Myynti, suojamaskit, kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala

HEL 2020-012223
Ärendet har nyare handläggningar
§ 69

Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2020

Sektorchef, kultur och fritid

Päätös

Toimialajohtaja päätti lisätä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnaston tuotemyynnin tuotekategoriaan kaksi tuotetta hintoineen: kertakäyttömaski yksittäispakattu, myyntihinta 1 euro sekä kangasmaski Helsinki-logolla, myyntihinta 5 euroa.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 20.8.2019 (§ 131) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2020. Päätöksen mukaan lautakunta valtuutti toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2020.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 hinnastosta 13.11.2019 (53 §). Yksittäisiä hinnastoa koskevia päätöksiä on tehty tarpeen mukaan tämän jälkeen. Tällöin kyseessä on ollut hinnanmuutos tai tilanne, jossa hinnastoon on lisätty uusi tuote tai palvelu.

Hinnastossa on seitsemän tuotekategoriaa. Tuotemyynnin tuotekategoriassa lautakunnan päättämät hinnoittelutavat ovat joko kustannusperusteinen tai markkinaperusteinen hinnoittelu. Suojamaskit hinnoitellaan kustannusperusteisesti, eikä niiden myynnillä tavoitella voittoa. Perusteluna tälle on, että Helsingin tavoitteena on, että kaupungin tarjoamat palvelut voidaan pitää avoinna koronasta huolimatta. Samalla tuetaan asukkaiden mahdollisuutta jatkaa turvallisesti arkirutiineja ja kaupungin palveluiden käyttämistä. Kaupunki käynnisti 2.11. Pidetään Helsinki avoinna -kampanjan, jolla haastetaan käyttämään kasvomaskia julkisissa tiloissa ja kun lähikontaktin välttäminen on mahdotonta. Näillä toimilla estetään epidemiaa leviämästä ja tehdään palveluelinkeinojen toimintaa ja kodin ulkopuolista elämää mahdolliseksi.

Suojamaskien myyntipaikat ovat seuraavat:

Kirjasto: Isoimmat kirjastot
Kulttuuri: Lipunmyyntipaikat ja museomyymälät
Liikunta: Uimahallit sekä monitoimitilat Kisahalli ja Liikuntamylly.

Ensimmäisenä myynti käynnistyy liikuntapalvelukokonaisuuden toimipisteissä kertakäyttömaskin myynnillä. Enkora-järjestelmään on tehty jo tarvittavat toimenpiteet. Kangasmaskien myynti alkaa siitä noin kolmen viikon päästä ja silloin myynti laajenee muihin palveluihin. Kertakäyttöisten, yksittäispakattujen suojamaskien myyntiaika on 3.11.2020 alkaen. Kangasmaskit tulevat myyntiin arviolta 27.11.2020.

Detta beslut publicerades 09.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Minna Lehtinen, projektisuunnittelija, puhelin: 09 310 28109

minna.h.lehtinen@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Beslutsfattare

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja