Virkojen perustaminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2020-010858
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 838 §

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1.1.2021 lukien

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kaksi perusopetuksen aluepäällikön virkaa 1.1.2021 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 24.11.2020 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palvelukokonaisuuksia seuraavan tason uudesta organisaatiosta. Tällä organisatorisella muutoksella saatetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden sekä perusopetuksen palvelukokonaisuuden alueelliset palvelut vastaamaan lautakunnan päättämiä palveluverkkosuunnittelun periaatteita. Lisäksi se vahvistaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palveluiden ja palvelutarpeiden tarkastelua yhdessä, kun palvelukokonaisuuksien aluejako on yhtenevä.

Organisaatiomuutos on käsitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstötoimikunnassa sekä henkilöstön kanssa kaupungin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

Perusopetuksen palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatiossa on 1.1.2021 lukien nykyisen viiden alueen sijaan seitsemän alueellista palvelua, jotka antavat perusopetuslain mukaista opetusta alueilla. Lisäksi palvelukokonaisuudessa on esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelut.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden nykyisiä viittä aluetta johtaa viisi perusopetuksen aluepäällikköä ja oppilashuollon palvelua johtaa oppilashuollon päällikkö. Uudessa organisaatiossa perusopetuksen aluepäälliköiden tarve kasvaa kahdella 1.1.2021 lukien.

Perusopetuksen aluepäälliköt käyttävät julkista valtaa ottaessaan palvelussuhteeseen virkasuhteisia opettajia sekä tehdessään muun muassa hankintoja ja oppilaiden opetusta koskevia päätöksiä, minkä vuoksi tehtävät edellyttävät virkasuhdetta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioon sisältyy määräraha viroille.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettavaksi esitettävien virkojen palkkaukseen sovelletaan johdon kokonaispalkkausta ja palkkaus määräytyy nykyisen vahvistetun tason mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Stäng

Detta beslut publicerades 04.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi