Hankinta, kertakäyttöastiat, kaupunginkanslia

HEL 2020-009917
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 252 §

Kertakäyttöastioita koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Vinpak Oy:n kertakäyttöastioiden yhteishankinnasta 12.2.2021 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kertakäyttöastioiden yhteishankinnassa (H020-20) tarjouksen antanut Vinpak Oy on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus kohdistuu hankintajohtajan 12.2.2021 § 13 tekemän hankintapäätöksen 1. hankintaohjelmaan. Vinpak Oy on valittanut asiasta myös markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetään hankinnan kumoamista tai keskeyttämistä, pyydetään tietoja voittaneen tarjouksen tuotteista (tuotenimi, koko, muut perustiedot) sekä vaaditaan oikaisuvaatimukselle ja valitukselle asetetun määräajan jatkamista tietojen toimittamisen jälkeen. Viimeiseen vaatimukseen hankintayksikkö ei voi ottaa kantaa.

Kaksi ensimmäistä vaatimusta käsitellään tässä esityksessä hankintaoikaisuvaatimuksena, eikä julkisuuslaissa tarkoitettuna päätöksenä, josta mahdollisesti valitettaisiin hallinto-oikeuteen. Hankintaoikaisukäsittelyyn on päädytty sen vuoksi, että asia on jo samanlaisena vireillä markkinaoikeudessa. Markkinaoikeudella on toimivalta ottaa pääasian ohella kantaa myös julkisuusasiaan. Tällä tavoin asia ei hajoa moneen eri valitusreittiin, mikä on vaatimuksen esittäjänkin kannalta parempi ratkaisu.

Asiassa on kysymys tarjousasiakirjoissa olleiden yksityiskohtaisten tuotetietojen luovuttamisesta. Vinpak Oy on pyytänyt tietoja voittaneen tarjouksen tuotteista heti hankintapäätöksen tiedoksisaannin jälkeen. Vinpak Oy:stä tuli tuolloin sähköpostiviesti, jossa pyydettiin toimittamaan voittaneen tarjoajan 1. hankintaohjelman rivikohtaiset tuotetiedot.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut kaikki antamansa tuotetiedot, yksikköhinnat ja tuotteisiin liittyvät tekniset tiedot liikesalaisuuksiksi. Koska hankintalain (1397/2016) 138 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen ja asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), hankintayksikkö käsitteli Vinpak Oy:stä tullutta pyyntöä julkisuuslain mukaisesti.

Julkisuuslain 11 §:n mukaan asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liikesalaisuutta koskeviin tietoihin. Tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava. Hankintapäätöksen liitteenä on ollut tieto kokonaishinnasta, mutta ei rivikohtaisia tuote- eikä hintatietoja.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa.

Julkisuuslain perusteluiden mukaan liikesalaisuudella tarkoitetaan yleensä taloudellisluonteisia, lähinnä kaupankäynnin alaan kuuluvia yrityksen salaisuuksia. Liikesalaisuuteen sisältyy myös yrityskokemusten eli niin sanotun know how’n suoja. Tämä on kokemukseen perustuvaa taitoa tiedon hyväksikäytössä. Liikesalaisuus voi olla myös tekninen salaisuus. Oikeuskäytännön mukaan esimerkiksi yksikköhinnat voivat olla liikesalaisuuksia.

Liikesalaisuuslain (595/2018) 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa:

a) joka ei ole kokonaisuutena tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona ja yhdistelmänä tällaisia tietoja tavanomaisesti käsitteleville henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa;

b) jolla a alakohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa; ja

c) jonka laillinen haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin sen suojaamiseksi.

Koska tietoja koskeva tarjoajan salassapitotahto ei ole yksistään ratkaiseva, vaan hankintayksikön on arvioitava asiaan liittyvät salassapitointressit kokonaisuutena, hankintayksikkö kysyi kirjallisesti voittaneelta tarjoajalta, saako sen 1. hankintaohjelmaan tarjoamat tiedot luovuttaa. Vastaus oli kieltävä.

Hankintaohjelman yksityiskohtaisten tietojen, tahdonilmaisujen ja saatujen selvitysten perusteella tietoja ei luovutettu. Yksityiskohtaisilla tuotetiedoilla ja niiden rivikohtaisilla yhdistelmillä voi olla elinkeinotoiminnassa taloudellista arvoa. Tiedoista on lisäksi mahdollista tehdä päätelmiä tarjoajan liiketoimintamalleista ja tarjousstrategioista, jolloin tiedot objektiivisesti arvioiden voivat sisältää liikesalaisuuden piirissä olevia tietoja.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta on kuultu voittanutta tarjoajaa hallintolain 34 §:n mukaisesti. Kuulemisvastaus tämän esityksen liitteenä.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintalaissa ja julkisuuslaissa hankintamenettelylle ja hankinnalle asetettuja säännöksiä. Hankintamenettelyssä ei näin ollen ole tapahtunut virhettä lain soveltamisessa eikä asiaan ole tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Myöskään kuulemisessa ei ole noussut esiin sellaisia seikkoja, jotka muuttaisivat tätä käsitystä.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Hankintalain (1397/2016) 138 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen ja asianosaisen tiedonsaantioikeuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Stäng

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 04.03.2021 § 17

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että kertakäyttöastioiden yhteishankinnat hankintaohjelma yhden (1) osalta tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavan toimittajan kanssa:

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 12.2.2021 kertakäyttöastioiden yhteishankinnasta, joka perustui kaupunginkanslian 27.11.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön H020-20, HEL 2020-009917. Hankinnasta on tehty myös korjausilmoitus 18.12.2020.

- VeliMark Oy (2246772-8)

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on noin 300 000 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 12.2.2021 kertakäyttöastioiden yhteishankinnasta, joka perustui kaupunginkanslian 27.11.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön H020-20, HEL 2020-009917. Hankinnasta on tehty myös korjausilmoitus 18.12.2020.

Hankintajohtajan päätöksestä 12.2.2021 on hankintaohjelma yhden (1) osalta tehty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 153 §:n mukaan jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Tätä hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.
Hankinnassa on kyse sellaisen hyödykkeen yhteishankinnasta, jota Helsingin kaupunkikonsernissa tarvitaan koko markkinaoikeuskäsittelyn ajan tehtävien hoitamiseen.

Väliaikaisjärjestely tehdään VeliMark Oy:n kanssa. Helsingin kaupungin nykyinen sopimus kertakäyttöastioista on päättynyt ja tarkoituksenmukaisinta on solmia väliaikainen järjestely hankintamenettelyn H0202-20 voittaneen tarjoajan kanssa.

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankinta-päätöstä 12.2.2021 koskeva valitus hankintaohjelma yhden (1) osalta on markkinaoikeuden ratkaisulla hylätty tai kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden antaman ratkaisun perusteella korjattu.

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-päällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-haltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 12.02.2021 § 13

Lisätiedot

Minna Vinni, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031544

minna.vinni@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus 25.2.2021
2. Kuuleminen

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.