Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, Suutarila

HEL 2020-011380
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä (Suutarila)

Teamchef

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki antaa seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon: Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan mikäli ********** kahden vuoden kuluessa tästä päätöksestä tekevät ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistönluovutuksen. Ennakkolausuntopyynnön mukana toimitetun kauppakirjaluonnoksen mukaan kaupan kohteena on yhteensä noin 4735 m²:n suuruiset kiinteistöjen ********** määräalat.

Päätöksen perustelut

Ennakkolausuntopyyntö

Kiinteistön omistaja pyytää 5.10.2020 toimitetulla viestillään Helsingin kaupungilta ennakkolausuntoa kaupungin mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa, jossa on tarkoitus myydä yhteensä noin 4735 m²:n suuruiset kiinteistöjen ********** määräalat.

Kartat kaupan kohteesta ovat liitteenä nro 1.

Etuostolain 8 §:n mukaan kunta voi pyynnöstä etukäteen antaa ilmoituksen, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistönluovutus tapahtuu kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä ja luovutuksen ehdot ovat samat kuin kunnalle ilmoitetut.

Päätöksen perustelut

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 9 §) mukaan maanhankinta-tiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa, lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa koska kaupan kohde sijaitsee alueella, jossa kaupunki ja myyjä ovat tehneet maankäyttösopimuksen liittyen vireillä olevaan asemakaavahankkeeseen, lisäksi kaupungin kannalta ei ole mielekästä hankkia asemakaavamuutoksen myötä syntyviä pientalotontteja.

Detta beslut publicerades 05.11.2020

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Stäng

Mer information fås av

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Beslutsfattare

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö

Bilagor

1. Liitekartat

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.