Kaupungin omavelkainen takaus, Oy Apotti Ab

HEL 2020-010960
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 294 §

Proprieborgen till Oy Apotti Ab

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade:

A

Bevilja Oy Apotti Ab stadens proprieborgen på högst 21 426 000 euro som en del av bolagets finansieringsarrangemang på sammanlagt 60,0 miljoner euro, för ett kommunalt företagscertifikatprogram som Oy Apotti Ab har grundat med Kommunfinans Abp. Borgen omfattar kapitalet, räntorna och extra utgifterna för de kommunala företagscertifikat som emitteras under det kommunala företagscertifikatprogrammet. Det nominella värdet på Oy Apotti Ab:s samtidigt utestående kommunala företagscertifikat är i enlighet med beslutsförslaget högst 60 miljoner euro.

B

Att arrangemanget ska genomföras på så sätt att stadens proprieborgen aldrig överskrider den andel av finansieringens totalbelopp eller av enskilda lån/arrangemang som motsvarar stadens procentuella ägarandel.

C

Att den tidigare ansökta företagsinteckningen mortifieras och som motsäkerhet pantsätter Oy Apotti Ab en ny företagsinteckning (Oy Apotti Ab, 2699989-5) för den borgen som beviljas nu och de som beviljats tidigare, i enlighet med vad som föreslås i motiveringen.

D

Att staden förbehåller sig rätten att kräva ytterligare motsäkerheter i det fall att bolagets ägarförhållanden ändras på så sätt att över hälften av dess aktier övergår till en ny ägare eller syftet med dess verksamhet (att producera tjänster för ett klient- och patientdatasystem inom social- och hälsovården för sina ägare) ändras till följd av den pågående servicesstrukturreformen.

E

Att det för proprieborgen som beviljas Oy Apotti Ab årligen kan tas ut en borgensprovision på minst 0,5 %, då omständigheter som nämns ovan i punkt D råder. Provisionsbeloppet räknas ut enligt storleken på kreditlimiten för företagscertifikatprogrammet som är föremål för borgensansvaret per 31.12 och betalas före utgången av närmast följande januari månad efter tidpunkten då beloppet bestämdes.

F

Att verkställigheten av detta beslut förutsätter att Oy Apotti Ab:s övriga ägare (Vanda, Grankulla, Kervo och Lovisa städer, Ingå, Kyrkslätts, Sjundeå och Tusby kommuner samt samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) fattar motsvarande beslut om proprieborgen för Oy Apotti Ab:s lån, till belopp som motsvarar de respektive ägarandelarna.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Bakgrund

Syftet med Apotti-projektet, som startats av Helsingfors, Vanda och Grankulla stad samt Kyrkslätts kommun och HUS, är att förbättra social- och hälsovårdens verksamhet och service. Upphandling och tillämpning av ett kund- och patientdatasystem utgör en del av Apotti-projektet. Utöver de stiftande aktieägarna har Kervo stad, Tusby kommun, Lovisa stad, Sjundeå kommun och Ingå kommun sedermera inträtt som ägare i bolaget. De nuvarande ägarandelarna i bolaget är följande: Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (43,2 %), Helsingfors stad (35,7 %). Vanda stad (12,2 %), Kyrkslätt kommun (2,3 %), Tusby kommun (2,3 %), Kervo stad (2,1 %), Lovisa stad (1,0 %), Grankulla stad (0,5 %), Sjundeå kommun (0,4 %) samt Ingå kommun (0,3 %).

Sommaren 2013 har de stiftande aktieägarna ingått ett avtal om samarbete för upphandlingen av ett gemensamt kund- och patientdatasystem för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården. Styrgruppen för Apotti-projektet beslutade vid ett möte 9.1.2014 föreslå bl.a. att det ska bildas ett aktiebolag för kund- och patientdatasystemets verksamhet under produktionstiden. Under 2014 och våren 2015 förhandlade man om fördelningen av ägandet i bolaget samt innehållet i aktieägaravtalet.

Syftet med Oy Apotti Ab:s verksamhet är att åt de ägande kommunerna och samkommunerna producera ett datasystem för social- och hälsovården samt att sköta om systemets underhåll och utveckling i enlighet med kundbehoven och besluten. Den risk som följer av bolagets verksamhet är den motsvarande som i en situation där kommunen själv underhåller ett datasystem för social- och hälsovården. I det här fallet har ägarkommunerna utkontrakterat uppbyggnaden och utvecklingen av ett kund- och patientdatasystem till Oy Apotti Ab. Det är förväntat att det på sikt uppstår lägre användarspecifika kostnader för ägarna än om man gör allting själv, då systemet har fler ägare och användare än en kommun eller samkommun. Att gå i borgen för Oy Apotti Ab:s lån innebär ingen större eller mer omfattande risk för en kommun eller samkommun, utöver skyldigheten att ordna social- och hälsovård, eftersom man i varje fall måste ha datasystemen.

Kommunalt företagscertifikatprogram

Kommunala företagscertifikatprogrammet är en flexibel, snabbt tillgänglig finansieringsform. Ett av en staden eller en samkommun kontrollerat företag ingår ett kommunalt företagscertifikatprogram med ett finansiellt institut. Kommunala företagscertifikatet lämpar sig för kortvariga finansieringsbehov på under 12 månader. Kommunala företagscertifikatet är en kortvarig skuldförbindelse som ett kommunföretag har emitterat. Det kommunala företagscertifikatprogrammet ska ha proprieborgen för 100 %, beviljad av en kommun eller en samkommun.

Lånetiden för ett kommunalt företagscertifikat är under ett år och minimibeloppet 50 000 euro. Priset på ett enskilt kommunalt företagscertifikat som emitteras bestäms utgående från penningmarknadsräntan vid affärstidpunkten. Räntan betalas i förskott då finansiering tas ut och kommunala företagscertifikatets nominella värde återbetalas på en gång på den överenskomna förfallodagen. Om räntan på kommunala företagscertifikatet är negativ, betalas den avkastning som bildas också i förskott då finansiering tas ut. Ibruktagandet av programmet förutsätter att ett kommunalt företagscertifikatprogram ingås med Kommunfinans. Programmet är avgiftsfritt. Storleken på kreditlimiten i det kommunala företagscertifikatprogrammet, dvs. det sammanlagda högsta nominella värdet på de samtidigt utestående kommunala företagscertifikaten, kan avtalas med kommunföretaget i enlighet med behoven. I fråga om Oy Apotti Ab är det nominella värdet på samtidigt utestående kommunala företagscertifikat i enlighet med beslutsförslaget högst 60 miljoner euro.

Behovet av säkerhet som gäller det kommunala företagscertifikatprogrammet

Bolagets ägare har beviljat Oy Apotti Ab proprieborgen i proportion till ägarandelarna på totalt 280 miljoner euro för organisering av verksamheten. Dessutom har bolaget haft fullmakt att använda företagscertifikat till ett värde på högst 60 miljoner euro för ordnande av sådan kortvarig finansiering som verksamheten kräver. Med anledning av den rådande coronavirussituationen har bolaget inte haft förutsättningar att genom ett företagscertifikatprogram utan säkerhet få sådan kortvarig finansiering på finansmarknaden som det behöver, varför bolaget har haft problem med finansieringen av sin verksamhet. Det är med tanke på bolagets ägare ändamålsenligt av trygga bolagets tillgång till kortvarig finansiering genom ett kommunalt företagscertifikatprogram som ägarna går i borgen för. Då ökar antalet av potentiella investerare i nämnda företagscertifikat avsevärt.

Motsäkerhet

Med hänsyn till 129 § i kommunallagen kräver ägarna motsäkerhet för sin borgen. Oy Apotti Ab har tidigare ansökt om fastighetsinteckningar som motsäkerhet för borgen beviljade av ägarna till ett säkerhetsvärde av sammanlagt 162 700 000 euro enligt ägarnas ägarandelar med lika förmånsrätt. I och med inträdet av de nya ägarna har aktieägarna och borgensmännen samt ägarandelarna ändrats. I enlighet med likabehandling av delägarna ska alla ha lika förmånsrätt till motsäkerheten för borgen som de beviljat. På grund av detta är det nödvändigt att mortifiera den tidigare ansökta fastighetsinteckningen på 162 700 000 euro, och som säkerhet för de av ägarna beviljade tidigare borgensförbindelserna och den borgen som nu beviljas, söks en ny fastighetsinteckning till ett värde på 233 300 000 euro enligt de nuvarande ägarnas ägarandelar med lika förmånsrätt.

Enligt en extern utredning som Oy Apotti Ab har låtit utföra är bolagets säkerhetsvärde för egendomen som fastighetsinteckningen omfattar 233 300 000 euro på värderingsdagen 31.7.2020.

Företagsinteckningens säkerhetsvärde för Helsingfors stad är ca 83,3 miljoner euro.

Statsstöd och 129 § i kommunallagen

Enligt artikel 107 (1) om statligt stöd i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet att ge stöd, om alla följande kriterier samtidigt uppfylls:

(1) offentliga medelstöd, av vilket slag det än är, kanaliseras till ett företag som bedriver näringsverksamhet,

(2) det här ekonomiska stödet gynnar vissa företag eller viss produktion,

(3) det ekonomiska stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen, och

(4) det ekonomiska stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Det är frågan om borgen till Oy Apotti Ab, som har bildats av offentliga sammanslutningar för att sköta en uppgift i samband med social- och hälsovården, som hör till deras verksamhetsområde, och bolagets uppgift är att till självkostnadspris producera tjänster för social- och hälsovårdens klient- och patientdatasystem enbart för dess ägare.

Upphandlingen av klient- och patientdatasystemet har konkurrensutsatts i ett förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, och i upphandlingsdokumenten fastslås de övriga offentliga sammanslutningar som kan införa systemet, utgående från ramavtalet och genom att bli delägare i bolaget. Bolaget har bildats för att enbart åt sina ägare skaffa ett gemensamt datasystem för social- och hälsovården.

På grundval av detta bedriver inte Oy Apotti Ab ekonomisk verksamhet som avses i reglerna om statsstöd. Borgen till bolaget innebär således inte förbjudet statsstöd, eftersom inte alla av kriterierna för statsstöd uppfylls.

Med hänsyn till kraven enligt 129 § i kommunallagen och på basis av stadens ekonomiska nyckeltal kan man konstatera att den borgen som föreslås inte äventyrar stadens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. Borgensförbindelsen är inte heller förenad med en sådan betydande ekonomisk risk som avses i kommunallagen, med hänsyn till bolagets syfte och till att dess ägare enbart är offentliga sammanslutningar. Motsäkerheterna som krävs för borgen motsvarar en tillräcklig del med hänsyn till stadens riskhantering.

Behörighet och delegering

Enligt 14 § 2 mom. 9 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om borgensförbindelse eller annan säkerhet för annans skuld.

Stadsstyrelsen har för avsikt, om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget, att i sitt verkställighetsbeslut bemyndiga stadskansliets rättstjänst att ingå borgensförbindelserna.

Stäng

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 668

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään
21 426 000 euron suuruisen kaupungin omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä 60,0 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, Oy Apotti AB:n Kuntarahoitus Oyj:n kanssa perustamalle kuntayritystodistusohjelmalle. Takaus kattaa kuntayritystodistusohjelman alla liikkeeseen laskettujen kuntayritystodistusten pääoman, korot ja liitännäiskulut. Oy Apotti Ab:n samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntayritystodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo on päätösesityksen mukaisesti enintään
60 milj. euroa.

B

Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungin omavelkainen takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/ järjestelyistä.

C

Että aiemmin haettu yrityskiinnitys kuoletetaan ja Oy Apotti Ab panttaa nyt myönnettävän ja aiemmin myönnettyjen takausten vastavakuudeksi uuden yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) perusteluosassa esitetyn mukaisesti.

D

Kaupunki pidättää oikeuden vaatia lisää turvaavia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu.

E

Oy Apotti Ab:lle myönnettävästä omavelkaisesta takauksesta voidaan kohdassa D) mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään
0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan yrityskuntatodistusohjelman mukaisen luottolimiitin määrästä per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

F

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy Apotti Ab:n omistajat (Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Loviisan kaupungit ja Inkoon, Kirkkonummen, Siuntion ja Tuusulan kunnat sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) tekevät omalta osaltaan vastaavat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukaiset päätökset Oy Apotti Ab:n kuntayritystodistusohjelman omavelkaisesta takaamisesta.

Käsittely

Esteelliset: Juha Jolkkonen, Tuula Saxholm

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.11.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Pipsa Kotamäki, finansieringssekreterare, telefon: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 09 31036321

tuomo.makinen@hel.fi