Esitys kaupunginhallitukselle, Kustaankartanon palvelukeskus, rakennusten F, G ja H siirto apporttiomaisuutena Hekalle, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2020-009616
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 832 §

V 9.12.2020, Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten luovutus apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää luovuttaa Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennukset F, G ja H vastikkeettomana apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Rakennusten siirtäminen

Ikääntyvän väestön palveluiden rakenneuudistuksen tavoitteena on asiakkaiden tarpeiden mukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen ja kotihoidon vahvistaminen sekä laitoshoidon vähentäminen ja siirtyminen vaiheittain pääosin palveluasumiseen.

Helsingin kaupungin tavoitteena on toiminnallisista ja taloudellisista syistä keskittää asuntovarallisuuttaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön (HEKA). Mainitussa keskittämistarkoituksessa ja kaupungin toimintojen yhtenäistämiseksi on tarkoituksenmukaista siirtää Helsingin kaupungin omistamat Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennukset F, G, ja H Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen. Siirto mahdollistaa rakennusten omistuksen, päätöksenteon, toiminnan, talouden ja rahoituksen järjestämisen entistä tarkoituksenmukaisemmin.

Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennukset D ja E siirtyivät apportteina Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille 31.12.2012. Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot sulautui HEKA:an 31.12.2014. Rakennukset D ja E on peruskorjattu vuosina 2014–2017. Rakennusten kuuluminen yhdelle omistajalle selkeyttää kohteen ylläpitoa ja sellaisten korjausten tekemistä, jotka koskevat koko Kustaankartanon palvelukeskuksen aluetta.

Luovutettavat rakennukset ovat peruskorjauksen tarpeessa. HEKA:lla on mahdollisuus ARA-rahoitukseen niiden tarvitsemien korjausten osalta. Lisäksi HEKA on oikeutettu arvonlisäveron palautuksiin. Tilat tullaan vuokraamaan sosiaali- ja terveystoimialle. Tilojen tuleva käyttö tulee olemaan sote- ja asuinkäyttöä. HEKA:n organisaatiolla on hoidossaan monia vanhusten asumisen ja palvelujen käytössä olevia kiinteistöjä ja organisaatiossa on paljon ammattitaitoa tämän tyyppisten kiinteistöjen ylläpitoon, yhteistyöhön sosiaali- ja terveystoimialan kanssa sekä rakennusten käyttäjien erityistarpeisiin.

Apporttina siirrettävä omaisuus

Helsingin kaupunki omistaa Kustaankartanon palvelukeskukseen kuuluvat rakennukset F, G ja H. Rakennukset sijaitsevat Oulunkylän Patolassa osoitteessa Oltermannintie 32 (tontti 91-28-169-5). Rakennus F on valmistunut vuonna 1953, sen pinta-ala on 3 641 m² ja rakennustunnus 103402388W. Rakennus G on valmistunut vuonna 1955, sen pinta-ala on 3 456 m² ja rakennustunnus 103402389X. Rakennus H on valmistunut vuonna 1954, sen pinta-ala on 3 427 m² ja rakennustunnus 103402390Y.

Sijaintikartta on liitteenä 1.

Rakennusten yhteisarvo on noin 5,8 miljoonaa euroa. Arvosta on saatu ulkopuolisen arvioitsijan antama arviokirja. Tontti, jolla rakennukset sijaitsevat, tullaan vuokraamaan rakennusten luovutuksen yhteydessä HEKA:lle ARA-perusteisesti. Arviokirja on oheismateriaalissa.

Helsingin kaupunki omistaa HEKA:n koko osakekannan. Rakennusten siirto tehdään vastikkeettomana apporttisijoituksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtiontukea koskeva arviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten luovutuksen valmistelun yhteydessä on arvioitu, sisältyykö apporttiin SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea. Julkisyhteisöjen toteuttamat taloudelliset transaktiot eivät anna etua, eivätkä näin ollen ole valtiontukea, jos niissä noudatetaan tavanomaisia markkinaehtoja (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 74). HEKA ei saa luovutuksesta SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska luovutuksen ehdot ovat markkinaehtojen mukaisia.

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto

Sosiaali- ja terveystoimiala 23.10.2020 antamallaan lausunnolla puoltanut rakennusten siirtoa. Lausunto on liitteenä 2.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 11 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginvaltuusto päättää luovuttaa kaupungin irtainta omaisuutta, kun omaisuuden arvo ylittää 5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä tehdä Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten F, G ja H luovutus vastikkeettomana apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaustiimin tiimipäällikön allekirjoittamaan omaisuuden siirtoa koskevat asiakirjat.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 490

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristölautakunta oikeutettaisiin luovuttamaan Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennukset F, G ja H apporttiomaisuutena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Heka).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ismo Aalto, diplomi-insinööri, puhelin: 310 40356

ismo.aalto@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi