Toivomusponsi, mahdollisuus rekisteröidä jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle nimikkopuu syntymävuonna

HEL 2020-011169
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 38. / 673 §

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi selvitetään mahdollisuudet rekisteröidä tai nimetä jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle nimikkopuu

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Nasima Razmyarin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 7.10.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Käsitellessään Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloitetta Helsinkiin 100 000 uutta puuta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Pilvi Torstin ehdottoman toivomusponnen:

" Hyväksyessään aloitteen valtuusto edellyttää selvitettävän, voisiko jatkosuunnittelussa luoda tavan, jolla esimerkiksi jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle on mahdollista rekisteröidä tai nimetä syntymävuonna nimikkopuu."

Helsingin yleisille alueille istutetaan vuosittain noin 2 000 puuta. Helsingin kaupunkimetsissä suositaan jatkuvaa kasvatusta eli suuri osa uusista metsäpuiden taimista on olevien puiden siemenistä kehittyviä taimia. Helsingissä syntyy vuosittain noin 6 300– 6 500 lasta.

Nimikkopuurekisterin mukaisten henkilötietojen kerääminen edellyttää oikeusperustetta. Ilman oikeusperustetta ei henkilötietojen käsittelyä voida tehdä. Nimikkopuurekisterin mukainen henkilötietojen kerääminen ja käsittely ei ole lainmukainen peruste luovuttaa lapseen ja hänen vanhempaansa liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittely on mahdollista rekisteröidyn suostumuksella mutta kun kyse on alaikäisistä, tulee suostumus saada heidän huoltajiltaan. Lisäksi suostumus voidaan peruuttaa koska tahansa, jolloin suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely tulee lopettaa. Ei ole löytynyt tietosuojalainsäädännön mahdollistamaa tapaa, jolla jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle voitaisiin rekisteröidä tai nimetä syntymävuonna nimikkopuu.

Kaupunkiympäristön toimiala luo käytännön, jossa istutetaan joka vuosi juhlavin menoin yksi suurehko puun taimi kyseisenä vuotena syntyville helsinkiläisille lapsille. Puulajiksi valitaan pitkäikäiseksi tiedetty laji. Paikka valitaan jostakin uudesta tai peruskorjattavasta puistosta. Puun viereen sijoitetaan kyltti, jossa kerrotaan puun olevan omistettu tiettynä vuonna syntyneille lapsille, puun tieteellinen nimi, puun nimi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä mahdollisesti runo tai loru. Istutustapahtumasta tiedotetaan ja kaupunkilaisia kutsutaan mukaan osallistumaan tapahtumaan.

Kaupunkiympäristön toimiala lisää tämän nimikkopuun Helsingin kaupungin puurekisteriin. Jatkossa nimikkopuu ja sen tarkka sijainti on mahdollista löytää puurekisterin kaikkien katsottavissa olevasta selainpohjaisen versiosta.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 19.01.2021 § 14

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Puiden istuttaminen

Helsingin yleisille alueille istutetaan vuosittain sadoissa eri hankkeissa noin 2 000 puuta. Helsingin kaupunkimetsissä suositaan jatkuvaa kasvatusta eli suuri osa uusista metsäpuiden taimista on olevien puiden siemenistä kehittyviä taimia. Metsiin istutetaan puita vuosittain hyvin vaihteleva määrä, johon vaikuttavat sekä mahdolliset metsätuhot että luonnonhoidon työt. Helsingissä syntyy vuosittain noin 6 300 - 6 500 lasta.

Kaupunkiympäristön toimialan ei ole mahdollista saada reaaliaikaista tietoa istutettavista puista, koska tiedot istutetuista puista toimitetaan puurekisteriin aina jälkikäteen. Metsäpuita ei viedä puu- eikä metsärekisteriin.

Kaupunkiympäristön toimiala ei valitettavasti voi myöskään taata, säilyisikö henkilökohtainen nimikkopuu syntyneen lapsen koko eliniän. Monet seikat vaikuttavat puun elinkaareen: puu voi kuolla tautien, tuholaisten tai ilkivallan takia tai se voidaan joutua poistamaan muiden syiden vuoksi.

Kaupunkiympäristön toimiala arvioi, että Helsingissä syntyvien lasten ja istutettavien puiden yhteen saattaminen vaatisi kahden henkilön vuosityönpanoksen yhteydenottoineen ja rekisterin ylläpitämisineen.

Nimikkopuu ja tietosuojalainsäädäntö

Kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut selvitti, voidaanko kaupungilla tai toimialalla tietosuojalainsäädäntö huomioon ottaen luoda toimintatapa, jossa jokaiselle syntyvälle lapselle rekisteröitäisiin tai nimettäisiin syntymävuonna oma nimikkopuu. Lakipalvelut totesi, että nimikkopuurekisterin mukaisten henkilötietojen kerääminen edellyttäisi oikeusperusteen olemassaoloa. Ilman oikeusperustetta ei henkilötietojen käsittelyä voida tehdä.

Oikeusperusteena voisi periaatteellisesti toimia lasten henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella. Kun kyse on alaikäisistä, tulisi suostumus saada heidän huoltajiltaan. Tämä olisi haasteellista. Suostumuksen käyttö on yleisesti ottaen myös epävarmaa, koska suostumus voidaan peruuttaa koska tahansa, jolloin suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely tulee lopettaa. Syntyvistä lapsista rekisteriä pitävältä (sote) ei voida kerätä tietoja, koska nimikkopuurekisterin mukainen henkilötietojen kerääminen ja käsittely ei ole lainmukainen peruste luovuttaa sekä lapseen että hänen vanhempaansa liittyviä tietoja, joita pidetään arkaluonteisina.

Ottaen huomioon edellä mainittu sekä lasten ja heihin liittyvien arkaluonteisen henkilötietojen käsittelyn luonne ja riskit tällaista ei-lakisääteistä tarkoitusta eli henkilökohtaisen nimikkopuun istutusta varten, lakipalvelut toteaa, että se ei ole toteutettavissa oleva toimintatapa.

Yhteinen nimikkopuu lapsille

Kaupunkiympäristön toimiala luo vuodesta 2021 alkaen käytännön, jossa istutetaan joka vuosi juhlavin menoin yksi suurehko puun taimi sinä vuonna syntyville helsinkiläisille lapsille. Puulajiksi valitaan pitkäikäiseksi tiedetty laji. Paikka valitaan jostakin uudesta tai peruskorjattavasta puistosta, ja kohde voi sijaita missä päin Helsinkiä tahansa. Puun viereen sijoitetaan kyltti, jossa kerrotaan puun olevan omistettu tiettynä vuonna syntyneille lapsille, puun tieteellinen nimi, puun nimi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä mahdollisesti runo tai loru. Istutustapahtumasta tiedotetaan ja kaupunkilaisia kutsutaan mukaan osallistumaan tapahtumaan.

Kaupunkiympäristön toimiala lisää tämän nimikkopuun Helsingin kaupungin puurekisteriin. Jatkossa nimikkopuu ja sen tarkka sijainti on mahdollista löytää puurekisterin kaikkien katsottavissa olevasta selainpohjaisen versiosta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Elina Nummi, projektipäällikkö: 310 38475

elina.nummi@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi