Lainan myöntäminen, lainaehtojen muutos, Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

HEL 2020-011392
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 32. / 764 §

Lyhennysvapaan myöntäminen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n lainoille

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n lainoille lyhennysvapaata

A

Atlantinkaaren pysäköintilaitoksen lainalle 30.11.2023 saakka ja

B

Saukonlaiturin pysäköintilaitoksen lainalle 30.11.2025 saakka.

Lainojen laina-aikoja ei pidennetä vaan tasalyhennykset lasketaan uudelleen lyhennysvapaan jälkeiselle laina-ajalle jäljellä olevan pääoman perusteella. Mahdolliset ylimääräiset lyhennykset eivät lyhennä laina-aikaa, ellei jäljellä olevaa lainapääomaa makseta kokonaan ennenaikaisesti takaisin. Lainoille kertyneet korot laskutetaan normaalisti. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on vuonna 2012 perustettu yhtiö, joka kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. Yhtiön toimialana on maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleiskaavan nro 11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoittuvia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liittyviä alueellisia palveluita ja harjoittaa vuorottaispysäköintiin liittyvää toimintaa. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa. Yhtiö ei jaa osakkeenomistajilleen osinkoa vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on rakennuttanut maanalaisen kalliopysäköintilaitoksen, joka otettiin käyttöön tammikuussa 2017. Pysäköintilaitokseen rakennettiin 900 velvoiteautopaikkaa ja 9000 VSS-paikkaa, jotka palvelevat Jätkäsaaren alueen asuin- ja toimitilatontteja. Yhtiö on rakennuttanut maanalaisen pysäköintilaitoksen lisäksi kaksi maanpäällistä pysäköintilaitosta (Atlantinkaari ja Saukonlaituri) Jätkäsaaren alueelle rakennettavien asuin- ja kiinteistöyhtiöiden velvoitepaikoiksi. Kaupunginhallitus myönsi 21.10.2019, 695 §, rakennusaikaiset lainat maanpäällisten pysäköintilaitosten väliaikaiseksi rahoitukseksi. Lopullinen rahoitus katetaan osakemerkinnöillä alueelle rakennettavien kiinteistöjen toimesta. Atlantinkaaren pysäköintilaitoksessa on yhteensä 421 autopaikkaa ja Lidl Suomi Ky on rakennuttanut kahteen alimpaan kerrokseen alueen asukkaita palvelevan myymälän ja pysäköintitilan
52 autolle. Saukonlaiturin pysäköintilaitoksessa on yhteensä 598 autopaikkaa, kierrätyspiste sekä kaksi noin 400 m²:n suuruista varikkotilaa, joista toinen on varattu Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja toinen alueelliselle kiinteistöhuoltoyritykselle.

Yhtiö on rakennuttanut pysäköintilaitokset etupainotteisesti, jotta alueelle jo rakennetuille ja tulevaisuudessa rakennettaville kiinteistöille saadaan järjestettyä alueen asemakaavan ja kiinteistön tontinvarausehtojen edellyttämät velvoitepysäköintipaikat. Atlantinkaaren laitoksen lainapääoma 12,7 miljoonaa euroa on nostettu kokonaan ja laina-aika päättyy 31.5.2025. Saukonlaiturin laitokselle myönnetystä 21 miljoonan euron lainapääomasta on nostettu 7 miljoonaa euroa ja yhtiö katsoo tämän riittävän, jolloin loppuosa lainasta voidaan jättää nostamatta. Saukonlaiturin laitoksen laina-aika päättyy 31.5.2030. Molempien lainojen alkuperäisen takaisinmaksuohjelman mukaiset ensimmäiset lyhennykset olivat toukokuussa 2020, mutta rahoitusjohtaja myönsi kaupunginhallituksen 6.4.2020, § 234, antamalla valtuutuksella 12.5.2020,
§ 31, yhtiön lainoille lyhennysvapaata toukokuun erille pidentämällä laina-aikaa kuudella kuukaudella.

Pysäköintilaitosten toiminta-alueiden tontinluovutusten tilanteesta ja aikatauluista johtuen laitosten täyttöasteet ovat vielä joitakin vuosia vähäisiä. Kaupungin alueen kaavoituksesta vastaavien tahojen kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella arvioidaan, että Atlantinkaaren laitoksen osakemerkinnät voisivat toteutua vuosiin 2023-2024 mennessä. Vastaavasti Saukonlaiturin laitoksen merkinnät voivat toteutua kokonaisuudessaan vasta vuoden 2025 jälkeen. Lainoihin kohdennettavat tulot muodostuvat täysin uusien osakkeenomistajien maksamista merkintähinnoista. Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:llä on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa toiminta-alueidensa uusien tontinluovutusten aikatauluihin, mikä luo epävarmuuden ja epäsäännöllisyyden tulevien vuosien osakemerkinnöistä saatavien tulojen määriin.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy hakee Atlantinkaaren laitoksen lainaan lyhennysvapaata 30.11.2023 saakka, jolloin ensimmäinen maksuohjelman mukainen lyhennys erääntyy 31.5.2024. Saukonlaiturin laitoksen lainaan haetaan lyhennysvapaata 30.11.2025 saakka, jolloin ensimmäinen maksuohjelman mukainen lyhennys erääntyy 31.5.2026. Lainojen laina-aikoja ei pidennetä. Kaupunginhallituksen 20.4.2015, § 402, hyväksymien velan yleisten ehtojen mukaan velallisella on oikeus maksaa velka osittain tai kokonaan ennenaikaisesti takaisin ilman kuluja. Yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti se sitoutuu tekemään ylimääräisiä lyhennyksiä lainoihin uusia osakemerkintöjä vastaavilla määrillä jo lyhennysvapaan aikana korkokulujen pienentämiseksi. Ylimääräiset lyhennykset eivät myöhemmin lyhennä voimassa olevan maksuohjelman mukaista enimmäislaina-aikaa vaan lyhennyserät lasketaan lyhennysvapaan päätteeksi uudelleen jäljellä olevien pääomien mukaisesti.

Kuntalaki ja valtiontuki

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on osa kaupunkikonsernia ja lainalle asetetaan tavanomaisiksi katsottavat vakuudet. Tytäryhteisöjen toiminnan lainoittamiseen sisältyvää riskiä pienentää se, että tytäryhteisöt ovat kaupungin omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan alla ja velvollisia noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnettyjen miljoonien tai edes kymmenien miljoonien eurojen lainoista tai takauksista.

Lainaehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun lainalta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kun lainalta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mukaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen, jolloin järjestelyyn ei sisälly valtiontueksi katsottavaa taloudellista etua.

Stäng

Detta beslut publicerades 24.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi