Valtuustoaloite, Helsingin kaupungille pitkäaikaiskoronaan erikoistunut terveysasema

HEL 2020-012173
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 88 §

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite pitkäaikaiskoronaan erikoistuneesta terveysasemasta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:

Terhi Koulumies: Palautetaan aloite uudelleen valmisteltavaksi siten, että LongCovidiin sairastuneiden hoito keskitetään yhdelle aiheeseen erikoistuvalle terveysasemalle Helsingissä.

Terhi Koulumiehen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Terhi Koulumies esittää aloitteessaan pitkäaikaiskoronaan erikoistuneen palvelupisteen perustamista erikseen nimetylle terveysasemalle.

Kaupunginhallitus toteaa, että erillisen koronatoimipisteen perustaminen terveysasemalle perusterveydenhuoltoon ei ole aiheellista.

Perusterveydenhuoltoa ei organisoida sairauskeskeisesti erillisiin poliklinikoihin tai vastaaviin erikoisyksiköihin, koska perusterveydenhuolto eroaa toimintatavoiltaan erikoissairaanhoidosta. Perusterveydenhuollossa hoidetaan yleensä valikoimatonta potilasainesta ja useimpien yleislääkäreiden työhön kuuluu pitkittyneiden oireiden ja sairauksien seuranta ja hoito. SARS-CoV2-viruksen aiheuttamassa COVID-19-pandemiassa on kysymys uudesta taudista, jonka pitkäaikaisoireista yksittäisillä lääkäreillä ei ole tarpeeksi tietoa. Mikäli uuden taudin hoidossa todetaan erityinen erillisen yksikön perustamisen tarve, yksikön tulisi sijaita erikoissairaanhoidossa.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Stäng

Sosiaali- ja terveystoimiala 14.1.2021

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Terhi Koulumiehen valtuustoaloitteesta koskien pitkäaikaiskoronaan erikoistunutta terveysasemaa:

SARS-CoV2-viruksen aiheuttama COVID-19-pandemia (korona) on jatkunut kaikkialla maapallolla nyt noin yhden vuoden ajan. Todettuja tartuntoja on Suomessa 12.1.2021 mennessä noin 39 000 ja Helsingissä 12 000.

Kansainvälisten havaintojen mukaan ainakin 10 %:lla potilaista toipuminen kestää yli kolme viikkoa ja joillakin monimuotoiset, useisiin elinryhmiin liittyvät, oireet jatkuvat kuukausia. Britanniassa tehdyn selvityksen mukaan noin yksi kahdestakymmenestä koronaviruspotilaasta oireilee yli kahdeksan viikkoa diagnoosin saamisen jälkeen ja yksi 45:stä yli 12 viikkoa. Näiden potilaiden kohdalla puhutaan kroonisesta tai pitkästä covidista (long covid). Lyhyen seuranta-ajan vuoksi on vielä vaikea kuvata tieteellisellä tarkkuudella, mikä on keskimääräinen pitkittyneiden oireiden kesto, eteneminen ja vaimeneminen. Varsinaisia diagnostisia kriteerejä tälle oireyhtymälle ie vielä ole olemassa, mutta WHO on ehdottanut oireyhtymälle kansainväliseen tautiluokitukseen (ICD) koodistoa.

Pitkän covidin kliininen tutkimus ja seuranta ovat niin alkuvaiheessa, ettei hoitosuosituksia vielä ole vaan mahdolliset hoitopäätökset perustuvat yksittäisiin oireisiin ja niiden vakiintuneisiin hoitokäytäntöihin.

Aloitteessa ehdotetaan perustettavaksi erikoistunut palvelupiste erikseen nimetylle terveysasemalle koronan pitkäaikaisoireista kärsiville kaupunkilaisille.

Toisin kuin erikoissairaanhoitoa perusterveydenhuoltoa ei organisoida sairauskeskeisesti erillisiin poliklinikoihin tai vastaaviin erikoisyksiköihin perustuen, sillä perusterveydenhuolto eroaa toimintatavaltaan erikoissairaanhoidosta. Perusterveydenhuolto hoitaa yleensä valikoimatonta potilasaineistoa erotuksena erikoissairaanhoidon ennalta valikoiduista potilaista. Useimpien yleislääkäreiden työhön kuuluu pitkittyneiden oireiden ja sairauksien seuranta ja hoito ja tämä tullee koskemaan myös pitkää covidia.

Kuten aloitteessa todetaan, yksittäisillä lääkäreillä ei ole koronan pitkäaikaisoireista tarpeeksi tietoa. Tämä on luonnollista uuden sairauden kohdalla. Hoidon keskittäminen kerryttää tietoa ja osaamista, mutta jos erilliselle yksikölle todetaan erityinen tarve, yksikön tulisi näin uuden taudin kyseessä ollen sijaita pikemminkin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveystoimialan näkemyksen mukaan erillisen koronatoimipisteen perustaminen perusterveydenhuoltoon ei ole aiheellista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Terveydenhuollon ammattilaisten on syytä tuntea SARS-CoV2-viruksen aiheuttamien pitkäaikaisten oireiden tausta ja monimuotoisuus. Tällöin potilasta voidaan hoitaa oireenmukaisesti ja tukea häntä paluussa sairastumista edeltäviin aktiviteetteihin. Terveydenhuollon ammattilaisten laaja-alainen tietoisuuden lisääminen pitkän covid -oireyhtymän olemassa olosta parantaa tästä sairaudesta kärsivien potilaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies ehdottaa 4.11.2020 päivätyssä aloitteessaan, että Helsingin kaupungin on perustettava erikseen nimetylle terveysasemalle erikoistunut palvelupiste SARS-CoV2:n eli koronan pitkäaikaisoireista kärsiville kaupunkilaisille.

Kaupunginkanslia pyytää sosiaali- ja terveystoimialan lausunnon 15.1.2021 mennessä.

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 10.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi