Virkasuhteen täyttäminen, ympäristöpalvelut, palvelut ja luvat, tiimipäällikön virka, työavain KYMP-03-41-20

HEL 2020-011457
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat- palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön ympäristövalvontatiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Miljödirektör

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun ympäristöjohtaja päätti valita ympäristövalvontatiimin tiimipäällikön virkaan (035473) ********** 26.1.2021 alkaen 3987,06 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Tiimipäällikön virka tulee avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja jää eläkkeelle 1.1.2021 alkaen.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2. mom. 5 kohtaan.

Viran täyttäminen

Virka on ollut julkisesti haettavana 16.10.-13.11.2020. Hakuilmoitus on julkaistu Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, Duunitorilla, Oikotiellä, Helsingin Sanomissa, Kuntarekryssä sekä ympäristö ja terveys-verkkosivuilla.

Tiimipäällikön tehtävänä on ympäristövalvontatiimin esihenkilötehtävät. Lisäksi tehtävänä on vastata tiimin toimintakyvystä ja resursoinnista sekä toiminnan kehittämisestä ja viestinnästä.

Tiimipäällikön kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi edellytettiin valmiuksia tiimin johtamiseen.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävään etsitään henkilöä, jolla on valmiudet esihenkilötehtäviin sekä vahvaa kokemusta ympäristövalvonnasta.

Esihenkilötehtävässä menestymiseen ilmoitettiin tarvittavan hyviä yhteistyö- ja verkostoitumisen taitoja, kannustavaa otetta sekä nopeutta reagoida muuttuviin tilanteisiin. Tiimipäällikön toivottiin näkevän henkilöstön ja asiantuntijuuden keskeisenä voimavarana ja projektit, ohjelmat ja selvitykset tärkeinä valvonnan kehittämisen työkaluina. Lisäksi ilmoitettiin arvostettavan julkishallinnon ja esimiestyön tuntemusta.

Eduksi ilmoitettiin luettavan kokemus esihenkilötehtävistä ja ympäristövalvonnasta, hyvät vuorovaikutustaidot, kehittämisen keinojen hyvä tuntemus ja hyvä englannin kielen taito.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Tiimipäällikön virkaan haki hakuajan kuluessa 9 henkilöä, joista 2
henkilöä eivät täyttäneet kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin viisi henkilöä: ********** Hakijoita haastattelivat 23.-26.11.2020 **********

Toiseen haastatteluun kutsuttiin ********** Hakijoita haastattelivat 2.12.2020 **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 7.11.-11.11.2020.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävässä korostuu henkilömäärältään suhteellisen ison, ympäristönsuojeluvalvonnan asiantuntijatyötä tekevän tiimin esihenkilötehtävät sekä tiimin toimintakyvystä ja resursoinnista huolehtiminen.

Haastattelussa erityistä huomiota kiinnitettiin hakijoiden ympäristövalvonnan osaamiseen, johtamisvalmiuksiin, kehittämistyökalujen tuntemukseen, vuorovaikutustaitoihin sekä kielitaitoon.

Ympäristöjohtaja katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen, henkilöarviointien sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että valittu on tiimipäällikön virkaan parhaiten soveltuva.

Valintaa virkaan puoltaa hänen vahva kunnallisen ympäristöhallinnon ja –valvonnan sekä ympäristölainsäädännön osaaminen sekä käytännön työssä osoitetut esihenkilövalmiudet sekä yhteistyö- ja verkostoitumistaidot.

Detta beslut publicerades 23.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Esa Nikunen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 3200

esa.nikunen@hel.fi

Beslutsfattare

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja

Bilagor

1. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-41-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.