Tarkastuslautakunnalle vuonna 2020 informoitavat asiat

HEL 2020-009449
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 21 §

Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen ja toimialakatsaukset

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset valtuuston vuoden 2020 talousarviossa asettamien tavoitteiden toteutumisesta kaupunkiympäristön toimialalla, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla.

Käsittely

Kuultavana aiheesta olivat toimialajohtajat Mikko Aho kaupunkiympäristön toimialalta, Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta ja Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin tilinpäätöksen 2020 laatimisaikataulun mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 22.3.2021.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16 alkaen kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja Mikko Aho, klo 16.30 alkaen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, ja klo 17 alkaen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja Tommi Laitio. He esittelevät valtuuston talousarviossa 2020 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista toimialallaan ja kertovat toimialansa ajankohtaisista asioista.

Stäng

Detta beslut publicerades 17.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi