Hankinta, henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suorahakupalvelut, kaupunginkanslia

HEL 2020-010952
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 133 §

Hankintaoikaisuvaatimus, henkilöarviointipalvelut, rekrytointia tukevat palvelut ja suorahakupalvelut

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä StaffPoint Oy:n henkilöarviointipalveluista, rekrytointia tukevista palveluista ja suorahakupalveluista 3.12.2020 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Henkilöarviointipalveluiden, rekrytointia tukevien palveluiden ja suorahakupalveluiden hankinnassa (H075-20) tarjouksen antanut StaffPoint Oy on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus kohdistuu hankintajohtajan 3.12.2020 tekemän hankintapäätöksen osa-alueisiin 2 - 4 (suorahakupalvelut rakentamisalalla, IT- ja digialalla sekä kaupunkiorganisaation muilla aloilla). Asiasta on valitettu myös markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetään, että StaffPoint Oy:n tarjouksessaan ilmoittamat suorahakuasiantuntijoille merkityt suorahaut hyväksytään tarjouspyynnön mukaisina ja että StaffPoint Oy:n todetaan täyttävän soveltuvuudelle määritellyt vaatimukset. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä.

Hankintamenettelyssä StaffPoint Oy suljettiin kilpailutuksesta, koska tarjouspyynnössä soveltuvuudelle esitetyt vaatimukset suorahakuasiantuntijoiden kokemuksesta eivät StaffPoint Oy:n tarjouksessa täyttyneet.

Tarjouspyynnössä (oheismateriaalina) edellytettiin osa-alueella 2 (suorahakupalvelut – rakentamisala) seuraavaa:

"Tarjoajan tulee nimetä Tarjouslomakkeella 2 rakentamisalan suorahakupalvelujen tuottamiseen kaksi (2) suorahakuasiantuntijaa ja täyttää heitä koskevat tiedot. Nimetyillä asiantuntijoilla tulee olla korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen (3) vuoden kokemus tämän Tarjouspyynnön ja Palvelukuvauksen (liite 1) mukaisista tai niitä vastaavista suorahakupalveluista suorahakuasiantuntijan roolissa.
Nimettyjen suorahakuasiantuntijoiden on tullut olla viimeisten kolmen (3) vuoden aikana suorahakuasiantuntijan roolissa vähintään kahdessatoista (12) rekrytointiin päättyneessä suorahaussa, joiden on tullut sisältää yhteensä vähintään kuusi (6) rakennuttamisen, rakentamisen työnjohto-, vaativien asiantuntija- ja päällikkötehtävien suorahakua."

Asiantuntijoilta edellytettiin vastaavaa suorahakukokemusta myös hankinnan osa-alueilla 3 ja 4. Sanamuoto oli muutoin sama kuin osa-alueella 2, mutta kahtatoista rekrytointiin päättynyttä suorahakua kohti tuli osa-alueella 3 olla yhteensä vähintään kuusi (6) IT- ja digialan vaativien asiantuntija-, esihenkilö- ja päällikkötehtävien suorahakua ja osa-alueella 4 yhteensä vähintään kolme (3) julkishallinnon suorahakua.

Tarjouspyynnössä vaadittiin näin ollen, että tarjoaja nimeää jokaisella tarjoamallaan osa-alueella kaksi suorahakuasiantuntijaa. Tarjouspyyntöön oli osa-alueittain tehty valmiit vastauslomakkeet (tarjouslomake 2, tarjouslomake 3 ja tarjouslomake 4; oheismateriaalina), jotka tarjoajien tuli täyttää ja liittää tarjoukseensa. Tarjouslomakkeissa oli teksti: "Tarjoaja ilmoittaa molempien nimettyjen suorahakuasiantuntijoiden osalta kaksitoista (12) rekrytointiin päättynyttä suorahakua (toimeksianto, haettu tehtävänimike ja tehtävän taso) sekä päivämäärän, jolloin suorahaku on tehty." Jokaisella tarjouslomakkeella on ollut valmiina kaksi taulukkoa, joissa molemmissa on ollut valmiiksi numeroidut täytettävät rivit 1-12. Siten rekrytointiin päättyneitä suorahakuja on tullut ilmoittaa yhteensä 24 osa-aluetta kohden.

Tarjouspyyntöön liitetyssä palvelukuvauksessa (oheismateriaalina) on kuvattuna suorahakupalvelun prosessi. Kuvauksen mukaan "Toimittaja esittää asiakkaalle päävastuullisen suorahakuasiantuntijan ja hänen varahenkilönsä vastaamaan organisaationsa suorahakupalvelusta. Asiakkaalla on oikeus pyytää päävastuullisen suorahakuasiantuntijan ja varahenkilön vaihtamista. Asiakkaan suorahakupalvelusta vastaavat asiantuntijat täyttävät kaikki Tarjouspyynnössä H075-20 / HEL 2020-010952 esitetyt vaatimukset. Suorahakupalvelun eri osia (esimerkiksi ehdokaskartoitus) voivat suorittaa myös organisaation muut jäsenet, mutta tällöin vastuuasiantuntijan tulee varmistaa, että tiedonkulku heille on saumatonta ja että heidän ammattitaitonsa takaa palvelukuvauksen mukaisen palvelun onnistumisen. Päävastuullisella suorahakuasiantuntijalla tai hänen varahenkilöllään on aina vastuu prosessin kokonaisuudesta." Molemmilta asiantuntijoilta on edellytetty saman sisältöistä kokemusta toimeksiantojen hoidosta, koska he sijaistavat toisiaan.

Vaatimukset on siten ilmoitettu selvästi ja johdonmukaisesti tarjouspyynnössä, palvelukuvauksessa ja tarjouslomakkeissa. Hankintamenettelyn aikana tarjouspyynnöstä on voinut esittää tarkentavia kysymyksiä. Yhtään riidanalaiseen asiaan liittyvää kysymystä ei hankintamenettelyn aikana esitetty. Tämä viittaisi siihen, että epäselvyyttä ei ole tarjoajien keskuudessa ollut.

Hankintayksikön näkemyksen mukaan StaffPoint Oy:n tulkinta "yhteensä"-sanasta on erheellinen. "Yhteensä"-sana ei viittaa siihen, "että konsulteille nimetyistä rekrytointiin päätyneistä suorahauista täyttyy yhteensä vähintään vaadittu määrä" kuten oikaisuvaatimuksessa esitetään, vaan "yhteensä"-sana määrittää sanatarkasti, että kahdentoista (12) suorahaun on tullut sisältää esimerkiksi osa-alueella 2 kuusi (6) rakentamisalaan liittyvää suorahakua. Kun molemmilta asiantuntijoilta vaadittiin vähintään 12 suorahakua, tarkoittaa se, että rakentamisalaan liittyviä rekrytointeja on tullut olla yhteensä vähintään 2 x 6 kappaletta.

Näin ei ollut StaffPoint Oy:n tarjouksessa, ja sen vuoksi tarjous suljettiin kilpailutuksesta. StaffPoint Oy:n tarjous ei sisältänyt millään osa-alueista 2 - 4 vaadittua suorahakukokemusta 12 suorahakua kohti. Päätöstä on perusteltu yksityiskohtaisesti osa-alueittain päätökseen liittyvässä perustelumuistiossa (oheismateriaalina). On poissuljettua, että pääsuorahakuasiantuntijaksi ja varasuorahakuasiantuntijaksi nimettyjen osa-aluekohtainen toimeksiantokokemus laskettaisiin yhteen, sillä se merkitsisi, että esimerkiksi pääsuorahakuasiantuntijaksi olisi voitu nimetä henkilö ilman osa-aluekohtaista suorahakukokemusta.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa tarjoajien teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että tarjoajalla on riittävät tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Hankintalain 86 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Tässä hankinnassa hankintayksikkö on pyrkinyt suorahakuasiantuntijoiden kokemusvaatimuksilla varmistumaan tarjoajien kyvystä toteuttaa hankinta.

Hankintalain 79 §:n mukaisesti hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjoukset ovat hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukaisia. Hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea tarjoaja pois tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia. StaffPoint Oy on tullut sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjous tai osallistumishakemus on hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten mukainen. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, että vertailuun hyväksytyt tarjoukset ovat hankinta-asiakirjoissa asetettujen ehtojen, kriteerien, kuvausten ja vaatimusten mukaisia. Tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hyväksyminen merkitsisi syrjivää kohtelua paitsi muita tarjouskilpailuun osallistuneita tarjoajia kohtaan, myös niitä mahdollisia tarjoajia kohtaan, jotka luottaen siihen että hankintayksikkö noudattaa tarjouspyynnön ehtoja, ovat jättäytyneet tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei hallintolain 34 §:n mukaisesti ole kuultu muita tarjoajia kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Stäng

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 14.01.2021 § 6

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että henkilöarviointipalveluiden ja rekrytointia tukevien palveluiden hankinnat tehdään väliaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla seuraavan toimittajan kanssa:

Psycon Oy (0807347-4)

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on noin 137 500 euroa. Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon yhden vuoden käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 211 § 3.12.2020 henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat palvelut sekä suorahakupalvelut hankinnasta, joka perustui kaupunginkanslian tarjouspyyntöön H075-20 / HEL 2020-010952.

Hankintajohtajan päätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen. Hankintalain 153 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Kaupungilla on toistuvasti käynnissä ylimmän johdon ja vaativien esihenkilö- asiantuntijatehtävien rekrytointeja, joissa tehtävän luonteen takia edellytetään henkilöarviointien tekemistä päätöksenteon tueksi. Hankinnan luonteen takia väliaikainen järjestely on välttämätöntä Helsingin kaupungille.

Väliaikaisjärjestely on voimassa enintään siihen saakka, kun hankintapäätöstä 3.12.2020 koskeva valitus on markkinaoikeudessa ratkaistu ja kun mahdollinen virhe hankintamenettelyssä on markkinaoikeuden antaman ratkaisun perusteella korjattu.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 03.12.2020 § 211

Lisätiedot

Janina Riutta, puhelin:

janina.riutta@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 24.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus 4.12.2020, kaupunginhallitus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.