Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Fuku Oy

HEL 2020-011662
Ärendet har nyare handläggningar
§ 49

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Fuku Oy:lle

Enhetschef

Päätös

Toimija

Fuku Oy, Nuolitie 15b, 02240 Espoo, y-tunnus 2556345-9

Elintarvikehuoneisto

Fuku Oy, Fredrikinkatu 36, 00100 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Fuku Oy:n on lopetettava itse valmistettujen ja pakattujen elintarvikkeiden, jotka sisältävät eläinperäistä raaka-ainetta, toimittaminen vähittäismyyntiin.

2. Elintarvikehuoneiston tilojen tulee olla riittävät tiloissa harjoitettuun toimintaan nähden.

3. Keittiötilojen ja varaston huonokuntoiset/rikkinäiset pinnat tulee kunnostaa siten, että pinnat ovat helposti puhtaana pidettäviä ja ehjiä.

4. Keittiön ja varaston likaiset pinnat sekä kylmälaitteet tulee puhdistaa. Elintarvikehuoneisto on pidettävä puhtaana. Tilojen siisteydestä, puhtaudesta sekä järjestyksestä tulee huolehtia.

5. Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet tulee säilyttää lainsäädännön mukaisissa lämpötiloissa.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 7.12.2020 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Fuku Oy:n tiloihin osoitteessa Fredrikinkatu 36 on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 9.10.2020. Tarkastuksella on todettu, että ilmoittamattomassa elintarvikehuoneistossa harjoitetaan laitoshyväksymistä edellyttävää toimintaa. Kohteessa todettiin epäkohtia mm. tilojen soveltuvuudessa, kunnossa ja puhtaanapidossa sekä elintarvikkeiden lämpötiloissa (Liite 1 Tarkastuskertomus). Toiminta tiloissa on toimijalta saatujen tietojen mukaan aloitettu helmikuussa 2020. Eläinperäisen raaka-aineen (kala) käyttömäärät ylittävät huomattavasti kansallisen eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun asetuksen (1258/2011) antamat määrärajat.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 23.10.2020 päivätyllä kirjeellä (Liite 2).

Toimija on antanut vastineen (Liite 3) määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa, että yritys on rakentamassa Espooseen uutta valmistuspaikkaa. Toimijan arvion mukaan tila saataisiin käyttöön noin 4 viikon kuluttua ja toimija toivoo, että toiminta Fredrikinkadulla voisi jatkua 7.12.2020 asti. Tulevaan toimintaan on laadittu uusi, tarkempi omavalvontasuunnitelma.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Fuku Oy ei ole korjannut tarkastuksella havaittuja epäkohtia. Koska Fuku Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Kuulemiskirjeessä epäkohtien korjauksien määräajaksi ehdotettiin 27.11.2020. Toimijan antaman vastineen perusteella määräaikaa on pidennetty siten, että epäkohdat on korjattava 7.12.2020 mennessä.

Elintarvikelain 10 §:n mukaan elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset. Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luvut I–II) mukaan elintarvikkeiden valmistuksessa, käsittelyssä tai jalostuksessa käytettävät tilat (ruokailutiloja ja III luvussa määriteltyjä tiloja lukuun ottamatta mutta kuljetusvälineissä olevat tilat mukaan lukien) on suunniteltava ja sijoiteltava niin, että niissä voidaan noudattaa hyvää elintarvikehygieniakäytäntöä ja ehkäistä saastuminen eri toimien välillä ja niiden aikana. Fuku Oy:n keittiö- ja varastotiloissa oli rikkinäisiä ja huonokuntoisia pintoja, jotka eivät ole helposti puhdistettavia. Lisäksi kylmäsäilytystilaa oli liian vähän, sillä elintarvikkeita säilytettiin huoneenlämmössä.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luku I ja V) mukaan elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa sekä kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat esineet, välineet ja laitteet on puhdistettava tehokkaasti ja tarvittaessa desinfioitava. Fuku Oy:n keittiön pinnoissa oli pinttynyttä likaa ja varastossa oli likaisuutta.

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (1258/2011) 5 §:n mukaan toimitettaessa eläimistä saatavia elintarvikkeita vähittäisliikkeestä toiseen vähittäisliikkeeseen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 5 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuksi vähäiseksi toiminnaksi katsotaan toimitukset, jotka kattavat enintään 30 prosenttia vähittäisliikkeen eläimistä saatavien elintarvikkeiden vuotuisesta toimitus- ja luovutusmäärästä. Edellä mainitun estämättä vähäiseksi toiminnaksi katsotaan myös toimitukset, joiden määrä on enintään 1000 kiloa vuodessa. Fuku Oy:n toiminta Fredrikinkatu 36:ssa on ainoastaan elintarvikkeiden valmistusta vähittäismyyntiin. Fuku Oy:n käyttämä kalan määrä ylittää huomattavasti asetuksen antamat määrärajat, sillä esimerkiksi ajalla 1.9.-11.10.2020 kalaa on käytetty yhteensä 3210 kg.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 7§:n mukaan muut tuoreet pakatut kalastustuotteet, tuoreet pakkaamattomat kalastustuotteet, keitetyt äyriäiset ja nilviäiset sekä sulatetut jalostamattomat kalastustuotteet on säilytettävä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteessä III säädetyssä lämpötilassa. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen (853/2004, liite III, luku VII) mukaan tuoreet kalastustuotteet, sulatetut jalostamattomat kalastustuotteet ja keitetyt ja jäähdytetyt äyriäis- ja nilviäistuotteet on pidettävä lämpötilassa, joka on lähellä sulavan jään lämpötilaa. Fuku Oy:n kylmävetolaatikostossa säilytettävän tuoreen kalan lämpötila oli 10,2 °C.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 9.10.2020
2. Fuku Oy:n kuuleminen 23.10.2020
3. Vastine kuulemiseen 7.11.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 10 §, 32 §, 55 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011), 7 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 liite III
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (1258/2011) 5 §

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (23/2006) 32 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 20 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Fuku Oy:lle.

Detta beslut publicerades 11.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maarit Lähdesmäki, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32099

maarit.lahdesmaki@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Tarkastuskertomus 9.10.2020
2. Fuku Oy:n kuuleminen 23.10.2020
3. Vastine kuulemiseen 7.11.2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.