Nimeäminen, Sörnäisten rantatien Hakaniementorin puoleisen pään nimen muuttaminen

HEL 2020-010923
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Kallion (11.) kaupunginosassa Siltasaaren osa-alueella sijaitsevan Sörnäisten rantatien osan nimen muuttaminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti muuttaa Kallion (11.) kaupunginosassa Siltasaaren osa-alueella sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän Sörnäisten rantatien osan nimeksi Miina Sillanpään katu – Miina Sillanpääs gata.

Päätöksen perustelut

Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12575 on tullut osittain voimaan 11.9.2020 kaupunginhallituksen päätöksellä 31.8.2020 § 502. Helsingin hallinto-oikeus on 18.2.2021 päätöksellään hylännyt ko. asemakaavan eteläosaa ja vesialueita koskevan valituksen. Tässä asemakaavan muutoksessa osa Sörnäisten rantatiestä, osoitenumeroiden 9, 11 ja 13 kohdalla, on muutettu Miina Sillanpään kaduksi (Miina Sillanpääs gata). Sörnäisten rantatien osoitenumeroiden 1–7 ja 2–10 kohdalla (Hakaniementorilta Näkinkujalle) on ollut vielä voimassa aiempi Sörnäisten rantatien nimi, sillä tämä alue ei ollut mukana edellä mainitussa asemakaavan muutoksessa. Siellä on voimassa asemakaava nro 11313 vuodelta 2005. Jo voimaan tullut Miina Sillanpään kadun osuus on nähtävissä kaupungin virallisilla kartoilla, esimerkiksi https://kartta.hel.fi.

Kadunnimen muutos on tarkoituksenmukaista ulottaa Hakaniementorin ja Näkinkujan väliselle osuudelle, jotta kadulla on jatkossa yhdenmukainen nimi ja osoitenumerointi voi säilyä loogisena. Hakaniemenrannan uuden asemakaavan mukaisen rakentamisen ja uusien liikennejärjestelyiden myötä nyt nimenmuutoksen kohteena oleva katuosuus tulee olemaan entistä irrallisempi eikä se enää mielly luontevaksi Sörnäisten rantatien osaksi. Mikäli kadunnimen muutosta ei toteutettaisi päätöksessä kuvatulla tavalla, olisi todennäköistä, että Sörnäisten rantatien osoitteissa tulisi jatkossa enemmän sekaannuksia, ja kokonaisuus olisi hyvin epäselvä väliin jäävän, jo voimaan tulleen Miina Sillanpään kadun osuuden vuoksi.

Sörnäisten rantatien nimi on ollut käytössä alueella vuodesta 1893, alkuun pelkästään ruotsinkielisenä (Sörnäs strandväg). Vuonna 1909 suomenkieliseksi nimeksi vahvistettiin Sörnäsin rantatie ja vuonna 1928 nykyinen suomenkielinen nimiasu Sörnäisten rantatie. Historiallinen Sörnäisten rantatien nimi jää edelleen voimaan Sörnäisissä rantaa pitkin kulkevalta pääosaltaan, yli kilometrin matkan Näkinsillalta Junatien eritasoliittymälle asti, vanhaa Sörnäisten satamaradan linjausta noudattaen.

Hankkeen taustat

Hakaniemenrannan ja Merihaan ympäristön suunnittelu käynnistyi silloisessa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa vuonna 2014. Nimistötoimikunta käsitteli alueen nimistöä useassa kokouksessaan, ja 12.10.2016 se esitti Sörnäisten rantatien alkupään nimen muuttamista Miina Sillanpään kaduksi (Miina Sillanpääs gata). Miina Sillanpää (vuoteen 1884 asti Wilhelmina Riktig, 1866–1952) oli sosiaaliministeri, kansanedustaja ja talousneuvos, ja Suomen ensimmäinen ministeriksi nimitetty nainen. Hän toimi kansanedustajana vuosikymmenten ajan ja osallistui aktiivisesti myös Helsingin kunnallispolitiikkaan. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivän kunniaksi on liputettu ensimmäisen kerran 1.10.2016.

Miina Sillanpään muistamista Helsingin nimistössä koskeva valtuustoaloite oli tehty 28.9.2016, ja aloite oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 18.4.2017 (§ 395). Kaupunginhallitus piti Miina Sillanpään muiston säilyttämistä erityisen tärkeänä Pitkänsillan pohjoispuolisessa nimistössä ja katsoi, että tämä tulee toteutumaan tulevassa Hakaniemenrannan asemakaavan muutoksessa, jota varten kadunnimen muutosesitys oli silloin jo tehty. Kaupunkiympäristölautakunta (17.1.2017 § 10) ja kaupunginmuseon johtokunta (29.11.2016 § 75) olivat kaupunginhallituksen lausuntopyyntöön antamissaan vastauksissa yhtyneet nimistötoimikunnan (16.11.2016 § 93) kantaan, jossa esitettiin Miina Sillanpään nimikkokatua Sörnäisten rantatien alkuosan paikalle.

Ensimmäinen vaihe Sörnäisten rantatien alkupään nimenmuutoksesta toteutui syyskuussa 2020 Hakaniemenrannan asemakaavan muutoksen tultua osittain voimaan, jolloin kadunnimi muuttui osoitteiden Sörnäisten rantatie 9, 11 ja 13 kohdalla. Asemakaavaan liittyvä vuorovaikutus toteutettiin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Suunniteltu nimenmuutos oli esillä syksyn 2016 jälkeen valmistuneissa asemakaavan vuorovaikutuksen kartta-aineistoissa. Asemakaavan nro 12575 ulkopuolinen Hakaniementorin puoleisen pään nimenmuutos jätettiin odottamaan Hakaniemenrannan asemakaavan voimaantuloa, jotta osoitteenmuutokset ja kadunnimikilpien vaihtaminen voitaisiin toteuttaa yhdellä kertaa koko katuosuudella. Vasta kun asemakaava tuli voimaan Sörnäisten rantatie 9:n, 11:n ja 13:n osalta ja muutti kadun nimen syyskuussa 2020, oli perusteltua käynnistää kadun Hakaniementorin puoleisia kortteleita koskevaan nimenmuutokseen johtava prosessi.

Miina Sillanpää asui osoitteessa Pitkänsillanranta 7–9 vuodesta 1927 elämänsä loppuun saakka. Hänen oma elämänpiirinsä ja merkittävä osa työ- ja henkilöhistoriaansa liittyy kiinteästi Kallion ja Sörnäisten kaupunginosiin, ja hän oli alueella tunnettu henkilö. Nimikkokadun sijainti juuri Kallion kaupunginosassa Siltasaaren osa-alueen Hakaniemessä vahvistaa entisestään alueen historiallista merkitystä ja syvyyttä, ja tuo esille paikan tärkeyden monimuotoisena koti- ja toimintaympäristönä. Sörnäisten kaupunginosan ranta-alueella nyt kartalla näkyvä, mutta lopulliseen muotoonsa rakentamaton Miina Sillanpään aukio – Miina Sillanpääs plats (2007) tulee poistumaan Sörnäistenrannan tulevassa asemakaavan muutoksessa, joka käynnistyy lähivuosina.

Miina Sillanpään koko nimi on valittu kadunnimen osaksi, koska Herttoniemessä sijaitsee Frans Emil Sillanpään puisto – Frans Emil Sillanpääs park (1988), ja saman sukunimen sisältävät kaavanimet yksilöityvät ja paikantuvat paremmin etunimen kanssa. Helsingin nimistössä naisten mukaan annetuista muistonimistä 44 prosenttia ja miesten mukaan annetuista muistonimistä 33 prosenttia sisältää sekä etu- että sukunimen. Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatettavien periaatteiden mukaan tapauskohtaisesti voidaan harkita, käytetäänkö muistonimessä henkilön etu- vai sukunimeä vai molempia. Kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.

Vuorovaikutus

Sörnäisten rantatien pohjoispuolen osoitenumeroissa 1–13 ja eteläpuolen osoitenumeroissa 2–10 sijaitseville asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille postitettiin nimenmuutoshankkeesta kertovat kirjeet 19.11.2020. Nimenmuutoksen vireillä olosta tiedotettiin 20.11.2020 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Mielipiteitä jätettiin määräaikaan mennessä seitsemän, ja määräajan jälkeen saapui kaksi kirjettä.

Mielipiteissä esitettiin kritiikkiä muun muassa paikallishistoriallisesti merkittävän kadunnimen poistumisesta Kallion kaupunginosan alueelta ja uuden kadunnimen sopimisesta paikkaan. Lisäksi mielipiteissä epäiltiin Miina Sillanpään henkilöhistorian liittymistä nimettävään katuun sekä esitettiin huoli osoitteenmuutosten toteuttamisesta koronaviruspandemian aikana. Myös muutoksen käytännön vaikutuksista ja kadunnimikilpien vaihtamisen aikataulusta esitettiin huomioita. Edellä päätöksen perusteluissa on vastattu mielipiteissä esitettyihin teemoihin.

Miina Sillanpään Säätiö sr, Miina Sillanpään Seura ry, Ensi- ja turvakotien liitto ry sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kannattavat lämpimästi kadunnimen muutosta yhteisessä kannanotossaan.

Päätöksen vaikutukset

Kadunnimen muutoksella on vaikutus nimenmuutoksen kohteena olevan katuosuuden varrella sijaitsevien kiinteistöjen asukkaiden ja yritysten osoitteisiin. Tällä hetkellä kadunnimen muutos ei edellytä asukkailta tai kadun varrella sijaitsevilta yrityksiltä toimenpiteitä. Kiinteistöjen haltijoita tiedotetaan päätöksen toimeenpanon etenemisestä.

Kadunnimen muutoksen tultua voimaan osoitepäätökset valmistellaan kaupunkimittauspalveluissa keväällä 2021. Osoitepäätökset lähetetään kiinteistöjen omistajille ja usealle eri viranomaiselle, minkä lisäksi osoitteet muutetaan kaupungin omiin järjestelmiin ja karttoihin. Kadunnimikilvet tullaan vaihtamaan sen jälkeen, kun osoitepäätökset on tehty koko kadun osalta.

Lisätietoja osoitenumeroinnista ja osoitepäätöksistä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/maanmittauspalvelut/osoitenumerointi/

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Detta beslut publicerades 05.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö