Valtuustoaloite, Helsinki tukee ydinasekieltosopimusta

HEL 2020-011655
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 271 §

V 5.5.2021, Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamiseksi

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Stäng

Valtuutettu Kati Juva ja 22 muuta valtuutettua esittivät valtuustoaloitteessaan (21.10.2020), että Helsingin kaupunki allekirjoittaa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) -kampanjan kaupunkivetoomuksen (Cities Appeal) ja osoittaa siten tukensa YK:n ydinasekieltosopimukselle.

ICAN-kampanjan tavoitteena on edistää ydinaseriisuntaa ja YK:n ydinasekieltosopimuksen toimeenpanoa. Kampanja on perustettu Australiassa vuonna 2007 ja siinä on mukana kansalaisjärjestöjä noin sadasta maasta.

YK:n ydinasekieltosopimus astui voimaan 21.1.2021. Sen oli 18.3.2021 mennessä ratifioinut 54 maata. Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta. Sopimus kieltää ydinaseiden valmistuksen, hallussapidon ja käyttämisen.

ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen on allekirjoittanut lähes 400 kaupunkia 17 eri maasta. Pohjoismaista mukana on Oslon ja usean muun norjalaisen kaupungin lisäksi vain Göteborg.

Kaupunkien kansainvälinen toiminta on nykyisin huomattavan laajaa, ja kaupungit ovat lisänneet kansainvälistä edunvalvontaansa valtioiden suuntaan. Myös Helsinki on kaupunkistrategian mukaisesti vahvistanut kansainvälistä toimintaansa. Toiminta kohdistuu asioihin, jotka liittyvät kaupunkeihin, ovat kaupungin toimintaa ja joihin kaupunki voi vaikuttaa.

Kunnan toimialaa koskevassa oikeuskäytännössä kunnan nimissä annettuihin ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin kannanottoihin on aiempina vuosina suhtauduttu pidättyvästi. Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 1983 tekemän päätöksen (KHO 1983 II 28) mukaan kunnan toimialaan ei kuulunut ydinaseetonta Pohjolaa koskevan vetoomuksen allekirjoittaminen.

Kaupunkien kansainvälinen toiminta on viimeisten vuosikymmenien aikana laajentunut ja monipuolistunut. Kaupunginhallitus kuitenkin katsoo, että ydinaseita koskevan kannanoton antaminen ei edelleenkään ole kunnan toimialaa koskevan sääntelyn mukaista. ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittaminen ei näin ollen ole perusteltua.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Stäng

Detta beslut publicerades 23.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi