Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, opinto-ohjaajan virka, työavain KASKO-03-161-20

HEL 2020-011381
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, opinto-ohjaajan määräaikainen viransijaisuus, työavain KASKO-03-161-20.

Utbildningschef, Utbildningsenhet 3-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopistoon Kampus 3:en opinto-ohjaajan määräaikaiseen viransijaisuuteen ajalle 02.11.2020 – 31.5.2021 filosofian maisteri, opinto-ohjaaja **********

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 11.9. – 27.9.2020 avoinna haku opinto-ohjaajan määräaikaiseen viransijaisuuteen ajalle 02.11.2020 – 31.05.2021. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-161-20. Määräaikaan 27.9.2020 mennessä tehtävään haki 18 henkilöä.

Viran kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Virkaa täyttäessä lisäksi edellytettiin tuoretta kokemusta opinto-ohjaajan työstä ja osaamista monipuolisista ohjausmenetelmistä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja, hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä näyttöä tuloksellisesta ohjauksen kehittämistyöstä. Tehtävä edellyttää myös joustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Virkaan täyttäessä luettiin eduksi kokemus eri ikäisten monikulttuuristen opiskelijoiden ohjauksesta, pääkaupunkiseudun palveluverkostojen ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus.

Hakijoista viisi kutsuttiin haastatteluun, joista kaksi peruutti hakemuksensa. Haastattelut suorittivat koulutuspäällikkö ********** , apulaisrehtori ********** ja opinto-ohjaaja ********** keskiviikkona 7.10.20 ja perjantaina 9.10.20.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri. Lisäksi hän on suorittanut pedagogiset opinnot ja opinto-ohjaajan tutkinnon. Hän on toiminut oppilaanohjauksen lehtorina 2019 – 2020, tuntiopettajana 2015 – 2016 sekä ohjaavana opettajana 2002 – 2016.

********** on koulutukseltaan restonomi. Lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajan ja opinto-ohjaajan tutkinnot. Hän on toiminut oppilaanohjaajana 2019 – 2020 ja ravintolapalveluiden ammatin opettajana 1988 – 2016.

********** on filosofian maisteri. Lisäksi hän on suorittanut pedagogiset opinnot, erityisopettajan opinnot ja opinto-ohjaajan tutkinnon. Hän on toiminut opinto-ohjaajana 2018, 2013 – 2014, 2012. Hän on toiminut opettajana, kouluttajana, lehtorina tai erityisopettajana 1997 – 2020 aikana.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen ja haastatteluiden perusteella tehdyn kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

********** täyttää kyseiselle opinto-ohjaajan tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) opinto-ohjausta koskevien 15§:n ja 17§:n säännösten mukaiset ehdot.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 19.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Kivipelto-Karjalainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 662 1794

jaana.kivipelto-karjalainen@edu.hel.fi

Beslutsfattare

Jaana Kivipelto-Karjalainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-6