Toivomusponsi, rakentamisen luonnolle aiheutuvien haittojen minimointi Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavassa

HEL 2020-009744
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 839 §

Valtuutettu Atte Kalevan toivomusponsi rakentamisen haittojen minimoinnista ja niittyjen suojelusta Vallisaaressa ja Kuninkaansaaressa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.8.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hyväksyessään Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Atte Kalevan ehdottaman toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia miten rakentamisesta luonnolle aiheutuvat haitat voidaan minimoida, erityisesti maankaivu- ja kallionlouhintatöiden osalta. Samalla kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia suojella alueen arvokkaita niittybiotooppeja ja suosia uusilla ja kunnostettavilla viheralueilla niittyä esimerkiksi nurmen sijaan."

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon viitaten, että Vallisaarta ja Kuninkaansaarta hallinnoivan Metsähallituksen tavoitteena on kehittää saaria merkittävinä luontomatkailun kohteina vastuullisesti, noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Tämä koskee kaikkia ratkaisuja ja tarkoittaa sitä, että vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön arvioidaan aina tarkoin suunnitteluprosessien aikana.

Metsähallitus tulee edellyttämään rakennushankkeisiin ryhtyviltä tarvittavat selvitykset ja suunnitteluvaiheessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota maisemaan sekä lajiston ja mm. kallioalueiden säilyttämiseen sekä hankkeiden ympäristövaikutusten minimoimiseen rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä. Rakentamiseen ja piha-alueiden suunnitteluun liittyvien asemakaavamääräysten toteutumisen valvonta tapahtuu rakennuslupien yhteydessä.

Kaupunkitasolla Helsingin saaristo on tunnistettu tärkeäksi osaksi Helsingin niittyverkostoa. Vuonna 2020 käynnistyneen ja 2021 jatkuvan niittyverkostotyön sisältönä on niittyverkoston tunnistaminen, vahvistaminen, säilyttäminen ja kehittäminen. Verkostotyön yhteydessä käydään vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa myös Metsähallituksen kanssa. Verkostotyö ohjaa tulevaisuudessa tavoitteellisesti osaltaan myös Vallisaaren ja Kuninkaansaaren niittyverkostojen kehittämistä.

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavan valmistelussa on otettu huomioon alueelta tunnistetut moninaiset arvot ja niiden turvaamiseksi on asemakaavassa annettu tarkkoja määräyksiä erityisesti rakentamiseen ja saarten luontoympäristön suojeluun ja säilyttämiseen liittyen. Merkittävä osa alueesta on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla Metsähallituksen esityksestä. Asemakaavassa määrätään, että avokallioille rakennettaessa tulee maisemallisia haittoja aiheuttavia louhintoja välttää. Saarten luonnonsuojelun kannalta merkittävimpiä arvoja sisältävät alueet on merkitty kaavassa SL-alueiksi. Suurin osa arvokkaista niittybiotoopeista, kuten linnoitusniityt ja -kedot, kalliokedot ja merenrantaniityt, sijoittuvat SR-alueelle, joka on asemakaavassa osoitettu paitsi historiallisesti ja maisemallisesti, myös luonnonympäristön kannalta arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Alueita tulee hoitaa niin, että niiden arvot ja ominaispiirteet säilyvät. Kunnostettavien ja uusien viheralueiden suunnittelussa tulee huomioida asemakaavamääräysten mukaisesti alueen ominaispiirteet ja toimenpiteiden tulee perustua ajantasaisiin selvityksiin.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 10.11.2020 § 664

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat linnoitushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti sekä luonnonympäristön kannalta arvokasta aluetta. Saaret ovat Suomen valtion omistamia ja Metsähallituksen hallinnoimia alueita, jonne on laadittu asemakaava yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Asemakaavan ja Metsähallituksen tavoitteena on kehittää aluetta merkittävänä luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luonnonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä eivät vaarannu. Alueelle laadittu asemakaava ei osoita saarille kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa yleistä aluetta, kuten katua tai puistoa. Saarten rakentamisen, hoidon ja ylläpidon suunnittelu sekä niiden toteuttaminen on siten maanomistajan vastuulla.

Asemakaavatyön aikana on tehty laajasti erilaisia selvityksiä ja kartoituksia asemakaavatyön tueksi. Alueelta tunnistetut moninaiset arvot on huomiotu ja niiden turvaamiseksi Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavassa on annettu tarkkoja määräyksiä erityisesti rakentamiseen ja saarten luontoympäristön suojeluun ja säilyttämiseen liittyen. Metsähallitus on tehnyt esityksen merkittävän osan alueesta rauhoittamiseksi luonnonsuojelulain nojalla.

Asemakaavassa määrätään, että avokallioille rakennettaessa tulee maisemallisia haittoja aiheuttavia louhintoja välttää. Saarten luonnonsuojelun kannalta merkittävimpiä arvoja sisältävät alueet on merkitty kaavassa SL-alueiksi. Suurin osa arvokkaista niittybiotoopeista, kuten linnoitusniityt ja -kedot, kalliokedot ja merenrantaniityt, sijoittuvat SR-alueelle, joka on asemakaavassa osoitettu paitsi historiallisesti ja maisemallisesti, myös luonnonympäristön kannalta arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Alueita tulee hoitaa niin, että niiden arvot ja ominaispiirteet säilyvät. Kunnostettavien ja uusien viheralueiden suunnittelussa tulee huomioida asemakaavamääräysten mukaisesti alueen ominaispiirteet ja toimenpiteiden tulee perustua ajantasaisiin selvityksiin.

Metsähallituksen tavoitteena on kehittää Vallisaarta ja Kuninkaansaarta vastuullisesti noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Tämä koskee kaikkia ratkaisuja ja tarkoittaa sitä, että vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja maisemaan arvioidaan aina tarkoin suunnitteluprosessien aikana. Metsähallitus tulee edellyttämään rakennushankkeisiin ryhtyviltä tarvittavat selvitykset ja suunnitteluvaiheessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota maisemaan sekä lajiston ja mm. kallioalueiden säilyttämiseen sekä hankkeiden ympäristövaikutusten minimoimiseen rakennuspaikoilla ja niiden lähiympäristössä. Rakentamiseen ja piha-alueiden suunnitteluun liittyvien asemakaavamääräyksien toteutumisen valvonta tapahtuu rakennuslupien yhteydessä.

Kaupunkitasolla Helsingin saaristo on tunnistettu tärkeäksi osaksi Helsingin niittyverkostoa. Vuonna 2020 käynnistyneen ja 2021 jatkuvan niittyverkostotyön sisältönä on niittyverkoston tunnistaminen, vahvistaminen, säilyttäminen ja kehittäminen. Verkostotyön yhteydessä käydään vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa myös Metsähallituksen kanssa. Verkostotyö ohjaa tulevaisuudessa tavoitteellisesti osaltaan myös Vallisaaren ja Kuninkaansaaren niittyverkostojen kehittämistä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi