Vahingonkorvaus, esinevahinko, 15.8.2020 Jurmonkujan ja Koirasaarentien risteys, Laajasalo

HEL 2020-009598
Ärendet har nyare handläggningar
§ 38

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausvaatimukseen koskien esinevahinkoa 15.8.2020 Koirasaarentie 19 kohdalla

Enhetschef

Päätös

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönpäällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 23.8.2020 esittänyt kaupungille vahingonkorvausvaatimuksen, jossa vaatii kaupunkia korvaamaan uuden sähköpotkulaudan vaurioituneen tilalle sekä korvausta kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta. Vaatimuksen mukaan vahingonkärsijä on ajanut 15.08.2020 noin kello 19.30 sähköpotkulaudalla kääntyessään Koirasaarentieltä Jurmonkujalle päällysteessä olleeseen railoon ja sitä seuranneeseen reikään. Reikään ajaessaan vahingonkärsijä on menettänyt sähköpotkulautansa hallinnan ja kaatunut. Kaatumisen seurauksena sähköpotkulautaan on tullut kosmeettisia vaurioita. Vaatimuksessa on myös ilmoitettu, että kaatumisen seurauksena sähköpotkulaudan ohjattavuus, akun lataaminen sekä kapasiteetti ovat huonontuneet. Vahingonkärsijälle vahingosta on seurannut lieviä vammoja.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen rakentamisen yksiköltä sekä kunnossapidosta alueen vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan Koirasaarentie ei ole vielä lopulliseen muotoonsa rakennettu katualue raitiotielinjoineen, vaan se rakennettiin osittain valmiiksi palvelemaan rakentamislogistiikkaa sekä alueen muuta liikennettä. Tästä syystä Koirasaarentiellä pääajoratana toimii katualueen keskikaistat, joihin myöhemmin rakentuu raitiotie. Ajoradat, joihin tulevaisuudessa rakentuu myös pyöräkaistat, toimivat tällä hetkellä pysäköintitaskuina ja ajoratoina pysäköintitaskuihin. Näille ajoradoille ei ole rakennettu vielä viimeistä/ lopullista päällystettä.

Keskeneräisyytensä vuoksi Koirasaarentiellä ei ole vahinkohetkellä ollut pyöräteitä /-kaistoja eikä niitä ole ollut erikseen merkein esitettykään. Pyöräilijöiden ja niihin rinnastettavien liikkujien on noudatettava lainsäädäntöä ja heille osoitetun tien puuttuessa, ajettava kadun oikeassa reunassa kulkusuuntaansa nähden. Erityisten olosuhteiden vaatiessa, ajoneuvolla saa ajaa myös muulla kuin sille tarkoitetulla tien osuudella. Tästä ei saa aiheutua vaaraa eikä huomattavaa haittaa. Lisäksi jokaisen tienkäyttäjän yleisiin velvollisuuksiin kuuluu vaaran ja vahingon välttämiseksi noudattaa liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Borgströminmäen alueen kadut (Jurmonkuja, Rosalankuja, Föglonkuja) saatiin rakennettua melkein valmiiksi vuoden 2019 puolelle. Joitakin merkintöjä ja liikennemerkkejä puuttuu, Jurmonkujan itäinen jalkakäytävä oli vielä tekemättä ja suojatiealue Jurmonkujan ja Koirasaarentien välissä jäi pohja-asvalteille. Risteysalue, jossa vahinkotapahtuma on sattunut, on saanut viimeisen päällystekerroksen elokuun lopussa 2020.

Kyseisestä reiästä ei ole tullut kaupungille aikaisemmin palautettu ja eikä siitä ole tarkistuskierroksilla tehty havaintoja. Vahingonkorvausvaatimuksen liitteenä olleiden kuvien perusteella kyseessä näyttäisi olleen vähäinen vaurio pohja-asfaltissa, joka korjautui päällystyksen yhteydessä.

27.8.2020 tehdyn maastokäynnin perusteella vahinkopaikka oli muuttunut, sillä kohde oli saanut uuden päällysteen. Reikää eikä railoa enää näkynyt ja suuret korkeuserot jalkakäytävän sekä tulevien pyöräkaistojen, että ajoratojen välillä olivat poistuneet. Kohteessa ei ollut tiemerkintöjä, eikä muitakaan merkkejä esittämässä pyöräkaistaa tai vastaavaa. Koirasaarentien puolelta oli työmaamerkki. Tietyömerkeillä varoitetaan työnalaisesta tieosuudesta, jolla saattaa olla työkoneita, työntekijöitä taikka työstä tai työn keskeneräisyydestä johtuvia vaaroja kuten irtokiviä tai kuoppia.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Vahingonkorvausvelvollisuus perustuu siis siihen, että korvausvelvollinen on omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttanut vahingon. Asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkopaikalla on ollut käynnissä poikkeukselliset liikennejärjestelyt työmaan takia, joista on ilmoitettu työmaamerkein.

Edellä esitetyin perustein vahinko ei ole aiheutunut kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä. Näin ollen kaupunki ei katso olevansa asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Detta beslut publicerades 11.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Selostus tapahtuneesta

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.