionosuudessa huomioidaan varsinaisten opetuksesta aiheutuneiden välittömien kustannusten ohella osa kiinteistöjen ylläpitokustannuksista ja vähäisessä määrin pienistä korjaushankkeista aiheutuneet kulut määrältään enintään 400 000 euroa vuodessa esi- ja perusopetuksen osalta.

Koulurakennus on valmistunut vuonna 1933, jonka jälkeen sitä on laajennettu vuosina 1979, 1999 ja edellisen kerran vuonna 2009. Kaupunginhallitus myönsi 11.5.2009, § 605, kouluyhdistykselle 1,2 miljoonan euron suuruisen lainan vuonna 2009 laajennushankkeen rahoittamiseksi vastaten kolmasosaa kyseisen hankkeen kokonaiskustannuksista. Nyt suoritettavat perusparannukset kattavat mm. vuodelta 1978 olevan peltikaton uusimisen, katon korottamisen ja sen myötä ullakon täydennysrakentamisen. Muutostöiden avulla koulu saa käyttöönsä yli 140 neliömetriä uusia opetustiloja. Lisäksi kellarissa sijaitsevat alkuperäiset verstastilat voidaan ottaa uudelleen käyttöön tarjoten opetussuunnitelman mukaista käsityöopetusta koulun omassa rakennuksessa ulkopuolisten vuokratilojen sijaan.

Saksan ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle ulkomaankoulujen rakennuskustannuksiin tarkoitettua projektirahoitusta 750 000 euroa kattaen kolmasosan arvioiduista kokonaiskustannuksista. Muu osa noin
2 250 000 euron kokonaisrahoituksesta katetaan koulun tukisäätiön myöntämällä 750 000 euron suuruisella avustuksella ja Helsingin kaupungilta haettavalla koululainalla.

Koulu on esitellyt hanketta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajille 11.6.2020. Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan 22.6.2020 antaman arvion mukaan Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:n teettämät hanke- ja korjaussuunnitelmat on laadittu asianmukaisesti pätevillä asiantuntijoilla ja suunnittelijoilla ja hankkeen arvioidut kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla.

Euroopan Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena taloudellisena toimintana. Myönnettävä laina ei siten myöskään sisällä kiellettyä valtiontukea.

Stäng

Detta beslut publicerades 19.08.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Bilagor

2. Perustelut koululainalle Kouluyhdistys Pestalozzi ry_nimi peitetty

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.