Valtuustoaloite, Koulussa tapahtuvan kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisy

HEL 2020-011649
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 39 §

Den av ledamoten Johanna Laisaari väckta motionen om tillämpningen av programmet mot mobbning

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Johanna Laisaari och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att fostrans- och utbildningssektorn ska reda ut hur stadens skolor har tillämpat programmet mot mobbning.

Stadsstyrelsen konstaterar att programmet för att bekämpa mobbning har införts inom småbarnspedagogik, skolor och läroanstalter. Alla åtgärder i programmet har gått vidare. Fostrans- och utbildningsnämnden får regelbundet rapporter om hur programmet genomförts.

Skolhälsovårdsenkäten som kartlägger mobbning görs vartannat år och skolorna rekommenderas att däremellan använda skolans välfärdsprofil. Resultaten från skolhälsovårdsenkäten kommer i fortsättningen också att behandlas mer tillsammans med eleverna och deras vårdnadshavare.

I fortsättningen kan en vårdnadshavare eller elev själv anmäla mobbning, trakasserier eller diskriminering med hjälp av formuläret i Wilma. I Wilma har man också lagt till ett formulär där man kan skriva in en utredning om mobbning.

Elevvårdens psykologer och kuratorer har utbildats för att använda ett restorativt arbetssätt. De träffar alla elever i sjuan och i första årskursen på i andra stadiet i små grupper. De lärare som leder stödelevernas verksamhet har fått utbildning av Mannerheims Barnskyddsförbund för att reda ut situationer där mobbning förekommit. I skolorna testas en modell där skolans anställda utser en person som har det övergripande ansvaret för att bekämpa mobbning. Programmet KiVa-skola tillämpas fortfarande i en stor del av skolorna.

I allvarliga mobbningssituationer får skolorna stöd från Stationens barns K-0-verksamhet, där externa experter kommer och träffar parterna och deras föräldrar. Erfarenheten visar att en extern aktör oftast lyckas lösa en lång rad situationer som blivit besvärliga under en lång tid. Experter från Stationens barn och Mannerheims barnskyddsförbund testar även en kamratstödsgrupp för mobbade elever.

En del av åtgärderna i programmet kräver att de planeras lokalt i daghem, skola eller läroanstalt. Dylika åtgärder är klassens regler mot mobbning, kontinuerlig gruppering genom vilken man ser till att barn och unga fäster sig vid sin grupp, systematisk tillämpning av program som främjar sociala och empatiska färdigheter samt en utnämnd vuxen som ser till att mobbningen slutar för den som blivit mycket mobbad Skolorna antecknar i skolans verksamhetsplan hur åtgärderna har genomförts.

Man har informerat om programmet inom staden, till tredje sektorn samt till övriga samarbetspartner. Med hjälp av föräldraföreningen Helvary försöker man öka vårdnadshavarnas medvetenhet om programmet. Information till alla kommuninvånare är under beredning och man gör inslag om programmet för bland annat medierna.

Svaret stämmer överens med fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 62

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.12.2020 § 300

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Johanna Laisaaren valtuustoaloitteesta koulussa tapahtuvan kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisystä:

Kouluterveyskyselyn mukaan kiusaaminen vähenee kouluissa ja oppilaitoksissa, mutta jokainen kiusaamistapaus on liikaa. Helsinki laati kunnianhimoisen kiusaamisen vastaisen ohjelman (KVO13), joka on otettu käyttöön Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjelma on annettu vapaasti myös kaupungissa toimivien yksityisten ja valtion koulujen/oppilaitosten käyttöön.

Kiusaamisen vastainen ohjelma on systemaattisesti noudatettava kokonaisuus, eikä mikään yksittäinen hanke tai menetelmä. Esimerkiksi KiVa-koulu on yksi sosiaalisia- ja tunnetaitoja kehittävistä ohjelmista, mutta ei ainoa tieteellisesti toimivaksi osoitettu väline. Maksullisuudesta huolimatta suurin osa helsinkiläisistä kouluista käyttää yhä KiVa koulu -ohjelmaa. Tosin nuorilta on tullut melko voimakastakin kritiikkiä siitä, ette he eivät koe menetelmästä olevan hyötyä. Osittain syynä saattaa olla se, että Kiva koulu ohjelmaa on usein käytetty suppeammin kuin sitä on tarkoitettu käytettävän. Esimerkiksi kaikki opettajat eivät käytä ohjelmaa, eikä siihen liittyviä KiVa-tunteja ole aina pidetty.

KVO13-ohjelman toimenpiteet ovat:

1. Hyvinvoinnin mittarit

2. Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat

3. Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt

4. Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen

5. Opiskeluhuollon edustajat tapaavat pienryhmissä 7. luokkien ja toisen asteen aloittavat oppilaat

6. Sähköiset palautekanavat

7. Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen

8. Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt

9. Restoratiivisten lähestymistapojen käyttö

10. Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle

11. Kiusaaminen on rikos. K-0-toiminta kaikki koulut kattavaksi

12. Tukioppilastoiminnan kehittäminen

13. Vertaistukitoiminta

Kaikki KVO13-ohjelman toimenpiteet ovat edenneet. Kouluterveyskysely tehdään edelleen joka toinen vuosi ja kouluja sekä oppilaitoksia suositellaan vahvasti käyttämään väliaikoina koulun hyvinvointiprofiilia. Kouluterveyskyselyn tuloksia tullaan jatkossa käsittelemään aiempaa enemmän myös oppilaiden/opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit on koulutettu käyttämään restoratiivista työotetta. Lisäksi he tapaavat kaikki 7. luokan ja toisen asteen 1. luokan oppijat pienryhmissä. Tukioppilastoimintaa ohjaavat opettajat ovat saaneet kiusaamistilanteiden selvittelyyn liittyvän koulutuksen Mannerheimin Lastensuojeluliiton vetämänä. Kouluissa on alettu pilotoida mallia, jossa koulun työntekijät valitsevat keskuudestaan henkilön, jolla on kokonaisvastuu kiusaamisen vastaisista toimista juuri siinä koulussa.

Wilmaan on lisätty lomake, johon voidaan kirjata kiusaamistapahtuman selvittely koulussa tai oppilaitoksessa. Jatkossa huoltaja tai oppija itse voivat ilmoittaa kiusaamisesta, häirinnästä tai syrjinnästä Wilmaan liitettävän lomakkeen avulla. Lomake on loppuhiomista vaille valmis.

Vakavissa kiusaamistilanteissa koulut tai oppilaitokset saavat tukea Aseman lasten K-0-toiminnasta. Tällöin ulkopuoliset asiantuntijat tulevat tapaamaan kiusaamisen osapuolia ja heidän vanhempiaan. Kokemusten mukaan ulkopuolinen toimija onnistuu useimmiten selvittämään pitkällekin tulehtuneet tilanteet ajan kanssa. Paljon kiusatuille oppilaille on alettu pilotoida vertaistukiryhmää. Ryhmää vetävät Aseman lasten ja Mannerheimin lastensuojeluliiton asiantuntijat.

Osa toimenpiteistä edellyttää sitä, että niitten toteuttaminen suunnitellaan päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa. Perusopetuksen palvelukokonaisuudessa kouluja onkin velvoitettu kirjaamaan näitten toimenpiteitten toteuttaminen koulun toimintasuunnitelmaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat luokan säännöt kiusaamista vastaan, jatkuva ryhmäyttäminen jolla varmistetaan lasten ja nuorten kiinnittyminen omaan ryhmään, sosiaalisia- ja tunnetaitoja edistävien ohjelmien systemaattinen käyttö sekä paljon kiusatuksi tulleelle oppilaalle sovittava nimikkoaikuinen, joka seuraa että kiusaaminen loppuu. Kaikki nämä neljä toimenpidettä näkyvät jo tällä hetkellä peruskoulujen toimintasuunnitelmissa muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta.

Ohjelmaa on viety tiedoksi toisille toimialoille, kolmannen sektorin toimijoille sekä muille yhteistyökumppaneille. Ohjelma on tehty tietoisuuden lisäämiseksi ja keskustelun pohjaksi jokaisen koulun toimijoille. Helvaryn (Helsingin vanhemmat r.y.) kanssa on aloitettu keskustelu siitä, miten ohjelma saadaan nykyistä paremmin huoltajien tietoon. Kaikille kuntalaisille suunnattu tiedottaminen on valmisteilla ja ohjelmasta tehdään tietoiskuja muun muassa median käyttöön.

Ohjelman etenemistä seurataan kaikissa palvelukokonaisuuksissa ja tilanteesta raportoidaan säännöllisesti kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalle. KVO13 on pitkäjänteinen toimintatavan muutos.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen@hel.fi

Hanna Kaunisto, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

hanna.kaunisto@hel.fi

Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 19.03.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi