Vuokraus, tontti 43012/17, Hitsaajankatu 14, Herttoniemi, Etola Kiinteistöt Oy

HEL 2020-011631
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 652 §

Liiketontin uudelleenvuokraus Etola Kiinteistöt Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43012/17)

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

 • vuokrata uudelleen Etola Kiinteistöt Oy:lle (y-tunnus 2328286-4) Helsingin Herttoniemessä sijaitsevan liiketontin 43012/17 (3 515 m², 4 600 k-m², Hitsaajankatu 14) liike- ja toimistotarkoitukseen 1.1.2021 – 31.12.2049 liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimuksen mukaisesti
 • merkitä tontin nykyisen maanvuokrasopimuksen nro 8922 päättymään 31.12.2020 (L1143-5)
 • oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(L1143-62)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tonttia ja sen vuokrausta koskevat tiedot

Vuokralainen pyytää päätösesityksen mukaisen tontin vuokraamista uudelleen.

Nykyisen maanvuokrasopimuksen vuokra-aika on 1.7.1970 – 31.12.2020.

Tontilla on voimassa asemakaava nro 10548 (1999), jossa se on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös julkista palvelutilaa sekä tiloja huvi- ja viihdetarkoituksiin (K). Tontin pinta-ala on 3 515 m² ja rakennusoikeus 4 600 k-m².

Yleiskaavassa (2016) tontti on osoitettu liike- ja palvelukeskustan alueeksi (C1).

Tontilla sijaitsee 3-kerroksinen ja 3 295 k-m²:n suuruinen liikerakennus.

Vuokralainen harjoittaa tontilla ja sillä olevassa rakennuksessa liiketoimintaa ja lisäksi tiloja on vuokrattu huoneenvuokrasopimuksella mm. anniskeluravintolatoimintaan.

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat esityksen liitteinä 2 ja 3.

Tontin uudelleenvuokraus

Hakijalle esitetään vuokrattavaksi uudelleen päätösesityksen mukainen tontti 31.12.2049 saakka liike- ja toimistotarkoitukseen.

Uusia vuokrausperiaatteita ei ole vahvistettu alueelle eikä tontille. Alueella jo tehtyjen tonttien uudelleenvuokrausten vuokra-ajat ovat enintään vastaavan pituisia.

Tontin vuokraaminen uudelleen kyseiseksi ajaksi ja tarkoitukseen on perusteltua, koska tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu liiketarkoitukseen ja yleiskaavassa osoitettu liike- ja palvelukeskustan alueeksi, ja yleiskaavoitusyksikkö ja asemakaavoitus puoltavat tontin vuokraamista.

Uudelleenvuokraukselle ei ole myöskään estettä, koska tontilla oleva rakennuskanta ja pihapiiri ja siihen rajautuva lähiympäristö ovat tyydyttävässä kunnossa päätösehdotuksen mukainen vuokra-aika huomioon ottaen.

Vuokralainen on täyttänyt nykyisen maanvuokrasopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Tontin uusi vuosivuokra

Tontin voimassa olevan maanvuokrasopimuksen vuosivuokra on 3 557 euroa elinkustannusindeksissä 1951 = 100, joka vastaa nykyrahassa noin 69 290,36 euroa (ind. 1948).

Tontin uudeksi vuosivuokraksi esitetään 3 690,75 euroa elinkustannusindeksissä 1951 = 100, joka vastaa nykyrahassa 72 966,13 euroa (ind. 1977).

Uusi vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksin muutokseen siten kuin maanvuokrasopimuksen ehdossa on sanottu.

Tontin vuosivuokra nousee tonttia uudelleen vuokrattaessa noin neljällä tuhannella eurolla.

Uusi vuosivuokra perustuu tällä hetkellä vuokrasopimuksen käyttötarkoituksen mukaiseen tontin markkinaehtoiseen yksikköhintaan 21 euroa/k-m² elinkustannusindeksissä 1951 = 100 (ind.100), joka vastaa nykyrahassa noin 415,17 euroa/k-m² (ind. 1977), sekä kaupunginvaltuuston päättämään viiden prosentin vuotuiseen tuottoon.

Edellä sanotun vuokranmäärityksen markkinaehtoisuus on varmistettu puolueetonta arvioijaa käyttäen (Gem Property Oy 20.5.2020).

Lisäksi esitettävä vuosivuokra perustuu alueella käytettävään tonttitehokkuuslukua e=1,0 vastaavaan rakennusoikeuteen, jota käytetään, kun asemakaavan mukainen rakennusoikeus ylittää tonttitehokkuusluvun e=1,0 mukaisen rakennusoikeuden, mutta toteutunut rakennusoikeus ei ylitä tonttitehokkuuslukua e=1,0 vastaavaa rakennusoikeutta. Po. tontin toteutunut rakennusoikeus ei ylitä tonttitehokkuuslukua e=1,0 vastaavaa rakennusoikeutta, joten vuokrausperusteena käytetään tonttitehokkuuslukua e=1,0 vastaavaa rakennusoikeutta 3 515 k-m².

Vuokrausperiaatteiden ja tontinluovutuslinjausten noudattaminen

Esitettävä tontin uudelleenvuokraus ja sitä koskeva vuokrasopimusluonnos on laadittu kaupunginhallituksen 1.4.2019, 5 § päättämien tontin luovutusta koskevien linjausten mukaisesti.

Maanvuokrasopimuksen ehdot

Uudelleenvuokrattavan tontin maanvuokrasopimuksen 1 §:än esitetään erityistä ehtoa, että vuokralaisella on oikeus pitää tontilla enintään 3 515 k-m²:n suuruista liikerakennusta, koska tontin vuokra myös perustuu asemakaavan rakennusoikeutta pienempään tonttitehokkuuslukua e=1,0 vastaavaan rakennusoikeuteen.

Muuten uudelleenvuokrattavan tontin maanvuokrasopimus esitetään tehtäväksi kaupunkiympäristötoimialan tavanomaisin toimitilatonttia koskevin maanvuokrasopimusehdoin.

Toimivalta

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019, 5 § hyväksymän johtosäännön mukaan kaupunkiympäristölautakunta antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä enintään 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, joissa enintään yhden vuoden irtisanomisaika.

Stäng

Detta beslut publicerades 13.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Mer information fås av

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74013

jukka.helenius@hel.fi