Tarkastuslautakunnalle vuonna 2020 informoitavat asiat

HEL 2020-009449
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 73 §

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen Stadion-säätiö sr:n toiminnasta, kaupunginvaltuuston vuodelle 2020 asettaman tulostavoitteen toteutumisesta ja Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeesta.

Käsittely

Kuultavana aiheesta olivat Stadion-säätiö sr:n toimitusjohtaja Ari Kuokkanen ja projektinjohtaja Aulis Toivonen kaupunkiympäristön toimialalta. Kokouksen päätteeksi tarkastuslautakunta tutustui uuteen Olympiastadioniin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke. Asiaa esittelee Stadion-säätiön toimitusjohtaja Ari Kuokkanen. Kokoukseen on kutsuttu myös Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeesta vastannut projektinjohtaja Aulis Toivonen kaupunkiympäristön toimialalta.

Stadion-säätiö sr on kaupungin tytäryhteisö. Säätiön sääntöjen mukaan sen tarkoitus on muun muassa Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös suomalaisen urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

Stadion-säätiö sr:n sääntöjen mukaan säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Olympiastadionia ja sen ympäristöä, käyttämällä aluetta itse järjestämiinsä tapahtumiin sekä vuokraamalla tai luovuttamalla sitä muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös järjestämällä urheilurakentamiseen ja urheilurakennushistoriaan liittyviä koulutus- ja valistustilaisuuksia sekä tukea ja avustaa urheilurakennushistorian säilyttämiseen liittyviä hankkeita.

Kokouksen jälkeen lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua uusittuun Olympiastadioniin.

Stäng

Tarkastuslautakunta 29.09.2020 § 70

Stäng

Detta beslut publicerades 09.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi