Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, työllisyyspalvelukokeilun tehtävien hoitaminen ja virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

HEL 2020-010580
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 621 §

V 21.10.2020, Hallintosäännön muuttaminen, työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen ja virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 8.10.2020 aamukoulukokoukseen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta 8.10.2020 aamukoulukokoukseen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Stäng

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi 5.12.2019 Helsingin kaupungin kokeilualueeksi 1.1.2021−30.6.2023 kestävään työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun. Kaupunginhallitus päätti Helsingin osallistumisesta erillislainsäädännöllä valmisteltavaan kokeiluun 3.2.2020, § 88. Kokeilussa kaupunki tulee vastaamaan julkisen työvoimaviranomaisen roolissa työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden sekä muiden työllisyyttä edistävien palveluiden tarjoamisesta kokeilun kohderyhmään kuuluville asiakkaille.

Kaupungin vastuulle ovat siirtymässä ne työttömät työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen. Lisäksi kokeilun piirissä tulevat olemaan kaikki alle 30-vuotiaat sekä kaikki vieraskieliset työttömät ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat.

Työllisyyden kuntakokeilussa Helsingin kaupunki hoitaa Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston sijasta omien asiakaskohderyhmiensä osalta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut henkilöasiakkaan palveluohjaus-, neuvonta- ja palvelutehtävät. Lisäksi kaupunki saa oikeuden tehdä päätöksiä asiakkaidensa työllistymisestä palkkatuettuun työhön tai starttirahalla valtion työllisyysmäärärahoista. Kaupunki antaa myös työttömyysturvalaissa tarkoitetun työttömyysetuuden maksajia sitovan työvoimapoliittisen lausunnon koskien edellytyksiä tukea työttömän työnhakijan omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella.

Lisäksi kaupunki voi työvoimaviranomaisen roolissa ottaa vastaan yritysten ja työnantajien työpaikkailmoituksia sekä ehdottaa työnantajille sopivia työnhakijoita kokeilualueen asiakkaista. Näiden kokeilulaissa tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten kaupungilla on käyttöoikeus työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmiin. Helsingin kaupungin kokeilulain mukaisia tehtäviä hoitavilla viranhaltijoilla on myös näkymä työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmän avoimiin työpaikkoihin ja kaikkiin työnantajatietoihin.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp) 4.6.2020. Täydennysesitys (HE 114/2020 vp) annettiin 27.8.2020. Asia on käsittelyssä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, jossa on käynnissä asiantuntijakuulemiset. Ehdotettu laki tulisi voimaan jo 1.1.2021. Kokeilulain mukaisten tehtävien hoitamiseen 1.1.2021 alkaen on siksi varauduttava hallintosäännön muuttamisella, vaikka lakia ei ole vielä hyväksytty.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirtyvien tehtävien vuoksi kaupunginhallituksen toimivaltaan ehdotetaan lisättäväksi päättäminen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta, kokeilualueen kunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelevästä viranomaisesta sekä kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa. Kokeilukokonaisuuden erillisyydestä johtuen siihen liittyvä toimivalta on perusteltua osoittaa kokonaisuudessaan kaupunginhallitukselle, jolloin kaupunginhallitus voi siirtää toimivallan kaupungin organisaatiossa tarkoituksenmukaisille tahoille.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt muutosehdotuksen 21.9.2020 ja todennut, ettei sillä ole ehdotukseen sääntöteknisiä huomioita. Sääntötyöryhmä totesi lisäksi, että kokeilulain mukaiset tehtävät tulee mainita kaupunginhallituksen päätöksessä, jolla toimivaltaa siirretään.

Virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Saman pykälän 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

Voimassa olevan hallintosäännön 23 luvun 2 §:n mukaan henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut.

Hallintosääntöä muutettaisiin niin, että siihen lisätään nykyisten perusteiden lisäksi viran määräaikainen täyttö, viran uudelleen täyttäminen kohdassa tarkemmin määriteltävin perustein sekä palvelussuhdetta koskevat uudelleenjärjestelyt. Selkeyden vuoksi ehdotettava muotoilu sisältäisi lisäksi nimenomaisen viittauksen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädettyihin perusteisiin.

Palvelussuhteen uudelleenjärjestelyjä koskeva kohta liittyy henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuuden turvaamiseen esimerkiksi toiminnan uudelleenjärjestelytilanteissa, kuten laajoissa organisaatiouudistuksissa. Kunnallisesta viranhaltijasta annetusta laista ja työsopimuslaista johtuvien työnantajavastuiden toteuttamisen ja henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuuden takaamisen johdosta voi olla perusteltua täyttää virka ilman julkista hakumenettelyä.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt muutosehdotuksen 21.9.2020. Sääntötyöryhmä piti olennaisena varmistaa kaupunkitasoisella soveltamisohjeella huomion kiinnittämisen julkisen hakumenettelyn pääsääntöön ja siihen, että ehdotettuja perusteita ei saa soveltaa laajentavasti.

Hallintosäännön muutos työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin kaupunginhallituksen toimivaltaan lisättäisiin uusi 5 kohta:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää,

5 työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta, kokeilualueen kunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelevästä viranomaisesta sekä kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa.

Hallintosäännön muutos virkasuhteeseen ottamisesta ilman julkista hakumenettelyä

Hallintosäännön 23 luvun 2 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen,

1 jossa on kyseessä viran määräaikainen täyttö

2 jossa on kyseessä viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, asianomaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää tai ilmoitettua, ettei ota virkaa vastaan tai siitä syystä, että virkasuhde puretaan koeaikana taikka siitä syystä, että virkaan ottamista koskeva päätös on lainvoimaisella päätöksellä kumottu ja asia palautettu uudelleen käsiteltäväksi

3 johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut

4 johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Stäng

Detta beslut publicerades 20.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36142

anna.koskinen@hel.fi

Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 82535

johannes.hirvela@hel.fi

Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 040 4875144

matti.heiskanen@hel.fi