Tupakointikielto, Kallvikintie 74, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Hekan idän toimisto

HEL 2020-008935
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Päätös Helsingin kaupungin asunnot Oy Kallvikintie 74:n tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikön 3009 huoneistoparvekkeille osoitteessa Kallvikintie 74.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen huoneistojen sisätilojen osalta.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Kallvikintie 74, 00980 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 23.7.2020. Hakija on täydentänyt hakemusta 17.8.2020.

Hakemuksen tekijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille ja huoneistojen sisätiloille osoitteessa Kallvikintie 74, 00980 Helsinki.

Hakemuksen liitteenä olevassa asuntoyhteisön päätöksessä tupakointikiellon hakemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy on 21.7.2020 päättänyt hakea tupakointikieltoa vuokranmääritysyksikköön Kallvikintie 74 kuuluvien asuinhuoneistojen (A1-C89) sisätiloihin ja parvekkeille. Hakija on lisäselvityksessä 17.8.2020 todennut, että yhtiön tarkoituksena on kieltää tupakointi myös yhteisellä piha-alueella. Tupakointikieltohakemus ei koske yhtiön hallussa olevaa yhteistä piha-aluetta.

Tupakkalain 78 §:n mukaan asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa. Tupakkalakia valvova viranomainen ei voi määrätä tupakointikieltoa yhtiön piha-alueelle.

Kuuleminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa parvekkeilla, sisätiloissa tai molemmissa. Vastustamista perusteltiin muun muassa sillä, että muut hajut koettiin tupakansavua häiritsevämpinä ja sillä, että parveketupakointikielto siirtäisi tupakoinnin sisätiloihin.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) sekä hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 15.1.2021. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli viisi vastinetta, joista yhden oli antanut Helsingin kaupungin asunnot Oy. Vastineissa puollettiin tupakointikieltoa ja tuotiin esiin tarve tupakointipaikan osoittamiselle.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikköön Kallvikintie 74 kuuluu kolme vuonna 1987 valmistunutta elementtirakenteista kerrostaloa. Rakennuksissa on 7 tai 8 kerrosta. Rakennuksissa on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tuloilma otetaan korvausilmaventtiileistä, joista osa sijaitsee parvekkeiden välittömässä läheisyydessä. Huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat linjoissa päällekkäin ja osittain pareittain vierekkäin. Parvekkeissa on lasitukset.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikköön Kallvikintie 74 huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta toisille tai korvausilman mukana asuntoihin. Parvekelasitukset eivät estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Tupakointikielto voidaan määrätä asuinhuoneistojen sisätiloihin vain poikkeuksellisesti. Asuinhuoneistojen sisätiloja koskevassa kieltohakemuksessa on oltava selvitys niistä toimenpiteistä, joita asuntoyhteisö on tehnyt estääkseen savun kulkeutumisen asuntojen välillä. Selvityksessä on oltava tiedot myös siitä, minkälaiset korjaustoimenpiteet ovat asiassa vielä tarpeen, sekä arvio näiden toimenpiteiden kustannuksista. Kohtuukustannuksin voidaan yleensä esimerkiksi säätää ilmanvaihtoa ja tiivistää rakenteita.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimittamassa selvityksessä on tarkasteltu merkkiainekaasun kulkeutumista asunnosta rappukäytävään ja rappukäytävästä asuntoon. Merkkiaineen kulkeutumista asuntoon tarkasteltiin kohdeasunnon tuloilmaventtiilit suljettuina. Tällöin rappukäytävään laskettua merkkiainetta kulkeutui asuntoon. Ympäristöpalvelujen näkemyksen mukaan tämä ei osoita, että tupakansavu kulkeutuu rakenteiden kautta asunnosta toiseen ilmanvaihdon toimiessa normaalisti. Raportissa on ehdotettu tupakansavun kulkeutumisen hallitsemiseksi ilmanvaihdon säätämistä ja asuntojen ovien tiivistämistä. Helsingin kaupungin asunnot Oy on viranomaisen kuulemiseen antamassaan vastineessaan ilmoittanut, että ainoastaan toisen tutkitun asunnon ovi on tiivistetty. Ympäristöpalvelujen näkemyksen mukaan koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä mahdollistaisi asuntojen välisten painesuhteiden säätämisen. Puutteellinen ilmanvaihto ei ole peruste tupakointikiellon määräämiselle.

Helsingin kaupungin asunnot Oy ei ole riittävällä tavalla osoittanut, että savun kulkeutumista ei ole mahdollista ilmanvaihdon säätämisellä tai rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä. Viranomainen hylkää tupakointikieltohakemuksen asuntojen sisätilojen osalta.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 78, 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, asuntoyhteisön päätös tupakointikiellon hakemisesta, Helsingin kaupungin asunnot Oy pöytäkirjanote 6/2019, kaupparekisteriote, asukasluettelo, yhtiön kuulemiskirje, vastineet yhtiön kuulemiseen, kuulemisen yhteenveto ja taulukko, merkkiainetutkimusraportti, tiedotteet tupakointikiellon hakemisesta, ilmoitukset häiritsevästä tupakoinnista, ilmoitukset toimenpiteistä asunnossa, julkisivupiirustukset, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, vastineet viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 8.10.2020, 187 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 610,29 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 26.02.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Outi Seppälä, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 31032084

outi.k.seppala@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö