Maankäyttösopimus ja esisopimus, tontti 54048/2, Merikorttikuja 6, Vuosaari, Fastighets Ab Babord

HEL 2020-011567
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 650 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen tekeminen Fastighets Ab Babordin kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12553 (tontti 91-54-48-2)

Stadsmiljönämnden

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaa lautakunnan tekemään tontin 91-54-48-2 omistajan Fastighets Ab Babordin kanssa liitteen 3 mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen.

Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen ja esisopimuksen sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA154-12)

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Voimassa olevat asemakaavat

Asemakaavan muutos koskee yksityisessä omistuksessa olevaa tonttia 91-54-48-2 sekä kaupungin omistamia puisto- ja katualueita.

Tontilla on voimassa asemakaava nro 6078, joka on vahvistettu 17.5.1969 ja jossa tontti on merkitty kuulumaan asuntokerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin rakennusoikeus on 13 300 k-m², ja Facta-kuntatietojärjestelmän mukaan tontille on rakennettu 13 409 k-m².

Puistoalueella on voimassa asemakaava nro 7219, joka on vahvistettu 1.4.1976.

Kallvikintien katualueella mainitun tontin ja puistoalueen kohdalla on voimassa asemakaava nro 6310, joka on vahvistettu 1.7.1970.

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 16.4.2019 kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12553 hyväksymistä.

Uutta asuinrakennusoikeutta tulee 9 900 k-m² ja uutta liiketilaa vähintään 200 k-m². Tontinomistajan tarkoitus on toteuttaa liiketilaa noin 300 k-m².

Tontin 91-54-48-2 ja Kallvikintien välistä puistoa liitetään asuinkerrostalojen korttelialueeseen 1 390 m².

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu likimääräinen alueen osa siirretään tontin eteläpuolelle puistoksi jäävälle alueelle.

Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus

Asemakaavan muutos korottaa tontin 91-54-48-2 arvoa merkittävästi, joten tonttiyksikkö on käynyt maanomistajan kanssa kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 3 oleva maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus. Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille 970 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Esisopimuksen mukaan kaupunki myy maanomistajalle 1 390 m² kerrostalotontiksi muutettavaa puistoa 1 070 000 euron kauppahinnalla. Yhteisarvo on siten 2 040 000 euroa.

Kaupungin omistama alue on uuden tontin pienempi osa. Kaavan toteuttaminen edellyttää, että tontin koko alue on yksissä käsissä, eli käytännössä, että maanomistaja on hankkinut pienemmän osan omistukseensa. Maanomistajalla on tontin arvokkaamman osan omistajana lunastusoikeus kaupungin omistamaan pienempään tontinosaan, kun kaavamuutos on vahvistettu.

Esittelijä katsoo, että sopimus ja esisopimus ovat kaupunginhallituksen päätöksen mukaisia, ja puoltaa niiden hyväksymistä.

Stäng

Detta beslut publicerades 13.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Mer information fås av

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo@hel.fi

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne@hel.fi