Hankinta, konseptointi ja tuotanto, Helsingin kaupungin esihenkilöpäivä, kaupunginkanslia

HEL 2020-010117
Ärendet har nyare handläggningar
§ 42

Esihenkilöpäivän hybriditoteutuksen tuen hankinta

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä Plus One Agency Oy:n 2553396-2 tarjouksen tukemaan syksyllä 2020 Helsingin kaupungin esihenkilöpäivän hybridituotantoa.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 59 500€.

Kaikki saadut tarjoukset olivat hyviä ja vastasivat tarjouspyyntöjä. Päätös perustuu tarkan kokonaistaloudellisen harkinnan lisäksi tarjousten yhteydessä käytyihin keskusteluihin, joita käytiin kilpailutukseen osallistuneiden tarjoajien kanssa.

Päätöksen perustelut

Hankinta kilpailutettiin kevennetysti ja tarjouspyyntö lähetettiin 11.5.2020 (Tapaus X, Plus One Agency) ja 27.5.2020 (Miltton) sähköpostitse kolmelle tarjoajalle: Miltton Oy, TapausX ja PlusOne Agency Oy.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 15.06.2020. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: Miltton Oy, TapausX ja PlusOne Agency Oy. Koska tapahtumakokonaisuudessa oli tarpeen jo alusta asti huomioida korona-ajan mahdolliset tapahtumamuodon nopeat muutokset ja kartoittaa palveluntarjoajien mahdollisuudet nopeaan reagointiin, järjestettiin jokaisen palvelutarjoajan kanssa erilliset tilaisuudet, johon osallistui Teams- kokouksena Johtamisen ja työkulttuurin yksikön lisäksi myös kaupunginkanslian muuta henkilökuntaa (Tapaus X 12.5.2020, Plus One Agency 2.6.2020, Miltton 3.6.2020).

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus yhdistettynä tarjoajien näkemyksellisyyteen tilaisuuden konseptoinnista ja toteutuksesta syksyn 2020 aikana – huipentuen 18.11.2020 esihenkilöpäivään.

Päätös perustuu kokonaisvaltaiseen harkintaan näiden teemojen välillä.

Tarjoushinnat käsittävät Finlandia-taloon suunnitellun kokonaisuuden ja päivittyvät mikäli tilaisuus muokkautuu hybridi- tai virtuaalimalliksi korona-tilanteen muokatessa tuotantoa.

Tarjousten mukaiset vertailuhinnat olivat:

Plus One Agency Oy 59 500€

Miltton Oy 106 650€

Tapaus X 118 895 €.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Plus One Agency. Myös muut painotettavat tekijät puoltavat Plus One Agencyn valitsemista palveluntarjoajaksi.

Detta beslut publicerades 24.09.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Joonas Pikkarainen, Johtamisen ja työkulttuurin kehittämispäällikkö, puhelin: 040 152 22 21

joonas.pikkarainen@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja