Vahingonkorvaus, autovaurio, 31.8.2020, Ohjaajantien ja Näyttelijäntien risteys

HEL 2020-009950
Ärendet har nyare handläggningar
§ 34

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausvaatimukseen koskien autovauriota Ohjaajantien ja Näyttelijäntien risteyksessä 31.8.2020

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen perustuen jäljempänä esitettyihin tietoihin.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut ajoneuvollaan 31.8.2020 klo 18.55 Ohjaajantien ja Näyttelijäntien risteykseen kääntyäkseen oikealle etelään. Hakemuksen mukaan risteysalueella kadun reunakivet olivat irtonaisina kadun oikeassa reunassa. Käännyttäessä auton kylki oli osunut irtonaisen katukiven reunaan. Hakijan kertoman mukaan kiviä ei voinut nähdä eikä niitä ollut mitenkään merkattu. Näyttelijäntiellä oli ollut vastakkaiseen suuntaan ajoneuvoruuhkaa ja tämän vuoksi hakija oli joutunut kääntymään läheltä oikeata kadunreunaa. Hakemuksen mukaan kyseisellä kohdalla oli Staran katutyö ja hakija vaatii täten Staraa korvaamaan vahingosta aiheutuneista korjauskustannuksista, jotka ovat Staran arvion mukaan noin 1500,00 euroa kaikkineen, omavastuuosuuden 500,00 euroa, lisäksi bussilippujen hinta ja seisonta-ajan leasing vuokra 55,60 euroa, hakijan vaade on yhteensä 555,60 euroa.

Kyseisellä katuosuudella Stara kaupunkitekniikan rakentaminen on tehnyt kadun perusparantamiseen liittyviä töitä kuten asfaltin jyrsintää ja reunakivien uudelleen asennusta sekä myöhemmin päällystystöitä. Alueella oli liikenteen ohjaussuunnitelman mukaiset varoitus- ja nopeusrajoitusmerkit paikallaan. Työmaalla olevien varoitus- ja nopeusrajoitusmerkkien tarkoitus on, että kaikki työmaa-alueella liikkuvat noudattavat varovaisuutta ja nopeusrajoituksia. Työmaa-alueella saattaa olla työkoneita, työntekijöitä taikka työstä ja sen keskeneräisyydestä johtuvia vaaroja kuten irtokiviä ja kuoppia.

Selvityksen mukaan Staran työmaalla kyseisessä kohdassa itse kadun pinnassa ei ole ollut sellaisia vaurioita, kuoppia tai mitään muita syitä mikä olisi aiheuttanut ajoneuvon kylkeen kyseisenlaisia vaurioita. Irrotetut reunakivet eivät riko ajolinjaa millään tavalla Ohjaajantieltä tultaessa. Lisäksi työyksikön mukaan Näyttelijäntien leveys kyseisellä kohtaa on pysynyt vakiona eikä autoilijan tarvitse Ohjaajantieltä tullessaan muuttaa ajolinjaansa jalkakäytävän puolelle.

Katu on yleisessä käytössä ja kuljettaja on myös velvollinen havainnoimaan liikennettä eteenpäin, jolloin katualueella jalkakäytävät mukaan lukien kulkusuuntaan mahdollisesti olevat irtonaiset kappaleet tai muut poikkeamat kuten isot reunakivet tulisi havaita. Tässä tapauksessa ei myöskään voida poissulkea hakijan omaa myötävaikutusta ajotapahtuman aikana ajoneuvon kylkivaurion syntyyn ilmoittamassaan paikassa.

Näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja siitä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Koska asiassa on jäänyt osoittamatta väitetyn vahingon ja vahingon aiheuttajan välinen syy-yhteys, rakentamispalveluliikelaitos Staralle ei ole näillä tiedoilla syntynyt korvausvastuuta.

Detta beslut publicerades 24.09.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Kartta
3. Kuvat1-2
4. Kuva 3
5. Kirjeenvaihtoa

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.