Asemakaavan muutos nro 12724, Talin liikuntapuiston itäosa

HEL 2020-010462
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 209 §

Detaljplaneändring för östra delen av Tali idrottspark (nr 12724)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för områden för idrotts- och rekreationsanläggningar i 29 stadsdelen (Haga, Södra Haga), 30 stadsdelen (Munksnäs, Munkshöjden) och 46 stadsdelen (Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde) samt ändringar i stadsdelarnas gränser enligt ritning nr 12724, daterad 29.3.2022, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller det område som ligger i östra delen av Tali idrottspark och avgränsas av Sockenbacka företagsområde samt Munkshöjdens och Södra Hagas bostadsområden. Områdets vägsträckningar, parkering och tennisplaner omorganiseras i detaljplaneändringen och områden reserveras för en ny hundpark och en utvidgning av spelplanen utifrån den utredningsplan som utarbetades 2020. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga ut områdets idrottshallar, d.v.s. tenniscentret, bowlinghallen, Talihallen och Tali Sport Center, samt att bygga en ny idrottshall vid Hoplaksvägen.

De viktigaste rekreationsstråken löper genom och längs med området med utomhusplaner för tennis. I samband med att närområdets invånarantal ökar på grund av bl.a. att Västra boulevardstaden byggs kommer även användartrycket på Tali idrottspark att öka. I fortsättningen behöver idrottsparken även utvecklas som en stadsdelspark som erbjuder invånarna offentliga grönområden och rekreationstjänster. De viktigaste rutterna och deras näromgivning utvecklas tydligt för offentligt rekreationsbruk och det reserveras tillräckligt med ledigt uterum omkring dem.

Idrottsbyggnadernas nya våningsyta är 9 640 m².

I och med detaljplanelösningen utvidgas och utvecklas verksamheterna i områdets idrottshallar. Huvudleden för fotgängare och cyklister i samband med idrottshallarna förbättras genom att skilja cykelbanan från gångbanan med en trädrad. Den nya idrottsbyggnaden som placeras vid Hoplaksvägen skyddar parkområdet från trafikbullret och kompletterar byggnadsfronten vid Hoplaksvägens nya boulevard. Samtidigt gör de nya gemensamma parkeringsarrangemangen kundparkeringen effektivare och gör det möjligt att omorganisera en parkeringsplats som tar mycket plats.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

I Generalplan 2016 för Helsingfors är området delvis angivet som rekreations- och grönområde, delvis ett bostadsdominerat område A1/A3 och vid Hoplaksvägen som ett innerstadsområde C2. I Generalplan 2016 anges också en grönförbindelse som löper från rondellen i Haga förbi idrottshallarna till rekreations- och grönområdesreserveringen i idrottsparken.

Enligt den underjordiska generalplanen 2021 för Helsingfors finns det reserveringar för en befintlig tunnel för tekniskt underhåll och planerade underjordiska utrymmen väster om den nuvarande bowlinghallen och nordost om tenniscentret.

Detaljplanelösningen stämmer överens med dessa generalplaner.

Detaljplaneändringen bidrar till att staden kan nå sina strategiska målsättningar genom att förnya och komplettera den befintliga byggda miljön hållbart så att områdets naturvärden beaktas. Ändringen ökar bygget av idrottsanläggningar med särskilt tonvikt på en öppen och effektiv användning av lokalerna.

Områdets förutsättningar och nuläge

Tali idrottspark är en viktig del av Helsingfors nätverk av grönområden och västra grönkorridor. Detaljplaneområdet har stor betydelse som ett idrottsserviceområde både lokalt och för hela Helsingfors. På detaljplanområdet finns ett tenniscenter med utomhusplaner, en bowlinghall, en badminton- och squashhall (Talihallen), ett idrottscenter (Tali Sport Center) intill tenniscentret samt parkeringsområden i anslutning till hallarna. Dessutom finns det fält- och skogsområden med upplysta friluftsstråk och ett tätt nätverk av stigar på området. I en del av parkskogsområdet finns en äventyrspark som är öppen under den varma årstiden. I skogen vid detaljplaneområdets västra kant löper Tali familjestig med två lekplatser samt motions- och lekredskap.

För området gäller tre detaljplaner från 2002–2008.

Helsingfors stad äger området. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden och med anledning av fyra ansökningar, och innehållet i lösningen har förhandlats fram med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt:

Det kostar sammanlagt cirka 400 000 euro att förbättra idrottsparkens huvudled och anlägga nya parkgångar. Kostnadsberäkningen innehåller varken arrangemangen för den södra parkeringsplatsen eller utredningsplanens förslag om att anlägga en hundpark och bygga ut spelplanen.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges i sammandrag myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka inkommit under beredningen av detaljplanen, liksom också genmälena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanen har man samarbetat med olika parter inom stadsmiljösektorn samt med följande parter:

 • Helen Ab
 • Helen Elnät Ab 
 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • vattenförsörjningen vid samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 • kultur- och fritidssektorn
 • fostrans- och utbildningssektorn

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) vattenförsörjning fäste i sitt ställningstagande avseende på behovet att utarbeta en översiktsplan för vattenförsörjningen med tillhörande kostnadsberäkning i samband med planläggningsarbetet. Synpunkterna i ställningstagandet har beaktats i planläggningsarbetet genom att utarbeta en dagvattens- och vattenförsörjningsplan för området i samarbete med HRM.

Fostrans- och utbildningssektorn (småbarnspedagogiken) meddelade att den inte har något att påpeka om detaljplaneförslaget. Kultur- och fritidssektorn meddelade att detaljplaneändringen har utarbetats i samarbete med planläggningen.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterialet gällde utvecklingsbehoven av olika hallaktörers verksamheter i området, reserveringen av en nybyggnad som utbyggnad av Talihallen, separeringen av gång- och cykeltrafiken framför Talihallen för att förbättra säkerheten, behovet av inomhuslokaler för olika lagsporter, begränsningen av parkeringsutrymmet och förbättringen av gång- och cykelförbindelserna på rekreationsområdet, motståndet mot den eventuella flyttningen av hundparken i Haga, hur den nya hundparken kan göras tillräckligt stor för stora hundar, hur glasfasader och glasväggar kan undvikas i byggandet av hallar och planer för att främja fåglarnas säkerhet samt bevarandet av den maximala parkeringstiden på 24 timmar i idrottsparken. Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet. De referensplaner för utbyggnad av idrottsanläggningar som de nuvarande hallaktörerna lämnat in beaktades i byggnadsytorna och våningsytorna, gång- och cykeltrafiken skiljdes åt framför Talihallen och bowlinghallen, och nya bilplatsarrangemang har förhandlats fram med enheten idrottsanläggningar, tomtenheten och hallaktörerna.

Det kom in 9 skriftliga åsikter.

Utkastmaterialet

Detaljplaneutkastet och utkastet till detaljplanebeskrivning skickades 28.6.2021 per e-post till områdets hallaktörer för att kommenteras. Kommentarer till utkastmaterialet skulle lämnas in senast 30.8.2021.

Det kom in 5 skriftliga åsikter och ansökningar om detaljplaneändring. Tali Sport Center och Oy Bowling Ab skickade ansökningar om detaljplaneändring för sina utbyggnadsprojekt. Talihallen, bowlinghallen och Tali Sport Center skickade referensplaner om sitt utbyggnadsbehov. Samtidigt anmärktes det att de servicetrafiksarrangemang som föreslås i detaljplaneförslaget skulle vara svåra att genomföra bl.a. på grund av Talihallens nya utbyggnadsprojekt.

Talihallen lämnade in två ansökningar om detaljplaneändring varav den ena gällde möjligheten att bygga ut hallbyggnadens norra gavel. I den andra ansökan bad Talihallen staden reservera platsen som anvisats för en ny idrottshall vid Hoplaksvägen för Talihallens projekt Taliportti.

Tenniscenteret meddelade att det fortsätter att planera utbyggnaden av hallen utgående från att det byggs fyra nya inomhusplaner och kompletterande lokaler som placeras mellan dessa och den gamla hallen. Det ansågs att det är viktigt att bevara de befintliga bilplatserna för att trygga vettiga tillfarter och hallarnas verksamhetsförutsättningar under inomhussäsongen. Det konstaterades att detaljplanens reservering för två utomhusplaner för tennis kan utelämnas.

Åsikterna och ansökningarna om detaljplaneändring har beaktats i detaljplaneförslaget. Servicetrafiksarrangemangen har ändrats vid bowlinghallen och Talihallen. Tali Sport Centers, Talihallens och bowlinghallens utbyggnadsprojekt har beaktats i detaljplaneförslagets byggnadsytor och våningsytor.

Om Talihallens ansökan om detaljplaneändring konstaterades utgående från diskussioner med kultur- och fritidssektorn att efterfrågan på motsvarande idrottshallstomter för tillfället är mycket större än utbudet. Därför kommer staden att konkurrensutsätta arrendet av byggplatsen.

I rapporten om växelverkan anges bemötandena till åsikterna och till ansökningarna om detaljplaneändring.

Detaljplaneutkastets reserveringar för dagvattenbassänger har avlägsnats ur förslaget till detaljplan på basis av en dagvattenutredning som färdigställts. Ändringarna har diskuterats separat med de sökande, sakkunniga och planläggningen samt representanter för utomhusidrott per telefon och vid möten.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 10.1–8.2.2022, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det gjordes tre anmärkningar mot detaljplaneförslaget. En gjordes av Helsingfors naturskyddsförening rf och två av privatpersoner.

Påpekandena i anmärkningarna gällde preciseringen av natur- och närlandskapsvärden samt förbindelser för flygekorrar i planbestämmelserna, avlägsnandet av den nya friluftsförbindelsen från detaljplanekartan, beaktandet av idrottsparkens skidspår i den fortsatta planeringen, avsaknaden av en definition av beteckningen om en hundhage (VC) i detaljplanekartan, uppdateringen av uppgifterna i landskapsplanen i detaljplanebeskrivningen samt beaktandet av fåglarnas säkerhet i planeringen av idrottsbyggnaden.

HRT, HRM och Helen Elnät Ab gav utlåtanden om detaljplaneförslaget. Enligt utlåtandena behöver detaljplaneförslaget inte ändras.

Åtgärder efter att förslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan ingår anmärkningarna och utlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag samt bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att planen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av och den närmare motiveringen till detaljplanen framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 15.08.2022 § 542

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga), 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Munkkivuori) sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita ja kaupunginosien rajoja koskevan asemakaavan muutoksen 29.3.2022 päivätyn piirustuksen nro 12724 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.03.2022 § 196

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 29.3.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12724 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga), 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Munkkivuori) sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita ja kaupunginosien rajoja.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Helsingin tennisstadion Oy: 4 500 euroa
  • Oy Bowling Ab: 2 000 euroa
  • Talin Sulkapallo- ja squashkeskus Oy: 1 000 euroa
  • Tali Sport Center Oy: 1 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Siv Nordström ja maisema-arkkitehti Aino Leskinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom@hel.fi

Aino Leskinen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20825

aino.leskinen@hel.fi

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.11.2021 § 53

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12724 pohjakartan kaupunginosissa 29 Haaga, 30 Munkkiniemi, 46 Pitäjänmäki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12724
Kaupunginosat: 29 Haaga, 30 Munkkiniemi, 46 Pitäjänmäki
Kartoituksen työnumero: 19/2021
Pohjakartta valmistunut: 10.6.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 31.08.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.