Vuokrausperiaatteet, tontti 20830/3, Länsisatama

HEL 2020-010163
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 297 §

Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Västra hamnen, Busholmen, tomten 20830/3)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomten för flervåningshus (AK) 20830/3 eller tomterna som bildas av den, på Busholmen fram till 31.8.2080 i enlighet med bilaga 1.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplane- och tomtuppgifter

Tomten är belägen på Busholmen i Västra hamnen. Detaljplaneändringen nr 12331 (Busholmen, Atlantbågen) för området godkändes av stadsfullmäktige 9.12.2015 (§ 347), och den vann laga kraft 22.1.2016. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga södra delen av den centrala Godahoppsparken på Busholmen, bostadskvarteren som gränsar till den samt Atlantgatan och Atlantbron i delområdet Atlantbågen på Busholmen.

Byggrätten på tomten för flervåningshus (AK) 20830/3 uppgår till 12 090 m² vy. Tomten har en yta på 4 550 m² och dess adress är Västrahamnsgatan 39. Tomten fördes in i fastighetsregistret 26.9.2018.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen har 28.1.2013 (§ 139) beslutat reservera östra delen av Atlantbågen (tomten 20830/1 enligt den sedermera godkända detaljplaneändringen nr 12331) för Bostadsproduktionsbyrån (ATT) fram till 31.12.2014 för bostadsproduktion, så att åtminstone cirka 60 % av den bostadsbyggrätt som senare med detaljplan anvisas området ska genomföras i form av fritt finansierad Hitas-ägarbostadsproduktion som följer Hitas I-villkor och/eller någon annan mellanform av bostadsproduktion och högst cirka 40 % i form av hyresbostadsproduktion med statligt räntestöd.

Reserveringstiden har förlängts flera gånger, senast med tomtchefens beslut 13.12.2019 (§ 95) fram till utgången av år 2020. Enligt ATT är avsikten att tomten 20830/3, som har bildats av detaljplanetomten 10830/1, förverkligas som produktion av bostadsrättsbostäder med statligt stöd, i enlighet med reserveringsbeslutet.

Uppgifter om marken

Enligt utredningar har det på tomten drivits verksamhet som kan ha orsakat förorening av marken. Marken på tomten saneras av byggherren i samband med byggandet. Staden ersätter byggherren för de utgifter för marksanering som överskrider de sedvanliga kostnaderna för markbyggnad.

Arrendeprinciper

Arrendeprinciperna har bestämts med beaktande av de arrendeprinciper som tidigare fastställts i samma område och med hänsyn till tomtens läge och Finansierings- och utvecklingscentralen för boende ARA:s förhandsavgörande om maximipriset på tomten. Härigenom har en så enhetlig och konsekvent prissättning som möjligt eftersträvats.

Jämförelsedata

Det konstateras som jämförelseuppgifter att stadsfullmäktige 19.6.2019 (§ 214) beslutade fastställa arrendeprinciper för tomten för flervåningshus (AK) 20829/3 eller tomterna som bildas av den på Busholmen i Västra hamnen på följande villkor:

 • Årsarrendet för tomten för flervåningshus (AK) eller tomterna som bildas av den bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 41 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta för produktion av hyresbostäder med statligt stöd.
 • Affärslokaler på gatuplanet, butiker, utställningslokaler, kontor eller andra motsvarande utrymmen som eventuellt byggs på tomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms.
 • Med anledning av begynnelseårsnedsättningen tas 70 % av årsarrendet ut för en tomt med statligt stöd eller den andel av bostadsbyggrätten på tomten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga till 31.12.2023.
 • Därefter tas 80 % av årsarrendet för bostadstomten ut i fråga om bostadsproduktionen med statligt stöd så länge som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Stadsfullmäktige beslutade 6.1.2019 (§ 7) fastställa arrendeprinciper för tomterna för flervåningshus (AK) 20075/1–3 och 20830/2 på Busholmen i Västra hamnen på följande villkor:

 • Årsarrendet för tomterna för flervåningshus (AK) bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 40 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta för produktion av hyres- och bostadsrättsbostäder med statligt stöd.
 • Affärslokaler på gatuplanet, butiker, utställningslokaler, kontor eller andra motsvarande utrymmen som eventuellt byggs på tomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms.
 • Med anledning av begynnelseårsnedsättningen tas 70 % av årsarrendet för tomterna ut för tomter med statligt stöd eller den andel av bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga till utgången av år 2023.
 • Därefter tas 80 % av årsarrendet för bostadstomterna ut i fråga om bostadsproduktionen med statligt stöd så länge som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Tomten 20830/3 ligger bredvid den jämförda tomten 20830/2, direkt på dess södra sida. Ingendera av tomterna gränsar till havet, till skillnad från den jämförda tomten 20829/3, utan tomternas läge är sinsemellan mycket liknande då båda gränsar till Godahoppsparken å ena sidan och till matargatan Västrahamnsgatan å andra sidan. Eftersom det är fråga om bostadsproduktion med statligt stöd, har ett förhandsavgörande om tomtens maximipris begärts av ARA. Med beaktande av ovan nämnda motiveringar och ARA:s förhandsavgörande är det inte motiverat att höja arrendepriset för bostadsbyggrätten från nivån som följer stadsfullmäktiges beslut 16.1.2019 (§ 7).

Arrendeprinciper

Med beaktande av ovan nämnda jämförelseuppgifter, tomtens läge och ARA:s förhandsavgörande bestäms årsarrendet för tomten för flervåningshus (AK) 20830/3 eller de tomter som bildas av denna så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras minst av priset 40 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om produktion av bostadsrättsbostäder med statligt stöd.

Tomtens kalkylmässiga pris per m² vy (i prisnivån 7/2020, ind. 19,76) är cirka 790 euro utan ARA-nedsättning och cirka 632 euro med ARA-nedsättning. Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår i den angivna prisnivån till ca 2,53 euro/m² bostadsyta i månaden med beaktande av ARA-nedsättningen. Den nämnda prisnivån innefattar inte den ovan föreslagna begynnelseårsnedsättningen för tomten.

Tomten beviljas en begynnelseårsnedsättning på 30 % fram till 31.12.2024. Begynnelseårsnedsättningen beviljas utgående från att byggarbetet i området inte är fullbordat och med anledning av detta tas 70 % av tomtarrendet ut till utgången av år 2024. Efter att begynnelseårsnedsättningen upphör tas 80 % av årsarrendet för tomterna ut så länge som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Affärslokaler på gatuplanet, butiker, utställningslokaler, kontor eller andra motsvarande utrymmen som eventuellt byggs på tomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms. Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på den tomtens huvudsakliga användningsändamål.

Arrendetiden är ca 60 år, så att arrendetiden går ut 31.12.2080. Arrendetiden för tomterna på Busholmen är ca 60 år i enlighet med vedertagen praxis.

Befogenheter

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Stäng

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 669

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 • Kaupunginvaltuusto vahvistaa Jätkäsaaressa sijaitsevan asuinkerrostalotontin (AK) 20830/3 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet 31.8.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 550

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 • Kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisatamassa (Jätkäsaari) sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12331 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 20830/3 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.11.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi