Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2021

HEL 2020-011635
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Muutos kulttuurin ja vapaa-ajantoimialan liikuntapalvelun hinnastoon vuodelle 2021

Idrottsdirektör

Päätös

Liikuntajohtaja päätti tehdä muutoksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelun hinnastoon (vuodelle 2021) koskien Kaisaniemen kentän hinnoittelua. Hinnastoon lisätään 30% maankäyttömaksun alennusluokka, joka myönnetään, mikäli tapahtumalla on Ekokompassi -sertifikaatti.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuoden 2021 hinnoitteluperiaatteista 8.9.2020, § 123. Hinnoitteluperiaatteissa delegoidaan toimialajohtajalle oikeus päättää hinnastosta ja palvelujen päälliköille oikeus päättää yksittäisistä ja vähäisistä hintamuutoksista.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käytössä maankäyttömaksun alennusluokka, 30 % alennus tapahtumille, joilla on Ekokompassi tapahtuma -sertifikaatti. Alennuksen käyttöönotto liikuntapalvelun hallinnoiman Kaisaniemen kentän hinnoittelussa yhdenmukaistaa kaupungin isoimpien ulkotapahtuma-alueiden hinnoittelun.

Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 mukaisesti Helsinki korostaa toiminnassaan ekologisia arvoja, ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Tapahtumanjärjestäjien kannustaminen ympäristövastuulliseen tapahtumanjärjestämiseen tukee tätä kaupungin strategista tavoitetta.

Detta beslut publicerades 25.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Beslutsfattare

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja