Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Tietopyyntö, Tilaustöistä maksetut palkkiot, A-lehdet

HEL 2020-009956
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Päätös tietopyyntöön

Intendenten

Päätös

Intendentti päättää, ettei tietopyynnössä pyydettyjä tietoja luovuteta tietopyynnön esittäjälle. Tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta) 24 § 1 momentin 20 kohdan ja 23 kohdan nojalla.

Päätöksen perustelut

Tietopyynnön esittäjä on pyytänyt sähköpostilla 24.8.2020 tietoja kapellimestarien ja solistien palkkioista sekä tilaustöistä maksetuista palkkioista yksilöitynä viimeisen kymmenen vuoden ajalta eli keväästä 2010 kevääseen 2020. Helsingin kaupunki on vastannut tietopyyntöön sähköpostilla 28.8.2020 ja ilmoittanut, ettei tietoja luovuteta julkisuuslain 24 § 1 momentin 20 ja 23 kohdan nojalla. Tietopyynnön esittäjä on sähköpostilla 28.8.2020 pyytänyt saada virallisen päätöksen asian osalta.

Tietopyynnön esittäjä ei ole ilmoittanut missä muodossa tiedot tulisi toimittaa. Tietopyynnön esittäjä on kuitenkin 28.8.2020 lähettämässään sähköpostissa ilmoittanut, että ei tarvitse ainakaan toistaiseksi tietoja maksetuista palkkioista ilman nimiä. Näin ollen Helsingin kaupunki katsoo, että tietopyyntö kohdistuu nimenomaan julkisuuslain nojalla salassa pidettäviin tietoihin.

Helsingin kaupunki katsoo, että tiedot ovat sekä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan että julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan mukaisesti salassa pidettäviä. Palkkiot ovat liike-ja ammattisalaisuuksia, joiden julkitulon voi katsoa aiheuttavan ammatinharjoittajalle taloudellista vahinkoa. Pyydetyistä tiedoista on selkeästi pääteltävissä tietoja henkilön taloudellisesta asemasta. Näin ollen Helsingin kaupunki katsoo, että tietopyynnössä pyydettyjä tietoja ei voida luovuttaa tietopyynnön esittäjälle.

Detta beslut publicerades 04.09.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Kimmo Kekola, Hallintopäällikkö, puhelin: 09 3102 2702

kimmo.kekola@hel.fi

Beslutsfattare

Aleksi Malmberg
intendentti

Bilagor

1. Tietopyyntö 2.9.2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.