Toivomusponsi, uima-altaan tonttialuevarauksen huomioiminen Koskelan seniorikeskuksen terapia-allas -aloitteessa

HEL 2020-010226
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 256 §

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi uima-altaan tila- tai tonttivarauksesta Koskelan alueen suunnittelussa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 9.9.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään valtuutettu Sinikka Vepsän aloitetta Koskelan seniorikeskuksen vesiliikuntatiloista kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottaman toivomusponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki tutkii mahdollisuuden tehdä tila- tai tonttialuevaraus Koskelan alueen suunnittelussa mahdollisen myöhemmin toteutuvan uima-altaan rakentamiseksi.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Ehdotettu tila- tai tonttialuevarauksen tarve on selvitetty ja arvioitu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Yksittäisten ja erillisten vesiliikunta-altaiden tai -tilojen ylläpito on toiminnallisesti ja taloudellisesti haastavaa. Viime vuosina on suljettu mm. yksityisten tahojen ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus- ja terapia-altaita. Uimaharrastusmahdollisuuksia tulee jatkossa kehittää keskittämällä toimintoja suuremmiksi uimahalli- ja maauimalakokonaisuuksiksi.

Koskelan alueen suunnittelussa ei ole tarkoitus tehdä tila-tai tonttialuevarausta mahdollisesti myöhemmin rakennettavaa uima-allasta varten. Merkittävän parannuksen alueen uintipalveluihin tuonee Mäkelänrinteen uintikeskuksen laajennuksen suunniteltu kaavamuutos. Lisäksi mm. Jätkäsaaren bunkkerin uimahallitilojen valmistuminen vuonna 2024 parantaa vesiliikunnan harrastusmahdollisuuksia kaupungissa yleisesti.

Kaupunginhallitus on aiemmin toimittanut vastaavanlaiset selvitykset samaa asiaa koskeviin toivomusponsiin 5.3.2018 § 130 ja 131. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt samaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen 9.9.2020 § 211.

Hallintosäännön 30 luvun 14 § :n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 126

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikuntapaikkojen rakentaminen, ylläpitäminen ja liikuntapalvelujen tuottaminen ja kehittäminen kuuluvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueisiin. Tämän vuoksi tehtäessä mahdollisia tila- ja tonttialuevarauksia liikuntapaikkojen, kuten uima-altaan, uimahallin tai muun vesiliikuntatilan rakentamista varten, tulee selvittää ja ottaa huomioon po. toimialan tarpeet ja mahdollisuudet uuden vesiliikuntapaikan ja -palvelun rakentamiseen, ylläpitämiseen, tuottamiseen ja kehittämiseen.

Tila- tai tonttialuevarauksen tarpeen arvioimiseksi mahdollista myöhemmin toteutettavaa uima-allasta varten Koskelan alueelle kaupunkiympäristön toimiala pyysi asiassa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta lausuntoa 20.1.2021. Lausunto on pyydetty antamaan 28.2.2021 mennessä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteaa 15.2.2021 antamassaan lausunnossa, että toimialan liikuntapalvelut ei pidä tila- tai tonttialuevarauksen tekemistä Koskelan alueelle tarpeellisena myöhemmin rakennettavaa uima-allasta varten. Lausunnon mukaan yksittäisten ja erillisten vesiliikunta-altaiden tai -tilojen ylläpito on toiminnallisesti sekä taloudellisesti haastavaa ja tämän seurauksena on viime vuosina suljettu muun muassa useita yksityisten tahojen ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus- ja terapia-altaita. Tämän vuoksi yksittäisten vesialtaiden tai -tilojen rakentamisen sijaan uimaharrastusmahdollisuuksia tulisi jatkossa kehittää keskittämällä toimintoja suuremmiksi uimahalli- ja maauimalakokonaisuuksiksi.

Lausunnon mukaan liikuntavirasto on teettänyt vuonna 2017 liikuntapaikkojen saavutettavuustarkastelun. Po. selvityksen lopputuloksissa ei käynyt ilmi, että Koskelan alueella olisi kaupungin muihin alueisiin verrattuna heikompi asetelma vesiliikuntapalveluiden kohdalla. Lausunnossa todetaan, että tilanteen voidaan olettaa pysyneen viime vuosina suurimmalta osin ennallaan, eikä täten uima-altaan rakentamiselle Koskelaan ole erityisiä perusteita. Lisäksi lausunnossa huomautetaan, että tällä hetkellä aktiivisista uimapaikkarakennushankkeista Pirkkolan Plotin peruskorjaus valmistuu arvion mukaan vuonna 2021 ja Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallitilat vuonna 2024. Molemmat hankkeet parantavat vesiliikunnan harrastamisen edellytyksiä Helsingissä. Lisäksi Mäkelänrinteen uintikeskuksen tontilla valmistellaan kaavamuutosta, mikä mahdollistaisi uintikeskuksen laajentamista ja merkittävän parannuksen myös läheisen Koskelan alueen uintipalveluihin. Lausunnossa huomautetaan, että tulevaisuudessa vastaavanlaisten liikuntapaikkojen rakentaminen edellyttäisi liikuntapaikkarakentamisen investointi- ja ylläpitomäärärahojen merkittävää kasvattamista.

Lausunnossa todetaan lisäksi, että edellä todetut näkemykset noudattelevat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiempia kannanottoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 3.10.2017 (§ 54 ja § 55) antanut lausunnot valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponnesta koskien Käpylinnan korvaavia tiloja Koskelassa ja valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta vesiliikuntamahdollisuuden huomioimiseksi Koskelan sairaala-alueen suunnittelussa sekä 11.2.2020 (§ 26) valtuutettu Sinikka Vepsän ym. valtuustoaloitteesta Koskelan monipuoliseen seniorikeskukseen tarvittavista vesiliikuntatiloista.

Kaupunkiympäristölautakunta huomauttaa, että varsinaisen Koskelan (Koskelan kaupunginosa) alueen Y-tontit (eli yleisen rakennuksen tontit, joita tarvitaan julkisten palveluiden tuottamiseen ja julkishallintoa varten) tarvitaan alueella laajenevaan koulu- ja päiväkotikäyttöön. Koskelan varikon aluetta (sijaitsee Kumpulassa) suunnitellaan kaavoituksessa ensisijaisesti teknisen huollon alueena, jonka yhteyteen pyritään mahdollistamaan uutta asuinrakentamista sekä liiketilaa pikaraitiotien tulevan pysäkin lähelle ja säilyttämään lähivirkistykseen osa nykyisestä puistoalueesta. Koskelan varikon alueen koko ja muoto eivät sovi uima-altaan sijoittamiseen niin, etteivät muun lähiliikunnan mahdollisuudet siitä kärsisi. Lisäksi etäisyys (linnuntietä) Annalankentältä Kumpulan maauimalaan on noin 800 m ja Mäkelänrinteen uimahalliin noin 2 km.

Kuten edellä todettu, kaupungin organisaatiossa liikuntapaikkojen rakentaminen, ylläpitäminen ja liikuntapalvelujen tuottaminen ja kehittäminen kuuluvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueisiin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lausunnon mukaan liikuntapalvelut ei pidä tila- tai tonttialuevarauksen tekemistä Koskelan alueelle tarpeellisena myöhemmin rakennettavaa uima-allasta varten. Lisäksi Koskelan alueen suunnittelussa ei ole osoittaa mainittuun tarpeeseen sopivaa Y-tonttia.

Näin ollen kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että mahdollisuutta tila- tai tonttialuevaraukselle Koskelan alueen suunnittelussa mahdollisen myöhemmin toteutuvan uima-altaan rakentamiseksi ei näillä tiedoin ole, vaan yksittäisten vesialtaiden tai -tilojen rakentamisen sijaan uimaharrastusmahdollisuuksia tulisi jatkossa kehittää keskittämällä toimintoja suuremmiksi uimahalli- ja maauimalakokonaisuuksiksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi