Toivomusponsi, opastetaulujen ja informaatiopisteiden hankkiminen Vallisaaren ja Kuninkaansaaren alueelle

HEL 2020-009750
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 840 §

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi opastetaulujen ja informaatiopisteiden toteuttamisesta Vallisaareen ja Kuninkaansaareen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.8.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hyväksyessään Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Laura Kolben ehdottaman toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia saada alueelle opastetauluja ja/tai informaatiopisteitä, joissa kerrotaan seikkaperäisesti alueen sotilas- ja kulttuurihistoriallisesta merkityksestä."

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren yleisöreittien opastuksen sisällöstä, suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa saaria hallinnoiva Metsähallitus. Saarten kävijöille on satamissa sekä Vallisaaren Aleksanterinkierroksen ja Kuninkaansaaren reittien varrella maasto-opastetaulut. Opastaulut käsittävät yhteensä 13 teemataulua, joissa on karttojen ja yleisinfon lisäksi esitelty monipuolisesti alueen historiaa ja luontoa sekä annettu ohjeita saaressa retkeilyyn. Opasteet on laadittu neljällä kielellä, mikä on rajoittanut tarjottavan tiedon määrää opastauluissa. Opastauluissa on pyritty tuomaan esiin erityisesti alueen kulttuurihistoriaa ja ihmisten pitkään jatkuneen toiminnan vaikutusta saarten ominaisluonteeseen, samoin välittämään tarinoita ihmisten arjesta ja sosiaalisesta elämästä saarilla.

Opastaulujen lisäksi Metsähallituksen yhteistyöyrittäjät eli nk. sopimusoppaat järjestävät saaressa opastettuja kierroksia, joilla syvennytään Vallisaaren historiaan ja merkityksiin monipuolisesti. Opastuksilla kerrotaan myös rakennusten historiallisista käyttötarkoituksista sekä kuullaan tarinoita saarella eletystä elämästä. Yleisöopastusten oppaina toimii myös saaren entisiä asukkaita, jotka osaltaan voivat syventää opastusta myös omakohtaisilla kokemuksilla ja tarinoilla.

Eräänä osana Vallisaaren opastusta ovat alueen palveluista ja nähtävyyksistä kertovat internetsivut. Metsähallituksen Luontoon.fi-sivustolta löytyy paljon tietoa Vallisaaresta ja Kuninkaansaaresta, myös saarten historiasta.

Metsähallitus ylläpitää ja kehittää Vallisaaren ja Kuninkaansaaren maasto-opasteita sekä muita opastuksen muotoja ja kanavia jatkossakin. Yleisöreittien olemassa olevia opastauluja on varauduttu uudistamaan ja opasteita tullaan päivittämään, kun siihen tarvetta ilmenee. Opastuksen tavoitteena on, että saaressa kävijöille on tarjolla monipuolisesti tietoa saarten historiasta ja sitä kautta niiden arvosta kulttuurihistoriallisesti merkittävinä kohteina. Alueen historian ja moninaisten arvojen esiin tuomista ja saaressa vierailevan yleisön tiedon lisäämistä voidaan pitää eräänä suojelun välineenä tilanteessa, jossa saaria on avattu luontomatkailun käyttöön.

Kaupunginhallituksen vastaus on kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 10.11.2020 § 665

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat linnoitushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti sekä luonnonympäristön kannalta arvokasta aluetta. Saaret ovat Suomen valtion omistamia ja Metsähallituksen hallinnoimia alueita, jonne on laadittu asemakaava yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Asemakaavan tavoitteina on kehittää saaria luontomatkailun tarpeisiin alueen arvot huomioiden.

Asemakaavassa on annettu laajoihin selvityksiin, kartoituksiin ja arviointeihin perustuvia kaavamääräyksiä, joilla alueen ominaispiireitä sekä moninaisia arvoja pyritään säilyttämään. Opastamisen tarve kaava-alueella on huomioitu asemakaavamääräyksellä, jonka mukaan alueelle sijoitettavat opasteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne soveltuvat maisemaan. Alueelle laadittu asemakaava ei osoita saarille kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa yleistä aluetta kuten katu tai puistoa. Saarten opastuksen sisältö, suunnittelu ja järjestäminen on siten maanomistajan vastuulla.

Metsähallituksen tavoitteena on kehittää Vallisaarta ja Kuninkaansaarta vastuullisesti noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Tämä koskee kaikkia ratkaisuja ja tarkoittaa sitä, että vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja maisemaan arvioidaan aina tarkoin suunnitteluprosessien aikana. Tällä hetkellä Vallisaaressa on kävijöille satamissa sekä Aleksanterinkierroksen ja Kuninkaansaaren reittien varrella maasto-opastetaulut. Opastaulut käsittävät yhteensä 13 teemataulua, joissa on karttojen ja yleisinfon lisäksi esitelty monipuolisesti alueen historiaa ja luontoa sekä annettu ohjeita saaressa retkeilyyn. Opastaulujen lisäksi Metsähallituksen yhteistyöyrittäjät eli nk. sopimusoppaat järjestävät saaressa opastettuja kierroksia, joilla syvennytään Vallisaaren historiaan ja merkityksiin monipuolisesti. Opastuksilla kerrotaan myös rakennusten historiallisista käyttötarkoituksista sekä kuullaan tarinoita saarella eletystä elämästä.

Metsähallitus ylläpitää ja kehittää Vallisaaren ja Kuninkaansaaren maasto-opasteita sekä muita opastuksen muotoja ja kanavia jatkossakin. Opastuksen tavoitteena on, että saaressa kävijöille on tarjolla monipuolisesti tietoa saarten historiasta ja sitä kautta niiden arvosta kulttuurihistoriallisesti merkittävinä kohteita.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.11.2020 § 182

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ilahtuneena toteaa kaupunginvaltuutettujen keskuudessa yhä enenevässä määrin heränneen kiinnostuksen Helsingin historiaan ja siihen liittyvien erityisten paikkojen esiin tuomiseen. Erilaiset opastaulut ovat yksi tapa lisätä historian tuntemusta ja ymmärrystä ja sitä kautta osaltaan edistää kaupungin kulttuuriperinnön säilymistä. Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi liittyy kiinteästi Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavoitukseen, jossa tavoitteena on saarten kulttuurihistoriallisesti ja luonnon kannalta arvokkaiden kohteiden suojeleminen sekä muuttaminen luontomatkailuun siten, että alueen arvot eivät vaarannu. Asemakaavaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa ja asemakaavan muutos on hyväksytty 26.8.2020. Alueelle on suunniteltu luontomatkailua tukevaa rakentamista kuten palveluita, majoitustiloja, työtiloja sekä venesatama. Tässä uudessa tilanteessa alueen historian ja moninaisten arvojen esiin tuomista ja saaressa vierailevan yleisön tiedon lisäämistä voidaan pitää eräänä suojelun välineenä.

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren historialliset sotilassaaret omistaa valtio ja niiden hallinnointi on siirretty puolustusvoimilta Metsähallituksen luontopalveluille osana valtion kiinteistöstrategiaa, jonka mukaisesti valtion maiden ja vesien hallinta keskitetään Metsähallitukselle. Metsähallituksen luontopalvelujen hoidossa ovat mm. Suomen kaikki kansallispuistot sekä yli 500 muuta luonnonsuojelualuetta ja useita kulttuuriperintökohteita. Vallisaari ja Kuninkaansaari avattiin yleisön käyttöön Metsähallituksen hankkeen tuloksena keväällä 2016. Saaria hallinnoiva Metsähallituksen luontopalvelut vastaa alueen luonnonsuojelusta ja -hoidosta sekä retkeilyn peruspalveluista ympäristöministeriön ohjauksessa. Valtion kiinteistöstrategian ja periaatteiden mukaisesti myös Vallisaaren ja Kuninkaansaaren yleisöreitit ja niiden opasteet ovat Metsähallituksen luontopalveluiden vastuulla ja hoidossa. Saarten arkeologisen ja rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomaisena toimii Museovirasto. Opasteet on laadittu neljällä kielellä, mikä on rajoittanut tarjottavan tiedon määrää opastauluissa. Kuitenkin erityisesti alueen kulttuurihistoriaa ja ihmisten pitkään jatkuneen toiminnan vaikutusta saarten ominaisluonteeseen on pyritty opastauluissa tuomaan esiin, samoin välittämään tarinoita ihmisten arjesta ja sosiaalisesta elämästä saarilla. Tähän kokonaisuuteen oman lisänsä tuo vuonna 2021 Vallisaaressa järjestettävä Helsinki Biennaali, jossa HAM Helsingin taidemuseo vastaa Vallisaareen sijoitettavien taideteosten tuotannosta ja installoinnista sekä teoksiin liittyvästä asiakaspalvelusta. Biennaalin taideteoksia ja yleisöreittejä koskevat suunnitelmat on tehty tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen ja Museoviraston kanssa.

Eräänä osana Vallisaaren opastusta ovat alueen palveluista ja nähtävyyksistä kertovat omat nettisivut. Metsähallituksen Luontoon.fi-sivustolta löytyy paljon tietoa Vallisaaresta ja Kuninkaansaaresta, myös saarten historiasta. Metsähallituksen sopimuskumppaneiden yleisöopastusten oppaina toimii myös saaren entisiä asukkaita, jotka osaltaan voivat syventää opastusta myös omakohtaisilla kokemuksilla ja tarinoilla.

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren yleisöreittien olemassa olevia opastauluja on varauduttu uudistamaan ja opasteita tullaan päivittämään, kun siihen tarvetta ilmenee. Työ tehdään Metsähallituksen omien kulttuuriperintöasiantuntijoiden toimesta ja tarvittaessa he voivat turvautua myös sekä Helsingin kaupunginmuseon että Museoviraston apuun.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi